دانلود تحقیق با موضوع مشکلات

دانلود تحقیق با موضوع مشکلات

دانلود پایان نامه

10-3-فرأَیتُ أنَّ الصّبرُ علی هاتا أحجی فَصبرتُ و فی العینِ قَذًی و فی الحلقِ شجاً أری تُراثی نهباً  

(خطبۀ3، ص10شهیدی،ص46فیض الاسلام، ص48صبحی صالح)
دیدم بردباری وصبر، به عقل نزدیکتر و خردمندانه تر است. پس صبر کردم؛ در حال که خاشاک چشمانم را پر کرده بود و استخوان راه گلویم را بسته بود .
10-4- أولُّ عِوضِ الحلیمِ مِن حلمهِ أنّ الناسَ أنصارهُ علی الجاهلِ.( حکمت206، ص396شهیدی، ص1179فیض الاسلام، ص505صبحی صالح)
نخستین پاداش بردبار از بردباری اش آن است که مردم در برابر نادانان یاور او گردند.
10-5- وَستَشعِروا الصَّبرَ فإنهُ أدعی إلی النَّصرِ.( خطبۀ26، ص27شهیدی، ص92فیض الاسلام، ص68صبحی صالح)
جامۀ برباری بپوشید!که صبر وبردباری پیروزی می آورد
10-6- آلۀُ الریاسۀِ سعۀُ الصدرِ.(حکمت 176، ص392شهیدی، ص1169فیض الاسلام، ص 501 صبحی صالح)
بردباری، وسیلۀ سروری است.
10-7- لا یعدمُ الصّبورُ الظّفرَ و إن طالَ بهِ الزّمانُ.( حکمت153،ص390شهیدی،ص1163فیض الاسلام، ص499صبحی صالح)
شکیبا پیروز است؛ هر چند روزگارانی دراز(و باسختی) بر او بگذرد.
صبر آرد آرزو را، نه شتاب
صبر کن، واللهُ اَعلم بالصّواب
(بیت 4003،دفتر1 ص 1007)
آرزو را، صبر کردن برآوره می سازد نه شتاب، صبر کن که خداوند بر مصلحت داناتر است.
پرده های دیده را داروی صبر
هم بسوزد هم بسازد شرحِ صدر
(بیت 71، دفتر 2، ص 46).
این صبر و شکیبایی مانند دارویی است که هم می تواند پرده های تاریک و ظلمانی دیدهی دل را برطرف سازد یعنی گوهر دل را از پلیدیها و غفلت و جهالت پاک کند، و هم می تواند به سینهی آدمی، گسترش بخشد ( سعی و تلاش و صبر بر مشکلات سلوک، کلید باب نجات است. بدین طریق سینهای بی کینه برای آدمی حاصل میشود و به کشف اسرار غیب نائل میشود. مصراع دوم اشارات به آیهی سورهی انشراح : أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ «آیا ای پیامبر ما سینه تو را نگشادیم؟ »
ای که صبرت نیست از دنیای دون
صبر چون داری ز نِعمَ الماهدون؟
(بیت3074، دفتر 2، ص 739).
ای کسی که نمی توانی از این دنیای پست خودداری کنی، چطور می توانی بر دوری از خداوندی که بساط زمین را گسترده است صبر کنی؟ ( مصراع دوم اشاره است به آیهی 48 سورهی ذاریات : وَ الْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ «و زمین را بگستراندیم، پس مائیم نیکو گسترندگان»
اِسپرِ آهن بود صبر ای پدر
حق نبشته بر سپر جاءَالظَّفر
(بیت2469، دفتر5).
هر که صبر آورد، گردون بر رود

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره قراردادی بودن

بستن منو