تحقیق رایگان درباره مهارتهای اجتماعی

تحقیق رایگان درباره مهارتهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

 

2-3-14-2- :افزایش کارآیی یاوران:
2-3-14-2- الف: آموزش همکاری:
به دلایلی که کاملا برای ما روشن نیست، عکس العمل بعضی افراد به این پیشنهاد که دانشآموزان برای مطالعه با یکدیگر سازمان یابند به این صورت بیان میشود که دانشآموزان نمیدانند چگونه با یکدیگر به طور ثمربخش کار کنند. در واقع، یاوران در تکالیف ساده نیاز چندانی به مهارتهای اجتماعی ندارند. اکثر دانش آموزان در هنگامی که برایشان روشن است که از آنها چه میخواهند میتوانند کاملا همکاری کنند.به هرحال، رشد راههای موثرتر کار با یکدیگر به وضوح مهم است، و راهنماییهایی برای کمک به دانش آموزان برای مجرب و اثربخش شدن وجود دارد. این راهنماییها مرتبط با اندازه گروه؛ پیچیدگی، و تمرین است. یاوری به شکل جفت یا دوتایی ساده ترین شکل سازمان اجتماعی است. یک راه کمک به دانش آموزان برای یادگیری همکاری فراهم آوردن موجبات تمرین درمحیطهای ساده تر دو نفری یا سه نفری است. در واقع، ما پیچیدگیها را از طریق دادن تکالیف و شکل دادن به اندازهای گروها به نظم در میآوریم. اگر دانش آموزان به کار مبتنی بر همکاری عادت ندارند، به نظر منطقی است که از کوچکترین گروه، و دادن تکالیف ساده و آشنا شروع کنیم تا آنها برحسب این تجربه بتوانند در گروهای بزرگتر دست به کار شوند . به هرحال؛ گروههای کار بیش از شش نفر دست و پاگیر است.و رهبری آن به مهارتی نیاز دارد که دانش آموزان نمی توانند بدون کسب تجربه و مهارت آموزی آن را برای یکدیگر فراهم سازند. در واقع یاوران دو، سه، چهار نفره معمولترین حالتی است که به کار میرود. تمرین منجر به افزایش کارآمدی میشود. اگر ما یادگیری را با طرح هایی آغاز کنیم و براییکی دو هفته موجبات تمرین از روی آن را فراهم آوریم، در حالی در می یابیم که بهره وری دانشآموزان افزایش مییابد.(بهرنگی ،1386)
2-3-14-2- ب : آموزش کارآمدی
کاگان روشهای متعددی برای آموختن همکاری دانشآموزان در جهت حصول به هدفها و اطمینان از مشارکت برابر همه دانشآموزان در تکالیف گروهی به وجودآورده است. مثالی در این مورد اختصاص شماره ای به دانش آموزان است که او آن را”شماره ای کردن دانشآموزان” مینامد. تصور کنید دانشآموزان در گروههای یاوران سه نفره کار میکنند. برای هر یک از اعضا شماره هایی از 1تا3 انتخاب میشود. تکالیف سادهای داده میشود “به طور مثال چند استعاره میتوانید در این نثر بیایید؟. همه اعضا برای تسلط بر هر یک ازتکالیف مسئول میشوند. مربی پس از مکثی مناسب شمارهای را صدا میکند، به طور مثال شماره های”دو”. همه دانشآموزان با شماره دو در گروهها دستشان را بلند میکنند.آنهامسئول سخن گفتن از جانب گروه هایشان میشوند مربی یکی از آنها را صدا میکند بقیه دانشآموزان مسئول شنیدن و کنترل پاسخ فرد گزارش دهنده هستند به طور مثال، اگر نفر شماره “هفت” پاسخ دهد بقیه دانشآموزان مسئول کنترل پاسخ او با حاصل کار خود میشوند .چند نفر موافقند؟ چند نفر مخالفند؟ این الگوی شمارهای کردن برای اطمینان از این که بعضی دانشآموزان همیشه “یادگیران”و سخنگویان” گروه خود نشوند و بر شانه دیگران سواری نکنند استفاده می شود.
همچنین، ممکن است پیش آزمونی مناسب برای تکالیفی داده شود. مثالی برای این مورد ارائه فهرستی است از لغات که یادگیری هجی آنها مورد نظر است. پس از پیش آزمون ممکن است تعدادی تکالیف برای کمک به دانش آموزان دربررسی آن لغات داده شود. آنگاه ممکن است برای دانشآموزان فرصت آموزش به یکدیگر قائل شوند و سپس از آنها پسآزمونی به عمل آورند در اینجا هر گروهی نمرات حاصله خود را محاسبه می کند و همه اعضا از نمره یادگیری خود اطلاع مییابند این روش همچنین، به کنار از یادگیری مبتنی بر همکاری، روشن میسازد که نمره به دست آمده بیانگر یادگیری است و این همان هدف تمرین است. هنگامی که تنهاپسآزمون به کار رود، روشن نیست که کسی در واقع چیزی آموخته باشد نمره دانش آموز میتواند نمره بسیار بالایی باشد ولی نمره پیش آزمون او هم میتوانست بالا باشد.
2-3-14-2- ج-آموزش برای همه پیوستگی
علاوه بر تمرین و آموزش رفتار کارآمدتر مبتنی بر همکاری، روشهایی برای کمک به دانشآموزان که بتوانند با یکدیگر هم وابستگی واقعی برقرار سازند وجود دارد. سادهترین روش هم وابستگی تفکر بر فرایند گروهی و مباحثات درباب راههای همکاری اثربخش با یکدیگر است. روش پیچیدهتر، تدارک برای تکالیفی است که رفتار همبسته ایرا مورد نظر دارد. جانسونز(1999)نشان داده است که مجموعهایی از این تکالیف میتواند توانایی هموابستگی؛ همدلی؛ و نقشپذیری دانش‌آموزان را افزایش دهد و آنها را در تحلیل پویای‌هایی گروهی و یادگیری ایجاد فضاهای گروهی که مسئولیت دو جانبه و جمعی به بار آورد متخصص سازند. الگوی تدریس ایفای نقش که در فصل بعد مورد بحث قرار میگیرد، برای کمک به دانش آموزان تدوین شده تا ارزشهای خود را تحلیل کنند و با کار یکدیگر چارچوب های نظری داوری خود را مبتنی بر تعامل رشد دهند.
2-3-14-2- د- تقسیم کار: تخصصی شدن
روشهای متنوعی به وجود آمده تا به دانشآموزان آموزش آموزش دهد چگونه با تقسیم کار به یکدیگرکمک نمایند.تکالیف در واقع؛ به نحوی ارائه میشود که تقسیم کار کارآمدی را افزایش دهد. توجیه منطقی این است که تقسیم کار همبستگی گروه برای یادگیری اطلاعات و مهارتها را افزایش میدهد و همه اعضا دارای مسئولیت یادگیری و ایفای نقش عمده خود در آن گروه میشوند. به طور مثال دانشآموزان کلاسی را تصور کنید که به گروهای چهار نفره تقسیم و به مطالعه افریقا مشغولند. برای مطالعه آنها چهار کشور انتخاب شده اند.هریک ازاعضای گروههاممکن است به مسئولیت”کارشناس یک کشور “منصوب شود. کارشناسان هر کشور از همه گروهها گرد هم میآیند و آن کشور را بررسی میکنند. آنها به عنوان آموزشیاران گروههای اصلی خود؛ برای جمع بندی اطلاعات و ارائه آن به اعضای دیگر مسئول میشوند .یا، بهمین ترتیب، وقتی تکالیفی که نیاز به اطلاعات را تقسیم میکند. یاگروه هایی که به وجود میآورد که مسئولیت بخشهایی از اطلاعات را که قرار است یاد گرفته شود بپذیرند. روشی به نام”جیگساو”به منظور ایجاد سازمانهای رسمی برای تقسیمکار به وجود آمدهاست. این روش برای معرفی فرآیندهای تقسیم کار از شکلی کاملا سازمان یافته و مناسب برخوردار است در حالی که سازمان کلاس درس متمایل بر فردگرایی به افراد اجازه میدهد بهترین مهارت رشد یافته خود را به تمرین در آورند، روشهای تقسیم کار برگردش نقش ها؛ و رشد مهارت های دانش آموزان در همه زمینهها استواراست.
هدف مبتنی برساختارها ی همکاری یارقابت
بعضی از نظریهپردازان گروههایی برای رقابت با یکدیگر ترتیب میدهند در حالی که بعضی دیگر با تاکید بر هدفهای مبتنی بر همکاری رقابت گروهی را به حداقل میرسانند. جانسونوجانسون(1990) با تحلیل تحقیقات مربوط بیان میدارند که شواهد به نفع ساختارهای هدف مبتنی بر همکاری است، درحالی که اسلاوین(1983) رقابت بین گروهها برای یادگیری را مفید میداند. سوال اساسی این است که آیا دانش آموزان به سوی رقابت با یکدیگر سوق داده می شوند یا در جهت رقابت با هدفها .
انگیزش :از برون به درون
مسئله مقدار تاکید بر هدف مبتنی بر ساختارهای همکاری یا فردگرایی به مفاهیم انگیزش مربوط میشود. شاران (1990) بخشی از دلیل افزایش یادگیری مبتنی بر همکاری را ناشی از انتقال جهتگیری انگیزشی آن از بیرون به درون میداند. به عبارت دیگر؛ وقتی دانشآموزان با هم در تکالیف یادگیری همکاری دارند؛ به یادگیری به خاطر خود یادگیری علاقمندتر میشوند تا به خاطر پاداشهای خارجی. بنابراین، دانشآموزان در یادگیری مبتنی بر همکاری بیشتر به منظور رضایت درونی فعال میشوند و به مشوقات معلمان و یا سایر مراجع وابستگی کمتری نشان میدهند. اثر انگیزش درونی قویتر از انگیزش بیرونی است و منجر به افزایش میزان یادگیری و به یادسپاری اطلاعات و مهارتها می شوند .
چارچوب نظری گروه یادگیری مبتنی بر همکاری نقداصولی است که بسیاری از مدارس به طور مستقیم برای راهنمایی استفاده از آزمونها و پاداشها در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به کار میبرند. روشن است، که یکی از مقاصد اساسی آموزش و پرورش عمومی افزایش انگیزش درونی برای یادگیری و تشویق دانشآموزان به ایجاد رضایت از یادگیری حاصل از نشو و نمو خود است. اگر بخشی از موفقیت روشهای یادگیری مبتنی بر همکاری(از میان سایرروشها) به خاطر کمک آنها به این هدف است، بنابراین، دادن آزمون و ساختارهای پاداش که در اکثر محیطهای آموزشی غالب میباشند ممکن است در واقع، یادگیری را کند نمایند. هنگامی که به موضوع تفحص گروهی که الگوی خوبی برای تغییر شگفت انگیز محیط یادگیری است میرسیم آنگاه ملاحظه خواهید کرد که تکالیف، ساختارهای مبتنی بر همکاری، و اصول انگیزشی چقدر با آنچه که امروز در بسیاری از مدارس مشاهده می کنیم متفاوت است.
نظرجان دیویی به ایجاد الگوی تدریسی خوب و گسترده به نام تفحص گروهی امکان داده است. دانش آموزان در این الگو، به گروه های خودسالار در حل مسایل تحصیلی سازمان مییابند و شیوه های مردم سالاری و روش های علمی کاوشگری را میآموزند .
2-3-15- الگوهای تدریس تفحص گروهی
مراحل این الگو با روبرو ساختن دانش آموزان با مسالهای برانگیزنده شروع میشود. ممکن است این روبرو ساختن در صحبت، در تجربهای واقعی ، به طور طبیعی یا ضمن ارائه مطالب توسط معلم صورت گیرد. اگر دانش آموزان عکسالعمل نشان دهند؛ معلم توجه آنها را به اساس تفاوتهای موجود در عکس العمل هایشان، یعنی موضع، درک؛ نحوه سازماندهی به موارد، احساسشان جلب میکند.معلم با علاقمندشدن دانشآموزان به تفاوت در عکسالعملهای خود؛ آنها را به سوی قانونمند کردن و سازماندادن به مساله برای خود میکشاند. دانشآموزان، سپس، نقشها را تحلیل میکنند؛ به خود سازمان میدهند، سپس اقدام و نتایج را گزارش میکند .این دو با روبرو شدن با مسالهای دیگر یا با مساله جدیدتری که از خود تفحص بر می آید تکرار میشود.
مرحله اول مرحله دوم
دانشآموزان باموقعیت مبهمی(طرح شده)مواجه می‌شوند دانشآموزان واکنش به آن موقعیت راکشف می کنند
مرحله سوم مرحله چهارم
دانشآموزانطرحوظیفه بررسی راتدوین وبرای بررسی سازماندهی(تعریف مساله،نقش،تعین تکلیف وغیره) می‌کنند بررسی گروهی ومستقل
مرحله پنجم مرحل ششم
دانش‌آموزان پیشرفت وفرایندراتحلیل می کنند . فعالیت بابرخوداری ازنتایج ازسرگرفتهمی شوند

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع عبدالمحمد آیتی

بستن منو