تحقیق رایگان درباره نظریه مبادله اجتماعی

تحقیق رایگان درباره نظریه مبادله اجتماعی

دانلود پایان نامه

-1/014  

0/074
-0/602
-13/654
0/000
نگرش زنان به حضور در اجتماع
0/0388
0/100
0/148
3/868
0/000
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین شده
ضریب همبستگی چندگانه
45%
0/462
0/500
با استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیر های مستقل می بینیم که باورهای سنتی و مذهبی، چندگانگی نقش، فشارهای روحی و روانی و نگرش زنان نسبتبه حضور در اجتماع روی هم 45 درصد از واریانس متغیر تحت مطالعه ( عملکرد خانواده) را تبیین می کنند.
همان طور که در جدول فوق مشخص است مقدار F با سطح معناداری کمتر از 05/0 حاکی از معنادار بودن مدل رگرسیون می باشد . و متغیر فشارهای روحی و روانی با مقدار مجموع (β:-1/014. beta :-0/602) و سطح معناداری کمتر از 05/0 بیشترین تاثیر را به طور مستقیم و معنادار بر متغیر تحت مطالعه (عملکرد خانواده) دارد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه
برخی اندیشمندان و صاحب نظران اجتماعی و دینی، نقش زن، را محدود به نقش مادری و همسری می دانند و معتقدند که زنان حق حضور در اجتماع و انجام مسئولیت های دیگر را ندارند. در مقابل عده ای دیگر از صاحب نظران معتقدند که زنان علاوه بر نقش مادری و همسری، توانایی و صلاحیت انجام سایر نقش های اجتماعی را نیز دارند (ربیع نتاج؛ روح الله زاده اندواری، 1389: 145). از نظر پارسونز، زنان برای مراقبت کردن از دیگران، مادری کردن و ایفای نقش عاطفی قابلیت بیشتری دارند او معتقد است که زنان کاملا عملگرا و فاقد توان جسمانی برای انجام بسیاری از کارها هستند. او تقسیم جنسی کار در خانواده؛ رضایت اعضا، کارآمدی و ثبات نهاد خانواده را تامین می کند (گارت،1380: 46). پارسونز معتقد است که نقش های سنتی در جوامع صنعتی نیز دارای کارکرد است و نقش زن و مرد تفکیک شده است و نقش کلیدی برعهده مرد است و به روابط خانواده با دنیای خارج معطوف است و نقش نمایشی بر عهده زن می باشد و به روابط درونی خانواده مربوط است (پارسونز، 1995: 45) و به بیان دیگر مرد کارکرد ابزاری و زن کارکرد عاطفی و احساسی را ایفا می کند (کینگ،1969: 51) و او معتقد است برای آنکه خانواده بتواند کارکرد موثری داشته باشد باید نوعی تقسیم کار جنسی در آن برقرار باشد و این تقسیم نقش باعث حفظ و وحدت خانوادگی می شود. و در نتیجه اگر کارکردهای زن و مرد در خانواده شبیه هم شود، رقابت میان آنان زندگی خانوادگی را مختل خواهد کرد و نقش خانواده از نظر استواری اجتماعی تضعیف می شود (ریتزر،1374: 467).
اینگلهارت، به دنبال فهم چگونگی و چرایی تغییر و تحولات فرهنگی و ارزش ها و نگرش های جوامع بیان می کند تغییرات تکنولوژیک و اقتصادی و میراث فرهنگی، ارزشی و اجتماعی جوامع بر تغییرات ارزشی و نگرشی تاثیر دارد و ادعا می کند که تغییرات محیطی و کلان در سطح جامعه به دگرگونی ها در سطح فردی می انجامد او به مسئله دینداری بر امنیت انسانی و همچنین به رابطه بین توسعه یافتگی و دینداری می پردازد. او به مسئله نوسازی توجه می کند و معتقد است که شرایط زندگی مردم را عوض می کند و از آسیب پذیری شان می کاهد و منظورش از مدرنیزاسیون این است که صنعتی شدن، نتایج اجتماعی- فرهنگی را به همراه دارد که موجب تغییرات زیادی در میزان تحصیلات و تغییر نقش های جنسیتی و در نتیجه تحولات خانوادگی می گردد.
امروزه کسی نمی تواند نقش و حضور زنان را در جامعه انکار کند؛ چرا که زنان نیمی از پیکره اجتماع را تشکیل داده و نقش او را در رشد و تعالی انسان و جامعه انسانی را نمی توان نادیده گرفت و حتی عدم حضور زنان در برخی عرصه ها و مشاغل می تواند به جامعه صدمه بزند.
تمرکز نظریه مبادله اجتماعی روی این است که در مقابل چیزی که داده می شود چه چیزی گرفته شده است و بر طبق این نظریه افراد از رفتارهای پرهزینه دوری می کنند و به دنبال موقعیت هایی هستند که پاداش زیاد در برابر هزینه کم داشته باشند (کوزر و لوزنبرگ، 1378: 103). فرض اساسی این نظریه این است که افراد در انتخاب های خود منطقی بوده و درصدد به حداکثر رساندن سود خود از برقراری ارتباط با دیگران هستند. در این دیدگاه روابط بین زن و مرد هم یک نوع مبادله است در این پژوهش فرض اصلی این است که آیا آسیب های ناشی از نقش زنان در جامعه بر عملکرد خانواده تاثیری دارد؟ که بر اساس این رویکرد اگر سود و هزینه برای زوجین برابر نباشد منجر به احساس بی عدالتی و نابرابری در مبادله می گردد و در اینجا احساس زیان دیدگی به فرد دست می دهد که منجر به پایان یافتن رابطه زناشویی می شود (جلیلیان،1388: 45). حضور و نقش زنان، علی رغم پیامدهای مثبتی که دارد؛ دارای آسیب ها و خطراتی است که متوجه خود زنان و خانواده می شود. بنابراین با توجه به انواع آسیب هایی که زنان متحمل می شوند پیامدهایی بر عملکرد خانواده ها دارد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های نقش زنان در جامعه و میزان پیامدهایی که بر خانواده های یزدی دارد صورت می گیرد. و همچنین تاثیر متغیرهایی چون سن، وضعیت تاهل زنان، تحصیلات خود و همسر، تعداد فرزندان، درآمد و وضعیت اشتغال بر میزان حضور زنان در جامعه مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های محقق ساخته و پرسشنامه های استاندارد که از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار بوده اند و در تحقیقات دیگر هم مورد استفاده قرار گرفته اند، استفاده شده است. با توجه به جامعه آماری این پژوهش با توجه به فرمول کوکران 384 نفر و صد نمونه به عنوان زن شاغل و جمعا 484 نفر از زنان شاغل و خانه دار متاهل، حجم نمونه این پژوهش را تشکیل می دهند که پاسخگویان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند و به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه به صورت حضوری و به صورت تصادفی سیستماتیک در اختیار زنان متاهل قرار گرفت. سپس داده ها به کمک نرم افزار Spss مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابراین پس از بیان کلیات در فصل اول، ذکر ادبیات و رویکردهای نظری مختلف در ارتباط با نقش و نقش های جنسیتی و خانواده در فصل دوم، توضیح روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار پژوهش، اعتبار و پایایی در فصل سوم و بیان یافته های توصیفی و استنباطی در فصل چهارم، به نتیجه گیری در این فصل که آخرین فصل پژوهش می باشد، پرداخته ایم. که در این فصل ضمن ارائه خلاصه ای از یافته های تحقیق و بحث پیرامون نتایج آزمون فرضیات، به ارائه راهکارها و پیشنهادات می پردازیم.
5-2. خلاصه یافته ها

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب

بستن منو