دانلود تحقیق با موضوع جوانمردی

دانلود تحقیق با موضوع جوانمردی

دانلود پایان نامه

 

از بخشش اندک شرم مدار،که محروم ساختن از آن اندک تر است.
9-2- مَن أیقَنَ بِالخَلَفِ جادَ با لعَطیَّۀِ.( حکمت138، ص386شهیدی، ص1152فیض الا سلام، ص494صبحی صالح)
هر کس که عوض بخشش را باور دارد، در عطا گشاده دست گردد.
9-3- مَن یُعطِ بِالیَدِ القصیرۀ ِیُعطَ بالیدِ الطَویلۀِ.(حکمت232، ص399شهیدی،ص1189فیض الاسلام، ص509صبحی صالح، ص315)
آن کس که با کوتاه دستی ببخشد، او را بادست بلند(بخشش بسیار) می بخشند.
9-4- کُن سمحاً و لا تکُن مبذِّراً و لا تکن مُقَتِّراً.(حکمت33،ص366شهیدی،ص1103فیض الاسلام،ص474صبحی صالح)
بخشنده باش، اما زیاده روی مکن! در خرج کردن اندازه نگاهدار، اما تنگ چشم مباش.
9-5- السّخا ما کانَ ابتدا ءً فأَمّا ما کانَ عن مَسألۀٍ فحیاءٌ و تذَمِّمٍ.( حکمت 53، ص369شهیدی، ص1112فیض الا سلام، ص478صبحی صالح)
بخشش واقعی، بخشش بی خواهش است و بخشش در مقابل خواهش، یا از شرم و یا برای فرار از سرزنش است.
9-6- و لیس لِواضِعِ المعروفِ فی غَیرِ حقِّهِ و عند غیر أَهلهِ مِنَ الحظِّ فیما أَتی الاّ مَحمَدَۀُ و ثناءُ الأَ شرارِ و مقالۀُ الجهّا لَ ما دامَ مُنعِماً علیهم ما أَجوَدَیدَهُ وهو عن ذاتِ اللهِ بخیلُ.(خطبۀ 142، ص138شهیدی، صص432-431فیض الا سلام، ص198صبحی صالح)
آن که نیکی را در (راه) ناحق آن و برای نا اهل آن انجام دهد، در آنچه کرده است، جز ستایش فرو مایگان و نیک گویی بد کرداران و گفتار نادانان – تا زمانی که به آنان نعمت می بخشد- بهره ای ندارد. چه دست بخشنده ای دارد، حال که در (راه) خدا بخیل است.
9-7- الکَرمُ أعطفُ مِنَ الرّحِمِ. (حکمت 247، ص401شهیدی، ص1195فیض الا سلام، ص511صبحی صالح)
جوانمردی، مهر انگیز تر از خویشاوندی است.
گر نماند از جود، در دست تو مال
کی کند فضل الهت پای مال؟
(بیت 2238، دفتر 1، ص 590)
اگر به واسطهی بذل و بخشش، مال و دارایی ات تمام شود و دست خالی بمانی، فضل و کرم حق تعالی که میگذارد که تو پایمال شوی؟
آن یکی جودش گدا آرد پدید
وان دگر بخشد گدایان را مَزید
(بیت 2749، دفتر 1، ص 199)
بخشنده بر دو قسم است : یکی آن بخشنده ای که صبر کند تا گدایی به طلب و حاجتی نزد او آید و آنگاه به وی چیزی بخشد و دیگر آن بخشنده ای است که بدون درخواست گدا به او بسیار ببخشد (مقتبس از شرح ولی محمد اکبر آبادی، دفتر اول، ص 199)
جودِجمله از عوض ها دیدن است
پس عوض دیدن ضدِ ترسیدن است
(بیت 897، دفتر 2)
بخشندگی و سخاوتمندی همهی سخاوتمندان بواسطهی پاداشی است که در این کار مشاهده
میشود. بنابراین دیدن پاداش : بیم زوال مال و تلف شدن سرمایه را از بین می برد.
جودِجمله از عوض ها دیدن است

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد رسیدگی به شکایات

بستن منو