دانلود تحقیق در مورد ترتیب نزول

دانلود تحقیق در مورد ترتیب نزول

دانلود پایان نامه

1- در سورهی طارق، از مؤمنین میخواهد تا بر کفار صبر پیشه نمایند، شاید توبه کنند (فَمَهِّلِ الْکَافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْدَا)و برای این کار از تسبیح الهی یاری گیرند.  

2- در سورهی طارق، آیات (وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ*وَ مَا أَدْرَئکَ مَا الطَّارِقُ*النَّجْمُ الثَّاقِب)بیان میکند که، الهامات قرآنی بر قلوب سرگشته و جست و جوگر حقیقت میکوبد و هدایت و آرامش را برای آنها محقق میسازد. در این سوره بیان میکند، کسی که چنین حالاتی دارد، قلب خود را از تاریکی کفر، ریا و سهل انگاری پاک مینماید و بر ذکر، دعا و نماز استقامت میورزد.(وَ مَا هُوَ بِالهَْزْلِ*إِنهَُّمْ یَکِیدُونَ کَیْدًا)
8-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
جویباری:
در سورهی تکویر، صداقت و راستی گفتار پیامبر 9 در رساندن وحی الهی و نفی جنون از ایشان بیان شد. در این سوره، بشارت آنچه که بر پیامبر 9، وحی خواهد شد، داده میشود و خداوند امر تبلیغ را بر ایشان آسان مینماید و پیامبر 9 بایستی تا زمانی که در قید حیات است، با وحی الهی، مردم را پند و نصیحت نماید.
بهجت پور:
خدای متعال در سورهی تکویر مردم هدایت طلب را به قرآن ارجاع داده، هدایت به راه مستقیم را در پرتو رفتن به محضر قرآن ممکن میداند؛ اما این قرآن به واسطهی پیامبر اکرم 9بر مردم خوانده میشد. در این جا به طور طبیعی دو دغدغه وجود دارد. دغدغهی اول، آن که چه تضمینی وجود دارد که پیامبر 9، فردی عادی است، تمام آیات سورهای را که به تدریج و در موقعیتهای مختلف فرود میآمد، به حافظه بسپرد و در مقام خواندن بر مردم به درستی ادا کند. دغدغهی دوم، آن که چگونه و چه زمانی این آیات را بر مردم بخواند، تا تأثیر مناسب را داشته باشد؟
پروردگار متعال در این سوره خطاب به حضرت محمد 9 که رسول و پیک تغییر و تحول است ضمن یادآوری منزه بودن پروردگار از صفات نقص، ایشان را نسبت به توان ادای کامل آیات الهی در هنگام قرائت بر مردم اطمینان می‌دهد و همچنین آن حضرت9 را مأمور یادآوری آیات الهی به مردم، مشروط به وجود فایده میکند، سپس به حضرت9 تذکر میدهد که همهی مردم از آیات قرآن بهرهی یکسان و مثبتی نخواهند برد و در نهایت اولین برنامهی نجات از فرجام بد و شقاوت را که در سورههای قبل به آن هشدار داده بود، بیان میکند.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
سعید حوی، طبرسی، فاروق و … هر کدام تنها به تناسب قسمتی از سورهی طارق و اعلی توجه نمودهاند و به تمام ساختار هر دو سوره نپرداختهاند. جویباری نیز گرچه به هر دو شیوهی ارتباطی توجه دارد اما ایشان نیز به ارتباط بخشهایی از هردو سوره توجه نموده است. با توجه به مقصود و محتوای سوره، تناسب و ارتباطی که در تفسیر همگام با وحی برای سوره بیان شده است شایسته به نظر میرسد؛ چراکه با مضمون و محتویات تمام سوره و عنایت به ترتیب نزول، ارتباطی منطقی برقرار شده است.
نوشتار نهم: سورهی لیل
9-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون، (وَ اللَّیْل)، (وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشى)، «اللیل»، نام گذاری شده است. این نام‌ها به مناسبت تعبیرهایی است که در اولین آیه سوره وارد شده است.
این سوره به اتفاق همه دانشمندان علوم قرآنی، در مکّه مکرمه نازل شده است.
سورهی لیل در همهی جداول مسند ترتیب نزول به جز جدول ابن ندیم، نهمین سوره پس از سورهی اعلی و قبل از سورهی فجر قرار دارد. ابن ندیم این سوره را در ردیف سیزدهم و پس از سورهی ضحی قرار داده است. در جداول ترکیبی الازهر، زرکشی، خازن و آیت الله معرفت این سوره در ردیف نهم قرار داده شده است.
این سوره در مصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف نود و دو بعد از سوره شمس و قبل از سوره ضحی قرار گرفته و بیست و یک آیه دارد.
9-2- مقصود سوره
طباطبایی:
غرض این سوره تهدید و انذار است و این هدف را از این راه دنبال مى‏کند که به انسانها بفهماند تلاشهایشان یکسان نیست، بعضى از مردم، انفاق مى‏کنند، از خدا پروا دارند، وعدهی حسنای (پاداش رستاخیز) خدا را تصدیق مى‏کنند و خداى تعالى هم در مقابل، حیاتى جاودانه و سراسر سعادت در اختیارشان مى‏گذارد و بعضى دیگر، بخل مى‏ورزند و به خیال خود مى‏خواهند بى نیاز شوند، وعده حسناى خدایى را تکذیب مى‏کنند و خداى تعالى هم آنان را به سوى عاقبت شر، راه مى‏برد.
زحیلی:
تلاش و کوشش انسان، اعمال او و جزای آن در آخرت.
جعفر شرف‌الدین:
غرض سوره، تشویق به بخشش مال در راه خدا و پرهیز از بخل است.
محمد فاروق:
محور سوره، این چنین است: بین تلاش و کوشش انسان به خیر و خوبیها و تلاش او به شر و بدیها، جدایی و تفاوت وجود دارد.
ابن عاشور:

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره تعدیل قرارداد

بستن منو