دانلود تحقیق در مورد ترتیب نزول

دانلود تحقیق در مورد ترتیب نزول

دانلود پایان نامه

سید بن قطب:  

1- (آیات 1 تا 11)، سوگند به پدیدهها، حقایق متقابل موجود در جهان، انسان و مختلف بودن تلاش انسانها و جداگانه بودن راههای آنها، یکسان نبودن خیر و شر، هدایت و گمراهی، بخشش و تنگ نظری، تصدیق حقیقت و تکذیب آن.
2- (آیات 12 تا 21)، فرجام انسانها، در آخرت مختلف است و مطابق عمل و رویکرد آنهاست.
بستانی
این سوره شامل سه قسمت است؛ قسم به بعضی از پدیدههای خلقت، تفاوت راه و روش عبادی مردم و جزای آخرت.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
به نظر میرسد تفسیر همگام با وحی، نمونه و فی ظلال با اندک تفاوتی، به همهی موضوعات توجه و آنها را از یکدیگر تفکیک و به پیوند بین آنها نیز توجه نمودهاند و بهتر سوره را تقسیمبندی کردهاند. در حالی که بقیه تفاسیر یا به همه موضوعات اشاره نداشته یا و مرز بین آیات وموضوعات را به درستی عنوان نکردهاند. حبنکه آیات انتهایی سوره را در چهارچوب یک موضوع، به درسهای گوناگون تجزیه می کند و ارتباط و انسجام مطلب را در نزد خواننده از بین می برد.
حال با توجه به مقصود پذیرفتهشده و دیدگاههای مفسران، میتوان محتویات  سوره را چنین سامان داد:
1- (آیات 1 تا 11)، قسم به برخی از پدیدههای خلقت و به تلاشهای مختلف انسان ها و تأثیر این تلاشها در پرتو عنایت و یا عدم یاری پروردگار اشاره دارد.
2- راه سعادت و نجات انسانها را، با بیان اوصاف دنیوی و اخروی متقیترین و شقیترین آدمیان ترسیم مینماید.
9-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی:
خداوند در سورهی شمس، ابتدا حال مؤمن و به دنبال آن حال کافر را بیان میکند. این سوره نیز به همان روش سورهی قبل است.
زحیلی:
سوره شمس اوصاف رستگاران را بیان میکند و این سوره اوصافی را بر میشمرد که انسان را به مقصود نمیرسانند.
سیوطی و محمد فاروق:
در سورهی شمس، مطالب به طور خلاصه بیان شدهاند و در این سوره به طور مفصل شرح داده میشوند.
در سورهی شمس می فرماید:(قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّئهَا).
در سورهی لیل آن را تفصیل میدهد. (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى‏ وَ اتَّقَى*وَ صَدَّقَ بِالحُْسْنىَ‏*فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى).
در سورهی شمس می فرماید:(وَ قَدْ خَابَ مَن دَسَّئهَا).
در سورهی لیل آن را تفصیل میدهد. (وَ أَمَّا مَن بخَِلَ وَ اسْتَغْنىَ*وَ کَذَّبَ بِالحُْسْنىَ*فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى‏*وَ مَا یُغْنىِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى).
9-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
از بررسی نزول سورهها روشن شد که تحول جامعهی مشرک به جامعهای موحد در پرتو ایجاد احساس و انگیزه برای تغییر، حاصل میشود. پروردگار متعال که مالک، اختیاردار و اصلاحگر بشر است، از طریق رسول الله9، قرآن را برای افرادی که هدایت به راه مستقیم، سعادت و نجات از شقاوت را طلب کنند، نازل فرمود، آنگاه اولین برنامهی نجات را که در پرتو تزکیه، یادکرد الهی و یادکرد پیمانها با حضرت حق (نماز) به دست میآمد، بیان کرد. در سورهی لیل ضمن شاداب نگه داشتن انگیزه برای تغییر از طریق هشدار نسبت به آتش فروزان جهنم، نمودهایی از یادکرد پروردگار را که در قالب تقوا و خویشتنداری تجلی میکند و همچنین تزکیه را که در سایهی انفاق مالی و گذشت از مال و دارایی با انگیزه تلاش برای جلب رضایت پروردگار و توجه به او صورت میگیرد، بیان میدارد.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
مفسران قائل به ترتیب مصحفی، برای وجه تناسب سوره، خود را به تکلف انداخته و با توجه به موضوعات بیانشده در هر دو سوره به ارتباط بین دو سوره پرداختهاند. تناسب و ارتباطی که بهجت پور برای سوره بیان نموده است شایسته به نظر میرسد؛ چراکه با مضمون و محتویات تمام سوره و عنایت به ترتیب نزول، ارتباطی منطقی برقرار شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بستن منو