دانلود تحقیق در مورد ارتباط میان

دانلود تحقیق در مورد ارتباط میان

دانلود پایان نامه

 

1- آیه (أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِعاد …)، در این سوره مشابه با (أَ فَلا یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَت) در سورهی غاشیه است.
2- در سورهی غاشیه مردم به دو دسته میشوند، عدهای سعادتمند و عدهای دیگر نگونسارند. در این سوره مصادیقی از هر دو گروه را بیان مینماید.
3- قسمهای ابتدای این سوره، دلیلی بر اثبات آیات (إِنَّ إِلَیْنَا إِیَابهَُمْ*ثم إِنَّ عَلَیْنَا حِسَابهَُم) است.
10-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
گذشت که رسالت انذاری پیامبر 9 تأثیر بسیار مهمی در فرایند جامعهی شرکزده داشت. طبقهی صاحب قدرت و ثروت بقای خود را در حفظ شرایط موجود – هر چند نامطلوب – میدید، انگیزه همراهی با تغییرات را نداشت، بلکه در برابر آن مقاومت میکرد و به آزار رسول الله 9 میپرداخت.
خدای متعال در این سوره، با توجه به چالشهای پیش آمده میان پیامبر 9 و این طبقه، با یادآوری تنبیه صاحبان قدرت و ثروت طغیانگر و مفسد در طول تاریخ، بر تثبیت جان پیامبر 9 میافزاید و در ادامهی برنامهی هشدار و بیم، طبقهی بهرهمند از نعمت و ثروت را به دلیل سوء استفادههایی که از موقعیتهای خود میکنند، تهدید به تقلیل روزی و نعمت میکند. جالب آن که خداوند در سورهی لیل میفرماید، اموال ایشان مانع افتادنشان در آتش شقاوت نمیشود و این ثروت و نعمت به دلیل سوء استفادهای است که میکنند؛ پس این مال در دنیا برای ایشان باقی نمیماند، چه رسد که در قیامت مشکلی از آنان حل نماید.
در این سوره بیان میکند که مشکلات و سختیهای قیامت برای کسانی است که از فرصتهای عمر استفاده نکردهاند و خویشتن دارانی که در اثر تزکیهی نفس – مفاد سورهی اعلی و لیل – جان خود را از اضطراب رها کردهاند، وعدهی تحقق خواستههایشان را که جلب رضای پروردگار و عنایت ویژهی او بوده است، میدهد.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
طبرسی به تناسب میان پایان سورهی پیشین و آغاز این سوره توجه نموده است و دیگر مفسران با توجه به موضوعات بیان شده در سوره، به ارتباط میان دو سوره همت گماشتهاند و تنها استاد بهجتپور نگاهی جامع به همهی موضوعات و مقصود سوره نموده است.
نوشتار یازدهم: سورهی ضحی
11-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون،(وَ الضُّحى) و « الضحی»، نام گذاری شده است. این نام‌ها به مناسبت تعبیرهایی است که در ابتدای سوره وارد شده است.
این سوره به اتفاق همه دانشمندان علوم قرآنی، در مکّه مکرمه نازل شده است.
سورهی ضحی در ترتیب نزول، یازدهمین سوره پس از سورهی فجر و قبل از سورهی انشراح است و درمصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف نود و سوم بعد از سورهی لیل و قبل از سورهی شرح قرار گرفته و یازده آیه دارد.
11-2- مقصود سوره
طباطبایی:
این سوره برای آرامش و شادی جان پیامبر9 نازل شده است.
جعفر شرف الدین:
تثبیت پیامبر9 و بر طرف کردن وحشت از ایشان.
بهجت پور:
دلداری و تسکین خاطر پیامبر9و خروج وی از انفعال دشمنان و ادامهی برنامه رسالت.
محمد فاروق:
محور سوره، رها نکردن بندگان به وقت سختی و یاری و راضی نمودن قلبهایشان است.
عمرو خالد و فؤاد زیدان:
هدف سوره، بیان محبت و دوستی پروردگار با پیامبر9است.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره راهبردهای یادگیری

بستن منو