دانلود تحقیق با موضوع بصیرت و آگاهی

دانلود تحقیق با موضوع بصیرت و آگاهی

دانلود پایان نامه

کز بصیرت باشد آن وین از عمی  

(بیت 3698، دفتر 2، ص 880).
پس نتیجه میگیریم که ریای مشایخ، بهتر از اخلاص ناقصان است: زیرا عمل او از روی بینایی و روشن بینی است؛ ولی کار ما از روی بی خبری است. ( بنابراین گاه راهنمایان و هادیان جامعه برای ارشاد مردم و تعلیم عملی به آنها کارهایی انجام میدهند که اگر تنها باشد نیازی به انجام آن ندارند و یا عمداً جلو چشم دیگران انجام می دهند تا مردم از آنها تقلید کنند و به راه اصلاح درآیند، زیرا تبلیغ عملی بهتر از تبلیغ لفظی است. این نوع کارها که صرفا برای ارشاد و تعلیم مردم صورت میگیرد و تسامحاً «ریا» می نامیم، بهتر از اعمال خالصانهی بسیاری از مردم که از تعهدات اجتماعی برکنارند)
چون مِحَک دیدی، سیه گشتی چو قلب
نقش شیری رفت و، پیدا گشت کَلب
(بیت 787، دفتر 3 )
که زِهَر ناشسته رویی گپ زنی
شرم داری وز خدایِ خویش نی
(بیت 214، دفتر 4 )
ظاهر دستار چون حُلۀ بهشت
چون منافق اندرون،رسوا و زشت
(بیت 1581، دفتر 4).
همچو گور کافران بیرون حُلَل
اندرون، قهر خدا عزّوجَلّ
(بیت 417، دفتر 5).
چون قبور آن را مُجصَّص کرده اند
پردۀ پندار پیش آورده اند
(بیت 418، دفتر 5).
طبع مسکینت مُجصَّص از هنر
همچو نخل موم، بی برگ وثمر
(بیت 419، دفتر 5).
4-2-1-2- تحلیل ریا
با توجه به سخنان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) که خطرناکترین عمل را ریاکاری میدانند و خطبه حضرت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه از دعوت انسانها به ترس از خدا، ترسی که نیازی به عذرخواهی نداشته باشد. گرفتار دورویی و ریا نشدن و واگذاری هرکس اگر کاری برای غیر خدا کند (ظاهراً برای خدا کار می کند ولی باطن برای بنده او) به خود او چنین دریافت می گردد هر عملی باید در جهت اراده الهی باشد در غیر اینصورت به زیان فرد تمام خواهد شد و منشاء رفتارهای ناپسند دیگری خواهد شد. انسان نباید خود را گرفتار شرایط و گذران امور دنیوی کند که نسبت به قرار گرفتن در موقعیت های مختلف تغییر رنگ دهد که شاید در ظاهر پیش می رود ولی در نهایت به سوی نابودی خواهد رفت همچنین ریا را مولانا مانند تخم صرع می داند در وجود انسان که می تواند نتیجه تلخ و ناگواری دهد و برزبان آوردن نام حق و در باطن به سوی نفسانیات رفتن و در شرایطی که اگر اعمال انسان محک زده شود باطن کارهای انسانها ظاهر می شود و اگر ظاهر و باطن یکی باشد در طول اراده نیک الهی قرار می گیرد در غیر اینصورت همان رفتارهایی که نسبت به شرایط انجام داده میشود ناپسند است. هم حضرت علی (علیه السلام) و هم مولانا این عمل را تقبیح نموده و دعوت به ذات مطلق الهی را مد نظر قرار می دهند.
مولانا گاهی ریای شیخ را از روی بینایی بهتر از را اخلاص ناقصان می بینید دلیل وی هم بصیرت شیخ جهت ارشاد افرادی که او آنها را بی خبر معرفی م یکند، آری شاید در این بیت و ابیاتی مشابه آن، ملای روم می خواهد بگوید گاهی ریا خوب است ولی اکثر ابیات او ریا را در اکثر اوقات مطرود می داند اما منظور مولانا این نیست که ریا در جایی خوب است و در جایی دیگر نه، بلکه او آزاد را اصل مردود میشمرد و فقط در زمانی که جهت نشان دادن راه آنها از روی بصیرت و آگاهی بودن جایز میشمرد و این نیز از استثنائات است که دلیلی بر نسبی بودن نیست.
4-2-2- عُجب و خود پسندی (تکبر):
نخستین صفت از صفات رذیله که در داستان انبیاء و آغاز خلقت انسان به چشم می خورد و اتفاقا به اعتقاد بسیاری از علمای اخلاق، ام المفاسد و مادر همه رذایل اخلاقی و ریشه تمام بدبختیها و صفات زشت انسانی است، تکبر و استکبار می باشد که در داستان شیطان به هنگام آفرینش آدم(ع) و امر به سجود فرشتگان و همچنین ابلیس برای او آمده است.
داستانی است بسیار تکان دهنده و عبرت انگیز، داستانی است بسیار روشنگر و هشدار دهنده، برای همه افراد و همه جوامع انسانی.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره تفکر استراتژیک در سطح فردی

بستن منو