تحقیق رایگان درباره یادگیری فعال

تحقیق رایگان درباره یادگیری فعال

دانلود پایان نامه

رویکرد مربوط به مرور مورب در جدول موقعیتهایی در این جا انتخاب میشوند که نمیتوانند وابسطه به یک ستون و یا یک ردیف خاص باشند ولی مفاهیم و اصولی را مطرح میکنند تا تابع موقعیت و شرایط مورد نظر است، این رویکرد را چند رشتهای و یا به بیان بهتر موضوعی مینامند (ملکی ،1379)  

2-2- 17- معیارهای تلفیق در برنامه درسی
چهار معیار در تلفیق برنامه درسی مورد توجه اکرمن بوده است(اکرمن،1989)
روایی درون رشتهای : به این معنا که مضمون و مباحث، استانداردهای آموزشی در آن رشته سازگار باشد.
روایی بینرشتهای :صرف وجود یک مضمون اصلی که همچون چیزی محتوای مربوط به رشتههای گوناگون را به هم پیوند میدهد کافی نیست در نور دیدن مرزهای سنتی مواد درسی باید معرف امتیاز قابل تردید برای آموزش محتوای رشته نیز باشد.
روایی فراتر از رشتههای، فرارشتهای این معیار بیانگر آن است که در طراحی تلفیقی برنامه درسی، دانش آموزان علاوه بر مفاهیم و محتوای موجود در آن رشته علمی یا موضوع درسی به یک درک و دریافت معنایی ماوراء رشته و یا فرا رشته یا فراتر از موضوعات مجزا قابل می شوند.
تحصیل کسب نتایج گستردهتر یادگیری برنامهدرسی تلفیقی، میانرشته ای، میتوان جوی فرهنگی را در نظام آموزشی حاکم کندکه تحت تاثیرآن ویژگیهای مثبت عقلانی، عاطفی و مجموع شخصیتی و دانشآموزان را تقویت شود.
2-2- 18- اشکال وانواع تلفیق :
نویسندگان کتاب برنامه درسی پویا به معرفی اشکال انواع تلفیق پرداخته اند(هانتزودیگران،1988)
تلفیق تصادفی، اتفاقی : این فعالیت با هدف درک و فهم بهتر محتوای درسی خاص انجام می شود و می تواند فرصتی را فراهم آورد که حوزه های گوناگون محتوایی با یکدیگر ارتباط پیدا کند.
تلفیق ازطریق تقویت وتمرین.
تلفیق ازطریق محاط کردن.
تلفیق ازطریق هماهنگی : این نوع تلفیق زمانی اتفاق میافتد که بخشی از محتوای مواد درسی مجزا آگاهانه به یکدیگر ارتباط داده میشوند و به طور همزمان یا در مقاطع زمانی نزدیک به یکدیگر آموزش داده میشوند.
تلفیق از طریق فرایندها
تفکرانتقادی
ریاضی
علوم اجتماعی
علوم ادبیات

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق حکمت و فلسفه

نمودار 3-2 _ نمودار تلفیق ازطریق فرایند
این نوع تلفیق زمانی اتفاق میافتد که مسالههای واقعی مسائلی که ماهیت موضوعی و یا رشتهای ندارند یا موضوعات و پرسشهای مورد علاقهی دانشآموزان محور سازمان دهی برنامه درسی قرارگرفته و بطور طبیعی زمینهی استفاده از حوزه های محتوای گوناگون در مطالعه این مسائل و یا موضوعات فراهم میشود.
بخش سوم : الگوی تدریس
2-3- تدریس فعال وغیر فعال :
منظور از تدریس فعال،آن نوع تدریس است که متمایل به یادگیرنده بوده و به اوآزادی عمل دهد. و نقش اساسی آن تسهیل یادگیری پایدار و موثر باشد و تمامی عناصرآن درجهت یادگیری فعال با هم اثر تعاملی و اثربخش دارند و پارهای از روشها را نیز به لحاظ عدم درگیری فراگیر در فرایند یادگیری و یا یکطرف بودن تدریس جزء روشهای غیرفعال به حساب میآورند از جمله روش تدریس سخنرانی یا توضیحی، حفظ و تکرار..(فتحیواجارگاه ،1384)
2-3-1- الگوهای سنتی تدریس :

بستن منو