تحقیق رایگان درباره پایگاه اجتماعی اقتصادی

تحقیق رایگان درباره پایگاه اجتماعی اقتصادی

دانلود پایان نامه

نتایج تحقیق در مورد آزمون فرضیه دوم مبنی بر تاثیر تعداد ساعات ایفای نقش در جامعه و عملکرد خانواده مورد تایید قرار نگرفت که نتایج این آزمون با یافته های مقصودی و بستان (1383) و زمانی (1386) نا همخوان بود. ولی آزمون متغیر تعداد ساعات ایفای نقش زنان در جامعه با متغیر آسیب های اجتماعی رابطه معناداری دارد که این نتایج مطابق با دیدگاه عقلایی گاتک و همین طور مدل گرین هاوس و بیوتل در مورد تعارض مبتنی بر زمان می باشد که بیان می کند که هر چه اشخاص ساعات زیاد تری را در نقش شغلی و خانوادگی بگذرانند احتمال این که تعارض بین نقش را تجربه کنند زیادتر خواهد بود (Gutek & Searle and Klep,1991: 561). بدین ترتیب هر چه فرد ساعات بیشتری را به نقش های خارج از خانه بپردازد احساس میزان آسیب ها در او بیشتر است و در نتیجه بر عملکرد خانواده تاثیر زیادی دارد و تعداد ساعات کاری با تعارضات نقشی بیشتر نقش دارد که این نتیجه با یافته های سفیری و زارع (1385) و پیر حیاتی و نیسی و نعامی (1391) هاتفی راد (1393) همخوانی دارد و با نتایج پژوهش ارشادی، بیکی و شیر محمدی (1389) و ییلدرم و آیکان (2008) نا همخوان است.  

در مورد بررسی فرضیه سوم مبنی بر رابطه تعدد نقش ها با عملکرد خانواده مورد تایید قرار نگرفت و رابطه بین این دو متغیر نیز معنادار نشد که این یافته ها با یافته های توسلی (1382)، مقصودی و بستان (1383) و سادات اخوی (1384) نا همخوان بود البته آزمون رابطه بین متغیر تعدد نقش ها و آسیب های ناشی از نقش زنان در جامعه نشان دهنده وجود رابطه معنادارمیان این متغیرهاست. که این یافته ها با دیدگاه آدامز و کینگ مبنی بر این که اگر افراد به همان میزان که به نقش های خارج از خانه خود اهمیت می دهند، درگیری خانوادگی داشته باشند و از حمایت خانواده برخوردار نباشند دچار تعارضات نقشی در نتیجه فشارهای روحی و روانی و چندگانگی نقش می شوند (آدامز و کینگ، 1996: 413).
فرضیه چهارم مبنی بر رابطه مزاحمت های اجتماعی ناشی از نقش زنان در جامعه و عملکرد خانواده مورد تایید قرار گرفت بدین صورت که مزاحمت های اجتماعی در حوزه احساس امنیت ذکر می شود که در نظر میتار میزان احساس امنیت افراد با سطح کیفیت زندگی افراد در ارتباط است و هر چه میزان مزاحمت های اجتماعی کاهش یابد، عملکرد خانواده افزایش می یابد و میزان رضایت از زندگی هر چه بیشتر باشد افراد آن جامعه احساس امنیت اجتماعی بشتری می کنند. با توجه به مشاهدات و نتایج بدست آمده از آزمون متغیر مزاحمت اجتماعی دیدیم که در یزد میزان مزاحمت های اجتماعی پایین است که به این دلیل است که این شهر تا حدی ویژگی های سنتی و فرهنگی خود را محفوظ نگه داشته و کمتذ در معرض پیامدهای نامناسب صنعتی شدن و شهری شدن قرار گرفته است که این با نتایج براتی (1393) هم سو بود.
نتیجه آزمون فرضیه پنجم نشان دهنده آن است که بین کاهش باورهای دینی و سنتی با عملکرد خانواده رابطه معنادار نیست و تایید نشد. اینگلهارت بیان می کند که با صنعتی شدن و پیشرفت هایی که صورت گرفته و همراه با مدرنیزاسیون شدن تغییرات زیادی در ارزش ها و باورهای افراد بوجود می آید. دورکیم دین را عامل قوام بخش و مانع بروز اختلافات می داند و دین از طریق کارکرد انسجام بخشی موجب وابستگی و انسجام درونی خانواده می گردد و دین با کارکرد معنا بخشی خود، آرامش درونی خانواده را پوشش می دهد و در این مورد نیز روان شناسان با مطالعه نقش و تاثیر مذهب بر زندگی افراد به این نتیجه رسیده اند که مذهب اثر مثبتی بر سلامت اجتماع دارد که البته همیشه به این صورت نیست بدین صورت که اعتقاد سفت و سخت به باورهای مذهبی به نوعی ممکن است باعث مفید شدن بیش از حد افراد و حساسیت در برقراری ارتباط با دیگران شود که این امر موجب به خطر افتادن سلامت اجتماعی افراد می شود اما در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم با توجه به اینکه 5/52 درصد از پاسخگویان دارای باورهای سنتی و مذهبی متوسط هستند با این وجود می توان تغییرات ارزشی را در ساختار سنتی و مذهبی شهر یزد دید که این نتایج همسو با یافته های مردانی (1393) و با یافته های دهقان چناری (1393)، مصلحی و احمدی (1392) و کرادوک (1995)، کارسون و آرنولد (1996) و جوزف (2012) همخوانی نداشت.
در مورد رابطه بین مصرف گرایی و عملکرد خانواده، آزمون فرضیه ششم در جهت تایید رابطه متغیر ذکر شده عمل نمود. بدین صورت که هر چه میزان مصرف گرایی افزایش یابد تاثیر معکوسی بر عملکرد خانواده دارد و موجب عملکرد پایین خانواده می شود و به عنوان یکی از آسیب هایی است که بر خانواده های یزدی تاثیر منفی دارد. در یک خانواده همه اعضای آن باید زندگی شان را بر محور قناعت و صرفه جویی پایه ریزی کنند که در این بین زن نقش مهمتری را در این مقوله دارد و حتی کاهش مصرف گرایی می تواند نقش تعیین کننده ای برای جلوگیری از مشکلات و ناراحتی های روحی و روانی باشد (محمدی،1392: 302). نتایج این آزمون هم سو با نتایج تحقیقات محمدی(1392) و نوری می باشد که معتقد بودند که مصرف گرایی موجب تضعیف استحکام خانواده ها می شود.
نتیجه آزمون فرضیه هفتم مبنی بر رابطه بین چندگانگی نقش و عملکرد خانواده، نشان دهنده وجود رابطه معنادار میان این دو متغیر است و این نتیجه با دیدگاه انباشتگی نقش مبنی بر این که تعهد به نقش، انرژی و زمان لازم برای ایفای نقش های متعدد را به وجود می آورد (رستگار خالد،1385: 287) که با این دیدگاه همخوانی دارد. همچنین مطابق نظر دوکسبری و هیگینز مبنی بر این که انتظارات نقش در حوزه های کار و خانواده به اضافه بار نقش می انجامد و انتظارات پیرامون هر کدام از این نقش ها، فشارهایی را که بر زمان فرد تسلط دارد، به نقش دیگر منتقل کرده و با انتظارات مربوط به انجام نقش دیگر تداخل پیدا می کند و با تعهد زمانی زیادی به یک نقش، زمان اختصاص یافته به نقش دیگر از دست خواهد رفت، همخوانی دارد. و همچنین با یافته های رستگار خالد (1383)، مقصودی و بستان (1383)، رستگار خالد (1385) و یاند و همکاران (2005) هم سو است.
در رابطه میزان تعارضات نقشی ناشی از نقش زنان در جامعه و روابط خانوادگی تحت عنوان فرضیه هشتم تحقیق مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن بیانگر رابطه معنادار بین این دو متغیر می شود که بدین صورت هرچه تعارضات نقشی بیشتر باشد عملکرد خانواده کاهش می یابد. همچنین دیدگاه انباشتگی نقش مبنی بر این که تعهد نقش در انواع نقش ها، انرژی و زمان لازم برای ایفای نقش های متعدد را به وجود می آورد و این موجب تعارضات بین انواع نقش و عملکرد خانوادگی میشود (رستگار خالد،1385: 287)، همخوانی دارد. و یافته های این فرضیه هم سو با یافته های سادات اخوی (1384)، سفیری و زارع (1385)، بایرون (2005)، راتی و یاراث (2012) و کوکلین و همکاران (2014) بود.
در ارتباط با آزمون فرضیه نهم مبنی بر وجود رابطه بین تن آرایی و عملکرد خانواده این فرضیه تایید شد بدین صورت که هرچه میزان تن آرایی افزایش یابد عملکرد خانواده کاهش می یابد و بالعکس.
نتایج تحقیق در مورد آزمون دهم نشان دهنده آن است که بین فشارهای روحی و روانی ناشی از نقش زنان در جامعه و عملکرد خانواده، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. که نتیجه این فرضیه با یافته های عفاف ابراهیم ملیس (1982) هم خوان بود.
همچنین بررسی فرضیه یازدهم حاکی از آن است که بین ترس از بدنامی و عملکرد خانواده، رابطه معنادار ومعکوسی وجود دارد. با توجه به معکوس بودن این رابطه، نشاندهنده این است که هرچه افراد در جامعه ترس از بدنام شدن و انگ خوردن از سوی دیگران داشته باشند تاثیر کمتری بر عملکرد خانواده دارد. وقتی به فردی به عنوان یک فرد منحرف نگاه شود، موجب می شود خودش را از دیگران پایین تر ببیند و نیازهایش را از راه نامشروع انجام دهد و به خاطر ترس از بدنامی یا طرد شدن از سوی خانواده، دوستان و جامعه، اعمالش را مخفی نگه دارد و ترس از آشکار شدن آن داشته باشد. نتایج این فرضیه هم سو با یافته های احمدی، براری و اسماعیلی(1390) و اسکمبر و هاپکینز(1986) شد.
فرضیه دوازدهم تحقیق که به عنوان فرضیه آخر این تحقیق می باشد مبتنی بر رابطه نوع نگرش زنان به حضور در اجتماع و عملکرد خانواده است که بر طبق یافته های این پژوهش مورد تایید واقع شد. در واقع این فرضیه بر طبق الگوی پارسونز وقتی که سه جریان جامعه پذیری، نهادی شدن و کنترل اجتماعی در یک رابطه تعادلی و هماهنگ با همدیگر عمل کنند، شخصیت افراد و به دنبال آن نگرش ها و کنش هایشان بر مبنای ارزش های اجتماعی شکل می گیرد (رابرتسون،1385: 165). از نظر پارسونز، اخلاقیات، ارزش ها و نگرش ها از اهمیت بالایی برخوردارند و البته نگرش ها و رفتار انسان ها تنها از طریق محاسبات عقلانی نیست بلکه در شکل گیری این نگرش ها و رفتارها، ارزش های غیر منطقی نیز نقش دارند (چلبی،1377: 44). بنابراین هرچه نگرش زنان نسبت به حضورشان در اجتماع مثبت باشد عملکرد خانوادگی این زنان بالاتر است.
شهر یزد یکی از شهرهای سنتی و مذهبی ایران به شمار می آید و دارای فرهنگ بومی اسلامی است و اعتقادات دینی و باورهای سنتی از عوامل تاثیر گذار بر نگرش ها و رفتارهای آنها می باشد. امروزه با وجود اینکه شهر یزد توانسته است آن ساختار سنتی و مذهبی خودش را حفظ کند اما نباید تغییراتی که ناشی از مدرنیته است را نیز نادیده بگیریم تغییراتی از جمله افزایش سطح تحصیلات، شهرنشینی، اشتغال زنان و بدنبال آن استقلال زنان، تغییرات فرهنگی از جمله بالا رفتن سن ازدواج و همچنین ورود رسانه های ارتباط جمعی که یکی از نشانه های مدرنیته و از عوامل آگاهی بخش و تاثیر گذار بر نگرش و شناخت انسان در مورد پدیده ها است را نادیده بگیریم. در کل به این نتیجه رسیدیم که عوامل اجتماعی فرهنگی تاثیر زیادی بر نگرش دارند و همچنین میزان نگرش زنان یزدی را نسبت به ایفای نقش زنان در جامعه را بدست آوردیم که اکثر پاسخگویان نگرشی متوسط نسبت به این پدیده داشتند.
5-4. پیشنهادات تحقیق
دستاوردهای این پژوهش می‌تواند به عنوان مطالب جدیدی بیان شود تا در آینده مورد استفاده پژوهشگران دیگر قرار گیرد. با در نظر گرفتن یافته‌های تحقیق می‌توان پیشنهاداتی را ارائه داد. راهکارها و پیشنهادات در تحقیق حاضر مشتمل بر سه بخش پیشنهادات آموزشی، اجرایی و پژوهشی می‌باشد.
5-4-1. پیشنهادات آموزشی
با توجه به اهمیتی که حضور زنان در جامعه، برای خانواده و جامعه دارد پیشنهاد می شود؛ مراکز فرهنگی و مربوطه با استفاده از بروشور، پوستر و و غیره و همینطور شهرداری ها با ایجاد فضاهای تلاش کنند.
تقویت و حمایت خانواده ها و جامعه برای پذیرش و شناخت این امر که می تواند نقش مهمی در سلامت اجتمای و روانی فرد و جلوگیری از خیلی پیامدهای منفی که متحمل فرد، خانواده و جامعه می شود، داشته باشد. و حمایت خانواده از آنان برای کاهش تعارضات نقشی و برخورد مناسبی با آنان داشته باشند. زیرا طرد شدن و رفتار نا مناسب، موجب انزوا و حتی مشکلات روانی و اجتماعی می گردد. بنابراین پیشنهاد می شود که خانواده ها و جامعه همراه فرد باشند.
با توجه به تأثیر پایگاه اجتماعی اقتصادی بر عملکرد خانواده؛ توانمندسازی و آموزش زنان در جهت افزایش سطح تحصیلات و سطح شغل خود و الگوی همسرگزینی مناسب با توجه به دو اصل همسان همسری تحصیلی و سنی ضروری می نماید چرا که نتایج نشان می دهد هرگاه افزایش سطح تحصیلات زن با بالا رفتن سطح تحصیلات همسرش همراه باشد تفکیک نقش جنسیتی بین زن و مرد کاهش می یابد و نوعی توازن در وظایف، مشارکت در تصمیم گیری ها و حل مشکل و متعادل شدن ساختار قدرت در خانواده و در کل بهبود عملکرد خانواده می شود.
برگزاری کنفرانسها و جلسات برای ارائه راهحل و راهکارها در جهت رفع تبعیض و مشکلات و مسائل خانوادهها در رابطه با مسائل زنان و همچنین آگاهیبخشی به اقشار مختلف زنان به خصوص گروههای سنی مختلف جامعه زنان.
در جامعه ما، که جامعه‌ای در حال گذار از وضعیت سنتی به وضعیت جدید(تجدد) است، با توجه به همه جانبه بودن مفهوم توسعه، هنگامی روند آن سیر مطلوب خواهد داشت که امکانات و تمهیدات فراهم آمده برای نیمی از جمعیت، یعنی زنان، به گونه‌ای باشد تا ضمن حفظ و تقویت شئونات انسانی و تحکیم جایگاه وی در خانواده، زمینه شکوفایی ابتکار و خلاقیت را برای آنان ایجاد و امکان ارتقای فرهنگی و مشارکت سازنده و گسترده زنان را در جامعه فراهم آورد.
محدودیت و عدم وجود فرصتهای مناسب برای زنان جهت دسترسی به منابع، به نابرابری و بیعدالتی اجتماعی منجر میشود، این مسائل ایجاب میکند که برنامهریزان، سیاستگزاران حوزه فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و غیره جهت کاهش صدمههایی که جامعه از بابت عدم آموزش زنان متحمل میشود برنامهریزیهای دقیقتری برای دسترسی زنان به حق آموزش در نظر گرفته و اجرا کنند.
وجود نگرشهای سنتی و باورهای عمومی که در مورد جایگاه و نقش زنان چه در خانواده و چه در جامعه مطرح میشود به عنوان مانعی عمل میکنند، در یک جمعبندی بر ضرورت بسترسازی مناسب فرهنگی جهت تغییر نگرش جامعه نسبت به زن تأکید شود. در مجاورت بسترسازی تأکید خاص بر آموزش عمومی و همگانی اعضای جامعه و هم بر نقش رسانهها در ایجاد آگاهی اجتماعی در میان کلیه افراد جامعه صورت گیرد تا در صورت تغییر نگرش و آگاهسازی افراد به خصوص نسل جدید منجر گردد.
ایجاد زمینههای خودباوری زنان و تقویت آن یکی از راههایی است که باید در جامعه صورت گیرد، در واقع رقابت میان زنان و مردان مد نظر نیست، بلکه تلاش بیشتر در این است که نگرشهای جنسیتی در جامعه تغییر یابد و زنان به تواناییها و قابلیتهای خود آگاه شوند تا در شرایط مساوی در جامعه حضور داشته باشند.
5-4-2. پیشنهادات اجرایی
در راستای توجه به جایگاه زنان در جامعه و مشکلات آن ها، در این قسمت از تحقیق، راهکارهای اجرایی و پیشنهادات کاربردی عنوان می گردد که بیش ترین آن ها متوجه نهادها و دستگاه هایی مانند آموزش و پرورش، صدا و سیما و وزارت کشور و تمام اداراتی است که نقش مهم و تاثیر گذاری بر این امر می توانند داشته باشند.
ابتدا به سازمان ها و مراکز مربوطه پیشنهاد می شود تا تدابیری برای حضور زنان در جامعه و مشکلات موجود بر سر راه آنان از قبیل مسائل مالی، اشتغال، بحث امنیت و غیره اندیشه شود.
از آنجایی که وسایل ارتباط جمعی همیشه و در همه زمینه ها، بهترین و موثرترین وسیله آگاهی دهنده است؛ پیشنهاد می شود اصحاب رسانه با ساختن فیلم ها و برنامه های سخنرانی و برنامه های اجتماعی در زمینه نقش زنان، به خصوص در برنامه های اجتماعی و مستندهای اجتماعی به آشنا سازی خانواده ها همت گمارند و پیشنهاد می شود، برای جذب بیشتر افراد به برنامه های آموزشی، ایجاد تنوع و تحول محتوایی با توجه به شرایط اجتماعی و مقتضیات زمانی مناسب مد نظر قرار گیرد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد یادگیری الکترونیکی

بستن منو