دانلود تحقیق در مورد ایمان و عمل صالح

دانلود تحقیق در مورد ایمان و عمل صالح

دانلود پایان نامه

نوشتار سیزدهم: سورهی عصر  

13-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون،(وَ الْعَصْرِ) و «العصر» نام گذاری شده است. این نام‌ها به مناسبت تعبیری است که در ابتدای سوره وارد شده است.
این سوره به اتفاق همهی دانشمندان علوم قرآنی، در مکّه مکرمه نازل شده است.
این سوره در جداول ترتیب نزول در ردیف سیزدهم قرار دارد و تنها ابن ندیم است که این سوره را در دریف دهم قرار داده است همچنین در جدول زهری، جای سورهی عادیات با سورهی عصر جابهجا شده است؛ یعنی سوره عادیات سیزدهمین سوره و سورهی عصر چهاردهمین سوره دانسته شده است که اختلاف فاحشی نیست. این سوره درمصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف یکصد و سوم، بعد از سوره تکاثر و قبل از سورهی همزه قرار گرفته و سه آیه دارد.
13-2- مقصود سوره
طباطبایی:
این سوره تمامى معارف قرآنى و مقاصد مختلف آن را در کوتاه‏ترین بیان خلاصه کرده است.
بهجت پور:
ترغیب مردم به ایمان و عمل صالح و توصیه یکدیگر به حق و شکیبایی، از طریق انذار عمومی آنان است.
زحیلی:
به طور خلاصه اصول اسلام و دستورات حیاتی انسان را، روشن می نماید.
جعفر شرف الدین:
تشویق و ترغیب انسانها، به عمل صالح.
ابن عاشور:
بیان ضرر و زیان مشرکان و کافران به دین اسلام و رستگاری و نجات کسانی که ایمان آورده، عمل صالح انجام میدهند و به سوی حق دعوت مینمایند.
محمد فاروق:
محور سوره چنین است: هر آن کس که تا پایان عمر عمل صالحی انجام ندهد زیان دیده است و دیگر قابل برگشت و جبران نمیباشد.
حبنکه:
این سوره ارزش وقت آدمی را بیان میکند. انسان در این دنیا در جایگاه امتحان واقع شده است و عمر او در رأس داراییهایش است، پس هر کس که ایمان صحیح، عمل صالح و توصیه به حق و صبر نماید، از عمر خویش بهره برده و زیان دیده نخواهد شد.
جویباری:
راه کمال و سعادت انسانی و جامعهی بشری منحصر در ایمان، عمل صالح و ایستادگی و یکپارچگی همگان، در دفاع از حق است. این سوره شامل خلاصهای از تمام معارف و مقاصد قرآن کریم است.
مراغی:
همهی انسانها در زیان و ضرر هستند و تنها کسانی که چهار صفت، ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر را، دارا باشند، زیان دیده نمیشوند و رستگارند.
سعید حوّی:
بیان ویژگیهای رستگاران.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خارج از کشور

بستن منو