دانلود تحقیق با موضوع کرامت انسانی

دانلود تحقیق با موضوع کرامت انسانی

دانلود پایان نامه

 

اگر واقعا به آب رحمت نیاز داری، برو فروتنی پیشه کن و سپس شراب رحمت درکش و مست شو.(ر.ک.شرح جامع مثنوی، کریم زمانی دفتر2، اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس،صص487-485)
جز خضوع و بندگی و اضطرار
اندرین حضرت ندارد اعتبار
(بیت 1323، دفتر 3، ص 331)
در این درگاه، غیر از فروتنی و بندگی و اظهار درماندگی هیچ چیز اعتباری ندارد.(ر.ک. شرح جامع مثنوی، کریم زمانی دفتر3، اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل، صص 331-311)
4-1-5-3- تحلیل
با توجه به آیات الهی و سخنان حضرت امیر المومنین (ع) که تواضع را برترین عبادات می دانند و همچنین میوه ی دزخت تواضع را محبت می دانند و فراوانی شاخ وبرگ در صرت نرم بودن و خاشع بودن در برابر اوامر الهی و مست شدن در رحمت الهی یا تواضع و اعتبار نداشتن هیچ چیز در برابر معبودد جز با تواضع و اینکه نباید به نام تواضع خود را تحقیر کرد و کرامت انسانی را پایمال کرد ورفتن زیر سایه ی درخت طوبی و سپس آرامش پیدا کردن همه نشانگر آن است که هم مولای موحدین و هم مولانا دعوت به اصل دارند که همان اراده ی مطلق است و فروتنی را گاهی خوب و گاهی بد نمی دانند بلکه فقط در برابر اوامر الهی و گردن نهادن و تسلیم مطلق ا سفارش می نمایند.
آبِ رحمت بایدت،رو پست شو
وانگهان خور خمرِرحمت،مست شو
(بیت 1940، دفتر2 )
اگر واقعا به آب رحمت نیاز داری، برو فروتنی پیشه کن و سپس شراب رحمت درکش وسست شو (ر.ک. شرح جامع مثنوی کریم زمانی دفتر 2، اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس، صص 487 – 485).
جز خضوع و بندگیّ و، اضطرار
اندرین حضرت ندارد اعتبار
(بیت1323، دفتر3)
ای تواضع برده پیش ابلهان
وی تکبر برده تو پیش شهان
(بیت 2225، دفتر4)
گفت آنکه هست خورشیدِ ره، او
حرف طوبی هرکه ذَلَّت نَفسهُ
(بیت 3344، دفتر4)
سایۀ طوبی ببین و خوش بخسپ
سر بنه در سایه بی سرکش بخسپ
( بیت 3345، دفتر4)
در این درگاه غیر از فروتنی و بندگی و اظهار درماندگی هیچ چیز اعتباری ندارد (ر.ک. شرح جامع مثنوی کریم زمانی، دفتر 3، اختلاف کردن در چگونگی و شکل و پیل، صص 331-311).
4-1-6- عدل
العدلُ، الإنصافُو الإحسانُ، التفضُّلُ. (حکمت231، ص399 شهیدی، ص1188 فیض الاسلام، ص509 صبحی صالح)
عدل انصاف، و احسان،بخشش ونکویی است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره ارزش های سیاسی

بستن منو