تعریف فناوری اطلاعات

تعریف فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

فناوری سازمان تمام فرآیندهایی را که یک سازمان برای تبدیل ستادهها به دادهها بکار میگیرد شامل میشود و اطلاعات جریانهایی است که مجموعه داناییها را تغییرمیدهد این تغییر زمانی اتفاق میافتد که یا مطلبی به مجموعه داناییها افزوده شود و یا تشدید ساختاری در آن بوجود آید(ملکینژاد،1383).  

جدول (2-1) تعاریف IT
پژوهشگر
تعریف
لویت وایزلر (1985)
نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها وپردازش اطلاعات در سازمان
میگز (1988)
IT را میتوان به عنوان فناوریهای محاسباتی وارتباطات راه دور که امکانات خودکار استفاده از اطلاعات را فراهم میکند،تعریف کرد.
ویلسون(1988)
غالباً تأکید عمده بر وجه فناوری است و این وجه بسیار بیش از خدمات مد نظر قرارمی گیرد، اما غالب کارگران تمایل چندانی به فناوری صرف ندارند،بلکه بیشتر خدمت رسانی اطلاعاتی از طرق مختلف را مد نظر دارند.
لاودن(1378)
IT عبارت است از تمام اشکال فناوری که برای پردازش،ذخیره واتصال اطلاعات به شکل الکترونیک به کار میروند،تجهیزات فیزیکی که برای این منظور استفاده می شوند عبارتند از: رایانه ها،تجهیزات ارتباطی و شبکه ای.
سویرزک و شرستا(2003)
IT سخت افزار و مهارتهای کارکنان را نیز در بر میگیرد،همچنین تجدید ساختار و یا مهندسی مجدد فرایند های تصمیمگیری و ارتباطات مربوط به IT و نیز عملیات در بر گیرنده توسعه محصولات یا خدمات جدید بر مبنای IT، بعنوان موارد سرمایه گذاری مورد نیاز برای استفاده اثر بخش IT بشمار میآیند.
اندولس،کمپل،ادواردز، گرام، شوبر، ویلدسترم
فناوری اطلاعات شامل محدوده وسیعی از اختراعات و رسانههای ارتباطی است که سیستمهای اطلاعاتی وافراد را به همدیگر مرتبط میکنند.
شاید یکی از مشکلات،تعریف فناوری اطلاعات یا در اصطلاح(IT) باشد.در این بخش نیز هر کس با نگرش متفاوت،تعریف متفاوتی از فناوری اطلاعات ارائه میکند،ولی روی هم رفته باید به گونهای درباره فناوری اطلاعات سخن گفت که به شناخت آن کمک کند،اعتقاد بر آن است که به دلیل اهمیت تغییر پذیری که فناوری دارد باید همواره با یک نگرش دینامیک و نه استاتیک همراه باشد،بسیاری از اندیشمندان این فن،IT را یک راه برد،فکر،اندیشه و ابزار در حوزه انسانها میدانند که همیشه همراه با نوآوری است،لذا تعریفIT را میتوان با یکی از این جنبههای مهم مرتبط دانست.
فناوری همواره به عنوان یک ابزار،بخشی از زندگی ما را تشکیل داده است وبا افزایش تواناییهای بشر به عنوان سازگاری با محیط برای رهایی از نیروهای قهار طبیعت مطرح بوده است.اهمیت و جذب بکارگیری فناوریهای جدید در دنیای کنونی توسط شرکتها وسازمانها بر کسی پوشیده نیست.یکی از علل توجه به این فن،افزایش رقابت در ابعاد کیفیت،هزینه،زمان و بطور کلی بهرهوری در عرصه بین المللی است. امروزه فاصله جغرافیایی دیگر معنایی ندارد وخیلی سریع میتوان از یک نقطه به نقطه دیگر نقل مکان کرد.در مکان یابی صنایع،دیگر لازم نیست کارخانهها را نزدیک مواد خام دایر کرد.IT انقلابی در سیستمهای تولید بوجود آورده،بطوریکه بشر از تولید واحد،دستهای و انبوه به تولید انعطافپذیر رسیده است.امروزه به جای صرفهجویی در مقیاس،صرفهجویی در تنوع مطرح است.یونسکو در سال1988 فناوری را این گونه تعریف کرده است:ابزار،راهکار،دانش یا فرایندی که برای تبدیل ورودی ها به خروجیها به منظور ارتقای قابلیتهای افراد،گروههای کاری و سازمان بکار میرود.
سومانس و دیویدفناوری را مفهومی میدانند که بوسیله آن محصولات یا خدمات،اعم از ملموس یا ناملموس در بازار تولید و عرضه میگردند.مانس فیلو فناوری را دانش بکاررفته در یک کوشش و تلاش مؤثر و بهرهور میداند.به هر حال تعاریف مختلفی برای فناوری ارائه شده است و در بین این تعاریف عناصر مشترکی یافت میشود،نوازشریف و همکارانش در چارچوب مطالعات مربوط به پروژه اطلس فناوری،تعریفی به این شرح از فناوری ارائه داده است :فناوری به صورت ترکیب پیچیدهای از چهار عنصر به شرح زیر بیان میگردد:

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشگاه شهید بهشتی

بستن منو