دانلود تحقیق با موضوع نهج البلاغه

دانلود تحقیق با موضوع نهج البلاغه

دانلود پایان نامه

 

از می پُر زهر شد آن گیج، مست
(بیت 2747، دفتر 4).
چون می پُرزهر نوشد مُدبری
از طرب یک دَم بجنباند سری
(بیت 2748، دفتر 4).
بعد یک دم، زهر بر جانش فتد
زهر در جانش کُند داد و ستد
(بیت 2749، دفتر 4).
گر نداری زهری اش را اعتقاد
کو چو زهر آمد نگر در قوم عاد
(بیت 2750، دفتر 4).
چونکه شاهی دست یابد بر شهی
بُکشدش، یا باز دارد در چهی
(بیت 2751، دفتر 4).
ان تکبر بر خسان خوبست و چُست
هین مر و معکوس، عکسش بند توست
(بیت 2226، دفتر 4).
این تکبّر چیست؟ غفلت از لباب
مُنجَمد، چون غفلتِ یخ ز آفتاب
(بیت 1941، دفتر 5).
4-2-2-2- تحلیل عُجب و خودپسندی (تکبر)
با توجه اتفاق نظر بسیاری از علمای اخلاق در ام الفساد بودن تکبر و اینکه ریشه تمام بدبختی ها و صفات زشت انسانی تکبر است و خطبهی 92 حضرت علی در نهج البلاغه که سرآغاز همه طغیانها را تکبر میداند و خودپسندی را مانع رسیدن به کمال و از حسودان خرد آدمی میداند و بنابراین، این عمل نیز جزء رذایل رفتاری انسان است که نسبت به دیگران انجام میپذیرد و مطلقا مطرود است و کلام مولانا که انسانها در دوری از حق قرار میگیرند ولی در ظاهر افرادی زنده وفعال به شمار میآیند و اینکه مانند می است که چند لحظه انسان را سر مست می کند ولی مانند زهر وی را از پای درمیآورد و سبب نابودی قوم عاد و نابود کردن افراد توسط یکدیگر با کشتن یا در چاه افکندن و گرایش به ظواهر دنیوی مانند مقام و مال با آن سازگاری دارد و همچنین سبب غفلت از حقیقت خواهد شد. مانند قالب یخ که اگر آفتاب را درک کند از انجماد روحی و فکری رهایی پیدا می کند و به اصل خود باز می گردد هم حضرت علی(ع) و هم مولانا این رفتار انسانی را از امور دنیوی می دانند و انسان ها به اصل و حقیقت دعوت می کنند.
4-2-3- حرص و آز و طمع
4-2-3-1- تعریف حرص
گر چه معنی و مفهوم «حرص» اجمالا بر همه روشن است، ولی توجه به مفهوم دقیق آن نکته های تازه ای را به ما می آموزد.
«راغب» در «مفردات» حرص را به معنی شدت تمایل به چیزی می داند و می گوید: این واژه در اصل به معنی فشردن لباس به هنگام شستشو به وسیله کوبیدن چوب مخصوصی بر آن است!
امیرمؤمنان علی (ع) تعبیر بسیار جالبی در تعریف حرص دارد، هنگامی که از حضرتش پرسیدند: حرص چیست؟ فرمود: «هو طلب القلیل باضاعه الکثیر! ؛ حرص آن است که انسان چیز کمی را جستجو کند در برابر چیز بسیاری را که از دست می دهد»

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود بیماران مبتلا

بستن منو