دانلود تحقیق در مورد جایگاه سعادت

دانلود تحقیق در مورد جایگاه سعادت

دانلود پایان نامه

 

– تصویری از جایگاه متجاوزان و پشیمانی آنها در روز قیامت و ستایش جانهای مطمئنه و بشارت به بهشت و رضای الهی.
حبنکه:
انذار تکذیبکنندگان رسالت پیامبر 9 با عذاب در دنیا و آخرت و تشویق اجابتکنندگان با وعده بهشت الهی.
مدرسی:
محور سوره، بیان چگونگی راه رسیدن به جان آرام است.
زحیلی و فؤاد زیدان:
زحیلی، اغراض سوره و فؤاد زیدان اهداف سوره، را این چنین بیان نمودهاست.
1- آیات 1 تا 5، خداوند به سپیده دم، ده شب اول ذی الحجه، زوج، فرد و شبی که کافران در آن عذاب میشوند و راه فراری از آن ندارند.
2- آیات 6 تا 14، بیان برخی از قصص امتهای ظالم (از جمله عاد، ثمود و فرعون) که به تکذیب رسولان الهی پرداختند و طغیانگری آنان باعث نابودیشان شد.
3- آیات 15 تا 20، در دنیا مردم با خیر و شر مورد آزمایش قرار میگیرند، طبیعت انسان به گونهای است که مال را دوست دارد و فراوانی نعمت دلیل بر اکرام الهی نیست همانطور که تنگی معیشت دلیل بر اهانت نیست.
4- آیات 21 تا 23، توصیف روز قیامت و سختیهای آن.
5- آیات 24 تا 26، مردم در آخرت به دو دسته میشوند، عدهای سعادتمند و عدهای نگونسارند.
6- آیات 27 تا 30، بیان جایگاه سعادتمندان در نعمت بزرگ الهی.
بررسی و جمع بندی مقصود
در بسیاری از سورهها، خدای متعال به تهدید و انذار نسبت به عذاب کافران و طغیانگران پرداخته است. طباطبایی، جعفر شرف الدین، حبنکه و مدرسی به تهدید و انذار که از محورهای سوره است، اشاره نمودهاند. ابن عاشور، دروزه و زحیلی، موضوعات مطرح شده در سوره را به عنوان اغراض بیان نمودهاند، در حالی که میدانیم هر سوره تنها یک مقصود دارد. فؤاد زیدان، به محورهای سوره اشاره نموده است. بهجتپور با توجه به فضای نزول، دیدگاه جامعتری نسبت به سایر مفسران ارائه نموده است. با توجه به نظرات مفسران میتوان گفت، مقصود سوره به شرح زیر است:
خداوند با بیان قدرت خویش در تنبیه اقوام طغیانگر گذشته، پیامبر 9، را نسبت به طغیانگریها و آزارهای مردمی که در برابر رسالت مقاومت مینمودند، دلداری و استواری میدهد و نقش خویش در عذاب طغیانگران و پاداش به انسانهایی که جان آنها به اطمینان کامل رسیده است را بیان مینماید.
10-3- محتوای سوره
بهجت پور:
آغاز سوره با سوگند و با یادآوری صاحبان قدرت و ثروتی که به دلیل گسترش طغیان و فسادشان نابود شدند، ادامه مییابد. سپس خداوند به حکمت کم شدن ثروت و نعمت افراد اشاره میکند. بخش پایانی سوره به بررسی نقش پروردگار پس از حیات طبیعی و زندگی دنیا میپردازد، تحولات آن جهان را ذکر میکند و دو گونه برخورد پروردگار با نفس منحرف و مفسد و نفس به اطمینان رسیده را بیان میدارد.
مکارم شیرازی:
1- آیات 1 تا 5، در بخش اول این سوره به سوگندهاى متعددى برخورد مى‏کنیم که در نوع خود بیسابقه است و این قسمها، مقدمه‏اى براى تهدید جباران به عذاب الهى است.
2- آیات 6 تا 14، در این بخش اشاره‏اى به بعضى از اقوام طغیانگر پیشین مانند قوم عاد، ثمود و فرعون و انتقام شدید خداوند از آنان شده است، تا قدرتهاى دیگر حساب خود را برسند.
3- آیات 15 تا 20، تناسب بخشهاى گذشته اشاره مختصرى به امتحان و آزمایش انسان دارد و از کوتاهى او را در اعمال خیر انتقاد مى‏کند.
4- آیات 21 تا 30، در آخرین بخش این سوره به مساله معاد و سرنوشت مجرمان و کافران، و همچنین پاداش عظیم مؤمنانى که صاحب نفوس مطمئنه هستند، مى‏پردازد.
جعفر شرف الدین:
1- بیان قسمهایی برای اثبات حتمی بودن عذاب کافران.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره سازگار نیست

بستن منو