دانلود تحقیق در مورد اعلام اراده

دانلود تحقیق در مورد اعلام اراده

دانلود پایان نامه

 

ابتدای هر دو سوره، قصه واحد دارد.
3- سورهی مزمل با دستور به قیام شب شروع میشود و این نوعی آماده سازی برای شخص است تا دعوت کننده باشد و سورهی مدثر با امر به انذار دیگران شروع میشود و این تکمیل کنندهی دعوت دیگران است.
طبرسی:
خداوند در سورهی مزمل پیامبر9 را امر به نماز می‌کند و در ابتدای سوره مدثر دیگران را انذار مینماید، گویا ابتدا با خود پیامبر 9شروع نموده و سپس به مردم میپردازد.
سعید حوّی:
این سوره، کامل کننده‌ی سورهی مزمل است، در سورهی مزمل این بیان آمده است (وَ ذَرْنىِ وَ المُْکَذِّبِینَ أُوْلىِ النَّعْمَهِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِیلا) و در سورهی مدثر آمده است (ذَرْنىِ وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِیدًا) که نمونهای از تکذیبکنندگان برخوردار از نعمت است و پیامبر اکرم 9در برخورد با آنها، ابتدا بایستی انذار نماید و در صورتی که انذار نفعی نداشته باشد، آنها را به خداوند واگذار نماید. همچنین در سورهی مزمل وظایف منذر در رابطه با خداوند بیان میشود و در سوره‌ی مدثر مواردی که منذر برای انذار باید آنها را در نظر بگیرد، مطرح میشود.
محمد فاروق:
ـ در هر دو سوره (مزمل و مدثر)، پیامبر 9مأمور به صبر است. (وَ اصْبرِْ عَلىَ‏ مَا یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیلًا)، (وَ لِرَبِّکَ فَاصْبرِْ).
4-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
با توجه به محتوای سوره باید گفت، پیامبر اکرم 9مأمور بود تا به کمک آیات این کتاب مقدس که به تدریج نازل می‌شود، برنامهی تحول مردم را پایه ریزی کند. در آغاز باید باورها، رفتارها و بدعتهای فرهنگی که پشتیبان آنان بود، در هم کوبیده شود و تغییر یابد تا زمینهی شکلگیری جامعهی دینی فراهم آید. پروردگار متعال در سورههای علق، قلم و مزمل دو عامل تغییر، 1- پروردگار و صاحب اختیار 2- رسول و پیامبر 9را بیان میکند. در این جا اولین گام تخریب نظام مشرکانه را برداشته است. در این گام خداوند با ایجاد دغدغه و هشدار نسبت به خطرهای پیش روی، مردم را به بازبینی باورها آماده میسازد در این میان نقش پیامبر اکرم 9به عنوان رسول و زبان اعلام ارادههای پرودگار قابل توجه است. او باید افزون بر داشتههای گذشته و آمادگیهایی که در سورهی مزمل به آن اشاره شد، برای گذراندن این مرحلهی سخت از تبلیغ نیز راهنمایی شود و توجیهات لازم را نسبت به آداب و انذار و پیشآمدهای احتمالی و موضعی که باید یاد بگیرد، دریافت کند و سورهی مدثر به این منظور نازل شده است.
بررسی و جمعبندی ارتباط
مفسران هر کدام به تناسب قسمت (هایی) از سورهی مدثر و مزمل و نه به تمام ساختار و مجموع سور ارتباط برقرار نمودهاند که جامع و کافی نیست. در این میان دیدگاه بهجت پور شایسته به نظر میآید؛ زیرا علاوه بر آنکه موافق با ترتیب نزول است، توانسته با مجموع محتوای سوره ارتباط بر قرار نماید.
نوشتار پنجم: سورهی حمد
5-1- شناسهی سوره
سورهی حمد نام‌های بسیار زیادی دارد که از جمله این نام‌ها، فاتحه الکتاب، سبع المثانی، أم الکتاب، أم القرآن، السبع، المثانی، الصلاه، الحمد، القرآن العظیم، الشفاء، الرّقیه، الأساس، الوافیه، الکافیه و الشافیه است.
سورهی حمد، به اتفاق همه دانشمندان علوم قرآنی در مکه مکرمه نازل شده است. این سوره، پنجمین سوره مکّی است، هر چند که در جدول ابن عباس نامی از آن به میان نیامده و در مصحف ابن مسعود این سوره وجود ندارد، امّا در جدول جابر بن زید که شاگرد ابن عبّاس است و جدول او را گزارش کرده و همچنین در جدول‌های ترکیبی، این سوره در رتبهی پنجم، پس از سورهی مدثر و قبل از سورهی مسد قرار دارد.
سورهی حمد، در ترتیب مصحف رسمی، در جزء اول قرآن کریم، اولین سوره و بعد از آن سورهی بقره است و هفت آیه دارد.
5-2- مقصود سوره
طباطبایی:
حمد خداوند با اظهار کردن عبودیت و نشان دادن عبادت، کمک خواهی و درخواست هدایت از خداوند است و کلامى است که خدا به نیابت، از طرف بندگان خود گفته، تا ادب، در مقام اظهار عبودیت را به بندگان خود بیاموزد.
بهجت پور:
این سوره، از زبان بندگان نازل شده است و مهم‌ترین محورهای روابط میان انسان و خداوند را بیان میکند.
فضل الله:
غرض سوره، بیان ارتباط بین خدا و انسان است.
مراغی:

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره ریخت شناسی

بستن منو