دانلود تحقیق در مورد ترتیب نزول

دانلود تحقیق در مورد ترتیب نزول

دانلود پایان نامه

 

در این آیات، اول موهبتهایى که به آن حضرت داده شده بیان مى‏شود، سپس نتیجه گرفته مى‏شود که مشکلات با استقامت آسان مى‏شود و تلاش باید پیوسته باشد لذا فرمان مى دهد، چون از کارى فارغ شدى در کار دیگرى تلاش کن و این تلاش باید جهتدار و الهی داشته باشد.
جعفر شرف الدین:
1- خداوند، حضرت محمد9 را برای رسالت آماده نمود، نعمتهایی را به او عطا کرد، سینهی او را برای دریافت علوم و حکمت گشود تا بتواند بار و سنگینی نبوت را تحمل نماید و رسالت برای او آسان شود.
2- نام پیامبر9 را در اذان، اقامه و تشهد، همراه با نام خود قرار داد.
3- بیان سختیهای پیامبر9 و آسانی و گشایشی که در آینده حاصل میشود.
4- خداوند از پیامبر9 درخواست میکند که پس از انجام وظیفه به عبادت پروردگار بپردازد.
5- خدا به پیامبر9 امر مینماید که از او مسئلت کند و بر او توکل نماید.
سید بن قطب:
محتوای این سوره مکمل سوره ضحی است. در این سوره سایه روشن خوشایند روح دوست داشتنی مناجات، نمادهای عنایت، نشان دادن موارد رعایت، مژده دادن به سهل و ساده شدن کار و بار، رفع مشکلات، فرارسیدن گشایش و آسایش، رهنمود و رهنمون کردن به راز و رمز آسان گردیدن امور و دستیابی به رشتهی محکم و استوار تماس و ارتباط است.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
استاد بهجتپور و جعفر شرف الدین، در دسته بندی متفاوتی، دیدگاه نسبتا متشابهی ارائه نمودهاند. مکارم شیرازی به بلندآوازگی نام پیامبر9 اشاره ننموده است، جعفر شرف الدین در دستهبندی خود، توکل را قسمی از محتوای آیه آخر قرار دادهاست درحالی که چنین موضوعی در آیه مطرح نشده است. امر به پذیرش بار سنگین رسالت تنها در دیدگاه بهجتپور مطرح شده است و دیگران نبسبت به بیان این موضوع غفلت ورزیدهاند. به نظر میرسد محتوای سوره اینگونه قابل تقسیم باشد:
1- آیات 1 تا 4، بیان نعمتهای پروردگار در راه انجام رسالت الهی، از جمله؛ گشایش سینه پیامبر9 به منظور افزایش ظرفیت و تحمل ایشان، برداشتن بارهای سنگین از جان حضرت، به عبارتی عدم احساس فشار مشکلات و رفیع نمودن نام ایشان.
2- آیات 5 و 6، آسوده خاطر نمودن پیامبر9 نسبت به سختیها با این رویکرد که، آسانیها از دل سختیها سر بر میآورند.
3- آیات 7 و 8، پیامبر9، همواره بایستی برای ابلاغ رسالت الهی، خود را وارد مرحلهی جدیدی کند و مردم را نسبت به پروردگار ترغیب نماید.
12-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی و مراغی:
سوره الضحى و الم نشرح یک سوره هستند و( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ) فاصلهی بین آنها نیست.
زحیلی و سیوطی:
در هر دو سوره نعمتهای الهی را بیان میکند و در موضوع متناسب هستند و دو سورهی واحد هستند.
محمد فاروق:
این سوره ادامهی سورهی ضحی است. آیات 5 تا 8 سورهی ضحی بیان میکند که خداوند هدایت و نعمتهای مادی را به بندگانش ارزانی میدارد، گشایش سینه به او میدهد، پس بر بندگان واجب است که به موقع از آن بهرهمند شوند(آیات 7 و8 انشراح).
12-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
در سورههای آغازین قرآن، خطابها به پیامبر9 فراوان است؛ زیرا حضرت الگو و نمونهی اول مسلمانی است و بار تبلیغ دین بر دوش اوست؛ در نتیجه سختترین مأموریتها را دارد و بزرگترین دشمنیها و چالشها علیه اوست، علاوه بر اینها رسالت الهی آمادگیهای روحی و روانی و رفتار ویژهای را میطلبد. این سوره همنوا با سورهی ضحی، در مورد راهبری، ترغیب و تربیت پیامبر9، متناسب با استمرار رسالت الهی است.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
مفسران ترتیب مصحفی همگی بر این عقیدهاند که این دو سوره در واقع یک سوره هستند و ارتباطی بیان ننمودهاند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره نسبت خویشاوندی با همسر افراد

بستن منو