دانلود تحقیق در مورد اعمال عبادی

دانلود تحقیق در مورد اعمال عبادی

دانلود پایان نامه

جعفر شرف الدین:  

– قسم به سواران پیکارکننده.
– بیان وضعیت روحی انسان بیایمان.
– نکوهش حرص و بخل و انکار نعمتهای الهی.
– رویگردان بودن از مشاهدهی حساب و جزای اعمال.
سید بن قطب و فؤاد زیدان:
1- آیات 1تا 5، اسبانی که نفس زنان به پیش میتازند و با سمهای خود جرقه و شراره بر میتازند و بامدادان یورش نموده و گرد و غبار برمیانگیزند، ناگهان به میان دشمنان رفته و ترس و هراس بوجود میآورند.
2- آیات 6 تا 8، ناسپاسی، حق ناشناسی، کفران نعمت، خودپسندی و بخل شدید انسان را بیان میکند.
3- آیات 9 تا 11، زنده شدن انسانها و جمعآوری کفر و ایمان، نیت خوب و بد و عرضه به پیشگاه الهی است.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
در نحوهی تقسیم بخشها برخی از مفسران به تقسیمات فرعیتر توجه نموده و گروهی انسجام کلان بخشها را در نظر داشتهاند. در تقسیمبندی آیات بایستی موضوعات بیانشده در سوره را به خوبی تفکیک و ارتباط و پیوندی منطقی بین آنها برقرار نماییم، بهگونهای که ارتباط و انسجام میان آیات، مخدوش نگردد. استاد بهجتپور و قرشی در تقسیمبندی محتوا بر این امر همت گماشتهاند و محتوا را نسبت به سایر مفسران بر این اساس، شرح دادهاند. حال با توجه به دیدگاههای ارائه شده میتوان آیات نازل شده را به شیوهی زیر بخشبندی نمود:
1- آیات 1 تا 5، خداوند به جانها و مرکبهایی که برای بندگی او چه در حج و اعمال عبادی آن و چه در جهاد شتاب میکنند سوگندهایی را یاد میکند؛ زیرا اینها نماد پذیرش ربوبیت خدای متعال هستند و ارزش خود را از جانب باریتعالی کسب نمودهاند.
2- آیات 6 تا 8، انسان ناسپاس است، در حالی که دائما در مقام طلب و علاقه شدید به ازدیاد فرصتها و کیفیت بهتر بهرهگیری از نعمتها است.
3- آیات 9 تا 11، عواقب ناسپاسی در قیامت را هشدار میدهد.
14-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی و مراغی:
این سوره به سورهی زلزال پیوسته است؛ زیرا در هر دو سوره سخن ازقیامت و پاداش است.
محمد فاروق و سعیدحوی:
در سورهی زلزال بیان میکند که به تمامی اعمال رسیدگی میشود و ذرهای باقی گذارده نمیشود شود (فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ*وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ شَرًّا یَرَهُ)، در این سوره بیان میکند که شخص فاسق، نسبت به اعمالش غافل است(أَ فَلا یَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِی الْقُبُورِ*وَ حُصِّلَ ما فِی الصُّدُورِ*إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَخَبیر).
زحیلی و سیوطی:
زحیلی به هر دو مورد و سیوطی به شماره 1 اشاره نموده است.
1- در سورهی زلزال آیه 2 میفرماید، (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها) و در این سوره آیه 9 میفرماید،(إِذا بُعْثِرَ ما فِی الْقُبُورِ).
2- سورهی زلزال با بیان جزای خیر و شر پایان مییابد و این سوره، انسان را نسبت به انکار نعمتهای پروردگار، برتریدادن زندگی دنیا به آخرت و رهاکردن حساب، نکوهش میکند.
جویباری:
1- در سورهی زلزال، از حسابرسی به اعمال سخن میگوید و در این سوره، بیان میکند که بیشترین مردم تلاشی برای آخرت ننموده و دنیای فانی را بر عقبی باقی برمیگزینند.
2- میدان نبرد، شبیهترین مثال برای روز محشر است. در سورهی زلزال سخن از روز برانگیختهشدن است و در این سوره، نوعی مثال عینی بیان شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره دولت ایران

بستن منو