دانلود تحقیق در مورد ارتباط میان

دانلود تحقیق در مورد ارتباط میان

دانلود پایان نامه

مراغی، زحیلی و سعید حوی:  

در سورهی لیل می فرماید(وَ سَیُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى)، در این سوره، حضرت محمد9را به عنوان پرهیزگارترین فرد معرفی میکند.
سیوطی و سعید حوی:
1- در سورهی لیل آیه 13 می فرماید: (وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَهَ وَ الْأُولى) و در سوره ضحی آیه4 (وَ لَلْآخِرَهُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الْأُولى)
2- در سورهی لیل آیه 21 می فرماید: (وَ لَسَوْفَ یُعْطیکَ رَبُّکَ فَتَرْضى) و در سورهی ضحی آیه5 (وَ لَسَوْفَ یَرْضى) .
11-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول
بهجت پور:
پس از نزول سورهی فجر برای مدتی، آیات الهی بر پیامبر نازل نشد. این مدت را از پانزده تا چهل روز دانسته اند. این حادثه دستمایهی اذیت و آزاری علیه حضرت محمد 9شد. مشرکان به تمسخر می گفتند که خدایش با او قهر کرده و بر او غضب نموده است. تا این که سورهی ضحی نازل شد و علاوه بر آن که دل آزردهی پیامبر9 را تسکین بخشید، آن حضرت را به انجام شکر عملی رحمتها و نعمتهای خاص پروردگار فراخواند.
بررسی و جمعبندی ارتباط سوره
طبرسی و زحیلی به تناسب میان پایان سورهی پیشین و آغاز این سوره توجه نموده اند و در شیوهی دیگری، زحیلی و سایر مفسران با توجه به موضوعات بیان شده در سوره، به ارتباط میان دو سوره همت نهادهاند و استاد بهجتپور با توجه به سیر نزولی نگاهی جامع به همهی موضوعات و مقصود سوره نموده است.
نوشتار دوازدهم: سورهی انشراح
12-1- شناسهی سوره
این سوره با نام‌هایی چون،(أَ لَمْ نَشْرَح)، « الشرح» و « الانشراح» نام گذاری شده است. این نام‌ها به مناسبت تعبیرهایی است که در ابتدای سوره وارد شده است.
این سوره به اتفاق همه دانشمندان علوم قرآنی، در مکّه مکرمه نازل شده است.
این سوره در همهی جداول مسند و ترکیبی ترتیب نزول، دوازدهمین سوره است و تنها در جدول ابن ندیم در ردیف نهم بعد از سورهی اعلی قرار دارد و در مصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف نود و چهارم بعد از سوره ضحی و قبل از سوره تین قرار گرفته و هشت آیه دارد.
12-2- مقصود سوره
طباطبایی:
پیامبر9 مأمور به تلاش و کوشش و خدمتگزاری در راه خداست و بایستی به سوى او رغبت نماید، به این منظور نخست منت‏هایى که بر او نهاده را یادآوری مینماید.
بهجت پور:
این سوره خطاب به پیامبر اکرم 9و با غرض ترغیب وی برای تداوم ورود به عرصههای سخت دینی نازل شده است.
زحیلی:
سخن از شخصیت پیامبر9 و بیان نعمتهای بزرگی که توسط آنها، پیامبرش را یاری نموده و شایستگی سپاسگزاری دارد.
جعفر شرف الدین:
تثبیت پیامبر9 و بر طرف کردن وحشت از ایشان.
ابن عاشور و دروزه:
تثبیت پیامبر9 با یادآوری الطاف گذشته و دور نمودن غمها و سختیها از ایشان.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره برنامه هسته ای ایران

بستن منو