دانلود تحقیق در مورد آفرینش انسان

دانلود تحقیق در مورد آفرینش انسان

دانلود پایان نامه

 

3- آیات 9 تا 14، ذکر نمونه‌ای از جریان طاغی.
4- آیات 15 تا 19، بیان تهدیداتی نسبت به جریان طغیانگر.
مکارم شیرازی:
آیه 1، دستور قرائت و تلاوت به پیامبر اکرم9 میدهد، آیه 2، بیان آفرینش انسان از یک قطعه خون بىارزش. آیات 3 تا 5، تکامل انسان و آشنایى او به علم و دانش و قلم. آیات 7 تا 8، بیان ناسپاسی انسان. آیات 9 تا 18، اشاره به مجازات دردناک کسانى که مانع هدایت مردماند و در قسمت آخر سوره که آخرین آیه است به پیامبر9 دستور سجده و تقرب به درگاه پروردگار می‌دهد.
بهجت پور:
1 – آیات 1 تا 5 دستور به پیامبر اکرم9 در بیان ویژگی‌های پروردگار به مردم.
2 – آیات 6 تا 8 پیش بینی طغیان و ناسپاسی انسان‌ها نسبت به این دعوت پیامبر اکرم9.
3 – آیات 9 تا 14 بیان نمونه‌ای از مخالفت‌هایی که با پیامبر9 خواهد شد و آماده سازی ایشان برای درگیری‌های آینده.
4- آیات 15 تا 19، بیان تنبیه جریان طغیانگر و هشدار به پیامبر9 در تمکین کردن از آنها و نشان دادن راه رسیدن به قرب الهی.
جعفر شرف‌الدین:
محتوای این سوره، سه بخش است؛ بیان حکمت خداوند در خلقت انسان، اکرام نمودن انسان با نعمت‌هایی که در اختیار او قرار داده و بیان غفلت انسان و علت آن.
دروزه:
1- آیات 1 تا 5، دستور به قرائت و برآورده کردن نیاز انسان از علم با آنچه که خداوند به او الهام نموده است.
2- آیات 6 تا 19، حمله به انسان متکبر و فریب جاه و مال خورده ای که متعرض به پیامبر9 شده، استواری و تثبیت پیامبر9 در دعوت و جایگاهش و توجه ننمودن پیامبر9 به چنین شخصی.
فؤاد زیدان :
1 – آیات 1 تا 5، آگاه نمودن پیامبر9 نسبت به آغاز رسالت.
2 – آیات 6 تا 8، طغیان انسان بوسیله مال و نافرمانی از دستورات پروردگار.
3 – آیات 9 تا 18، بیان قصه ابوجهل و این که او مثالی از فرعون امت است و خداوند به او شدیدترین عذاب‌ها را وعید میدهد.
4 – آخرین آیه، به پیامبر9 دستور سجده و تقرب تنها به درگاه پروردگار می‌دهد.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
مفسران، محتوای سوره را به شیوههای گوناگونی تقسیمبندی نمودهاند و در قسمتهایی از سوره، نظراتی مشابه دارند. نگاه مفسرانی همچون سید بن قطب و بهجتپور نسبت به موضوعات سوره و پیوندی که بین آنها برقرار است، بسیار متشابه است زیرا؛ در طی چهار مرحله مرتبط به یکدیگر، مطابق با مسائل و پیام های عنوان شده تقسیمبندی نمودهاند. البته باید گفت ساماندهی سوره در تفسیر همگام با وحی از این نظر که توانسته است با غرض سوره و دیگر آیات ارتباط برقرار کند، در الویت قرار دارد. بنابراین با توجه به نگاه مفسران، به نظر می‌رسد محتوای سوره به چهار بخش مرتبط و هماهنگ، قابل تقسیم است:
آیات 1 تا 5 : دستور به پیامبر اکرم9 در بیان ویژگی‌های پروردگار به مردم.
آیات 6 تا 8 : پیش بینی طغیان و ناسپاسی انسان‌ها نسبت به این دعوت پیامبر اکرم9.
آیات 9 تا 14: بیان نمونه‌ای از مخالفت‌هایی که با پیامبر9 خواهد شد و آماده سازی ایشان برای درگیری‌های آینده.
آیات 15 تا 19: تنبیه جریان طغیانگر و هشدار به پیامبر9 در تمکین درخواستهای آنان و نشان دادن راه رسیدن به قرب الهی.
1-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد تعارض ید فعلی با ید سابق

بستن منو