تحقیق رایگان درباره نظامهای آموزشی

تحقیق رایگان درباره نظامهای آموزشی

دانلود پایان نامه

2-3-6- 2- دانش آموزان : منظوراز این متغیر این است که ویژگیهای دانشآموزان مانند علایق، انگیزش و رشد عاطفی، رشد فرهنگی و…باید شناخته شود. زیرا بدون در نظر گرفتن این ویژگیها نمیتوان تدریس اثربخش انجام داد. تدریس کارآمد و اثر بخشآن است که با تفاوتهای فردی دا‌نشآموزان و ابعاد گوناگون رشد آنان هماهنگ باشد معلمان با در نظر داشتن این واقعیت باید جهت اثرگذاری برفرایند یادگیری فراگیران سیرتکوینی مراحل رشد را به خصوص از نظر سن و محتوای تفکر از دیدگاههای مختلف روانشناسی مورد مطالعه دائم قرار دهند. (مهرداد،1382)  

2-3-6-3- ساختار:عبارتند از مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر هر سازمان است یکی از عوامل اثرگذار برفرایند تدریس ساختار نظام آموزشی است. اصولا ساختار نظامهای آموزشی سه نوع(متمرکز،نیمه متمرکزغیرمتمرکز ) هستند وجود هر یک از نوع ساختارهای سه گانه میتواند فرایند تدریس معلم راتحت تاثیر قرار دهند
2-3-6- 4- فضاوتجهیزات آموزشی: گرچه معلم آگاه در شرایط محدود هم میتواند به صورت اثربخش تدریس کند. اما وجود فضا و تجهیزات آموزشی مناسب مانند نور حرارت، میز و صندلی، آزمایشگاه، مناسب بودن مکان مدرسه، بهداشت کلاس و مدرسه امکانات ورزشی، و…..موجب بالارفتن تدریس و فراهم شدن زمینه مناسب برای اندیشیدن فراگیران میگردد.
2-3-6- 5- محتوا: محتوا یا موضوع درسی شامل مطالب مفاهیم، اطلاعات و مهارتهای مربوط به یک درس است که قرار است توسط دانشآموزان یاد گرفته شود درواقع محتوا در برگیرنده اهداف آموزشی است. بنابراین در تهیه محتوا باید از گروها، افراد مختلف جامعه مانند معلمان، دانشآموزان مدیران، جامعه شناسان فرهنگ شناسان اسلام شناسان ، اقتصاددانان ، روانشناسان و فیلسوفان تعلیم و تربیت استفاده کرد.
2-3- 7- فرایند یادگیری در روش تدریس فعال.
یادگیری عبارتند از تغییرات تجربه بر اثر یادگیرنده.
یادگیری عبارتند از کسب ساخت جدید از عملیات ذهنی.
چگونه یادگرفتن مهم تر از چه چیزی یاد گرفتن است.
یادگیری تابع تحول کودک است.
یادگیری بر پایه اکتشاف واستقرایی است.
یادگیری کودکان در زمان معین و طبق توالی منظم (باتوجه به تفاوتهای فردی) صورت گیرد.
یادگیری، تعاملی است خلاق که بدون وقفه بین معلم و دانشآموزان و موقعیت آموزشی در جریان است.
یادگیری هم تجربه را تغییر میدهد و هم خود را براساس تجربه تغییرمی دهد.
یادگیری واقعی یعنی فرایند تغییر دادن اداراکات جدید برای همخوان کردن آنها با ساختهای شناختی فعلی از یکسو و تغییر دادن ساختهای شناختی برای همخوان کردن آن با ادراکات جدید.
10-معلم تکالیف یادگیری را به نفع تحول کودک بر می گزیند .
11-اکتساب یادگیرنده در عمق حیطههای عاطفی و رفتار رسوخ کند.
12- آنچه دانشآموز انجام میدهد سبب یادگیری میشود.
13- یادگیرنده منبع اصلی تحول خویشتن است .
14- یادگیرنده بر اثر تاثیر خود برمحیط و واکنش فعال در برابر عمل محیط به پیشرفت دست یابد.
15-هدایت فرایند یادگیری مهم است.
پیشرفتهای روانشناسی درزمینه یادگیری پیدایش نظریات جدید را در ماهیت و فرایند یادگیری موجب گردد و لزوم فعالیت دانشآموزان را محقق ساخته است براساس یافتههای روانشناسی یادگیری مستلزم درگیری عمیق دانش آموز با موضوع یادگیری است هیچگاه معلم نمیتواند برای شاگردان و از طرف آنان یاد بگیرند این فقط شاگردان و همیشه شاگردان هستندکه باید ضمن یادگیری فعالیت کنند و بعبارت دیگر یادگیری ممکن نیست غیرفعال باشد. در یادگیری واقعی شاگرد باید روی مطلب فکر کند و آنرا بفهمد و استفاده کند و یا سیستم تفکر خود توافق دهد و بالاخره با شخصیت خود ترکیب سازد. بسیاری از روانشناسان تربیتی و مربیان آموزش اعتقاد دارند که شرایط باید چنان سازماندهی شود که هر شاگرد براساس تواناییهای خود به فعالیت و یادگیری بپردازد.(مهرمحمدی ،1386)
2-3- 8 – مقایسه روش تدریس فعال و غیرفعال
ملکی،1384 الگوهای تدریس فعال و غیرفعال را مورد مقایسه قرارداده و تفاوتهای آنها را ییان کرده است :
درروشهای فعال تدریس، ذهن انسان فعال در نظرگرفته میشود و هر مفهومی که با نظام مفاهیم ذهن تناسب داشته باشد و طی یک فرایند جذب میشود برخلاف آن در تدریس غیرفعال ذهن انسان منفعل در نظر گرفته می شود به طوری که مفاهیم در ذهن انعکاس پیدا میکنند و تصویرشان در ذهن میماند.
در الگوهای فعال، معلم به عنوان راهنما و مشاور دانشآموزان است او با شناخت فراگیران شرایط رابرای یادگیری فراهم میکند آنها با مشارکت خود یاد میگیرند اما در تدریس غیرفعال چنین نیست معلم منبع دانش و انتقال دهنده آن به دانشآموزان محسوب میگردد. واژه انتقال دانش در تدریس غیرفعال کاربرددارد درحالی که اصولا در یادگیری انتقال معنا و مفهوم ندارد. یادگیری چیزی نیست که معلم آن را به دانشآموزان بدهد بلکه یادگیری اصول فعالیتهای ذهنی و عملی دانش آموزان است(ملکی،1380)

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد دیدگاه شناختی

بستن منو