دانلود تحقیق در مورد جمع بندی

دانلود تحقیق در مورد جمع بندی

دانلود پایان نامه

 

2- بیان شواهدی از اقوام نابود شده همچون عاد و ثمود.
3- فراوانی نعمت دلیل بر اکرام الهی نیست، همانطور که بلا، نشانهی اهانت خداوند نیست.
4- توصیف قیامت و ترسناک بودن آن روز.
5- درخواست و آرزوی اشقیا برای بازگشت به دنیا.
6- اکرام جانهای راضی شده و مورد رضایت واقع شده بوسیلهی بهشت الهی.
قرشی:
در این سوره قسمهایى یاد شده که روی هم رفته دلالت بر گذشت زمان و رسیدن وعده‏هاى خدا دارند، به عبارت دیگر، همه چیز در مسیر گذر و سیلان و زمان قرار گرفته است، روزگار به سرعت پیش مى‏رود، وعده‏هاى ظالمان فرا مى‏رسد، در این رابطه بلاهایى که بر عاد و ثمود و دیگران وارد آمد، نقل مى‏شود، یعنى؛ حساب آیندگان نظیر گذشتگان است.
آن گاه این واقعیت مطرح مى‏شود که، انسان در صورت به قدرت رسیدن خود را فعال ما یشاء دانسته و طغیان مى‏کند بىآنکه بیاندیشد که آن امتحانى بیش نیست و انسانى که در ضیق قرار گرفته کافر مى‏شود که این چه زندگى است چرا خدایم مرا خوار کرده است؟ با آنکه او نیز در معرض آزمایش است. قدرتمند چگونه مى‏تواند بگوید پیش خدا، عزیزم با آنکه جامعه را به فساد مى‏کشد، یتیمان را بىچاره مى‏کند، این گونه اشخاص آن وقت بیدار مى‏شوند و به خود مى‏آیند که نظام کنونى متلاشى گردد و عذاب حاضر شود ولى آن وقت بیدارى فائده‏اى نخواهد داشت، ولى آنان که در راه خدا قدم برداشته و قلبشان به ایمان و وعده‏هاى الهى مطمئن است مانند بدکاران نخواهند بود.
حبنکه:
1- آیات 1 تا 14، خداوند به زمانهایی که امتهای گذشته را، به سبب کفر، طغیان و تکذیب پیامبرانشان نابود گردانیده است، قسم میخورد و این قسمها کنایه از صفات عدل، انتقام و جبروت الهی و یاری رسولان و پیروان آنان است.
2- آیات 15 و 16، حکمت الهی از تنگی و گستردگی روزی، امتحان است ولی مردم دچار خطا میشوند و آن را اکرام و یا اهانت پروردگار تصور میکنند.
3- آیات 17 تا 20، سرزنش کسانی که خداوند روزی آنان را فراخ نموده ولی فقیران و بینوایان را یاری نمیکنند.
4- آیات 21 تا 30، بیان پارهای از وقایع قبل و روز قیامت.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
هر یک از مفسران با توجه به برداشتهای خود از سوره، بخشبندیهای گوناگونی ارائه نمودهاند. عدهای از مفسران به طور مشترک و یکسان، سوره را به چندین بخش کرده و اتصال و ارتباط مجموعه آیات آن را در چندین قسمت نشان میدهند.
با عنایت به گفتههای مفسران میتوان اذعان کرد که آنان در بیان محتوای سوره نگاه واحد و نزدیک به یکدیگر دارند. تنها در نحوهی تقسیم بخشها برخی به تقسیمات فرعیتر توجه کرده وگروهی دغدغه انسجام کلان بخشها را داشتهاند. نکته قابل توجه آنکه انتظار میرفت تا قائلان به تقسیمات فرعیتر به پیوندهای میان هر یک از تقسیمات فرعی با بخشهای اصلی توجه میدادند. به نظر میرسد محتوای سوره، سه بخش است:
1- آیات 1 تا 14، در ابتدا خداوند با آوردن قسمهایی، قصد دارد مطالب بسیار مهم و با ارزشی را در ادامه بیان نماید. سپس با مثالهایی از سرگذشت اقوام پیشین، طغیانگری های آنان و انتقام خداوند از ایشان، بیان میدارد که حساب آیندگان همانند گذشتگان خواهد بود و خداوند آنها را قطعا عذاب خواهد نمود.
2- آیات 15 تا 20، انسان، همواره با آزمایش الهی روبروست و حکمت کم شدن نعمتها، کوتاهی در انجام اعمال خیر است.
3- آیات 21 تا 30، بیان پارهای از وقایع قبل قیامت و بعد از آن و نوع برخورد پروردگار با طغیانگران و جانهای به اطمینان رسیده.
10-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی:
خداوند سبحان سوره غاشیه را با بازگشت مردم به سوى خدا و حساب آنان با خدا پایان داد، این سوره با تأکید این معنى که او در کمین گاه است آغاز نمود.
محمد فاروق:
در دو سورهی اعلی و غاشیه، بر مؤمن واجب است که پند و اندرز دهد. (فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّر)، (فَذَکِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّکْرَى). در این سوره با توجه به آیه (هَلْ فىِ ذَلِکَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْر) بیان میکند که خردمندان از این ذکر بهره میبرند.
زحیلی، مراغی، جعفر شرف الدین، جویباری و سیوطی:
این مفسرین به همه یا برخی از موارد اشاره نمودهاند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره وسایل ارتباط جمعی

بستن منو