تحقیق رایگان درباره منابع انسانی

تحقیق رایگان درباره منابع انسانی

دانلود پایان نامه

 

– الف :پذیرش یک ارزش :دراین سطح ازطبقه ارزش گذاردن؛ یادگیرنده به یک پدیده، رفتار، شی و غیره ارزش میدهد.یکی از ویژگیهای شاخص رفتار در این خرده طبقه ثبات رفتار نسبت به پدیدهای است که باور یا نگرش به آن مربوط میشود. پذیرش این عقیده که عادتهای خوب مربوط به تندرستی مهم اند.
ب-ترجیح دادن یک ارزش: یادگیرنده در این سطح از ارزش گذاری نه تنها با میل یک ارزش را می پذیرد بلکه تا حدی به آن وابسته میشود که آن را میطلبد، دنبال میکند، یا جستجو مینماید دفاع کردن از عقیده خود زمانی که کس دیگری آن را زیر سوال می برد.
ج- تعهد یا سرسپردگی: در اینخرده طبقه باور به درجه بالایی از اطمینان میرسد. وفاداری به یک مقام یا موقعیت، گروه، یا علت در همین خرده طبقه جای میگیرد. فردی که به درجه تعهد یا سرسپردگی رسیده باشد میکوشد تا دیگران را نسبت به باور خود متقاعد سازد و باور خود را به آنان بقبولاند .لذا فرد در یک حالت تنش قرار دارد و نیاز دارد که در جهت رفع تنش خود به اقدامی دست بزند. ایمان داشتن به نیروی استدلال و روشهای پژوهش آزمایشی و مباحثه.(سیف،1386)
سازماندهی ارزشها
سازماندهی سطحی بالاتر از ارزشگذاری است؛ و آن عبارت است از ادغام ارزشهای مختلف، رفع تعارضات بین آنها، و بنا نهادن یک نظام ارزشی پایدار و منسجم. در این سطح از حیطه عاطفی؛ شخص پس از اینکه ارزشها را در درون خود پذیرفت، ناگریز خواهد بود که این ارزشها و ارزشهای دیگر را به نحوی با یکدیگر تطبیق دهد و یا آنها را سازماندهی کند. در این مرحله ارزشهایی که بیشتر مورد قبول است بر دیگر ارزشها برتری پیدا میکند، مثلا فرض کنید تحصیل؛ ثروت؛ و کمک به دیگران هر سه برای دانشآموزی ارزش باشد؛ او در درون یک نظام ارزشی و با معیارهای موجود خود؛ رابطه آنها را بررسی میکند و شخیص میدهد که کدام یک از این ارزشها نافذتر و مسلطتراست. ممکن است او”کمک به دیگران”را به عنوان ارزش برتر و نافذتر بپذیرد و یا برعکس “ثروت”را با معیارهایی که دارد به عنوان ارزش برتر انتخاب کند، و ارزشهای دیگر را در مرحله بعد قرار دهد. در چنین حالتی اگر معلمی انتظار دارد که این دانش آموز گرایش و تعهدی نسبت به تحصیل از خود نشان دهد؛ باید موقعیتی فراهم سازد که او تحصیل را به عنوان ارزش برتر در فرایند سازماندهی ارزشها انتخاب نماید. البته معلمان و مجریان برنامههای درسی باید توجه داشته باشند که ارزش تحمیلی نیست؛ تحمیل ارزش در فرایند ارزشگذاری و سازماندهی ارزشها نه تنها موجب انتخاب و درونی شدن ارزش نمی شود، بلکه سبب دفع ارزش نیز می شود.(همان منبع)
2-3-2-4- این طبقه از دو خرده طبقه زیر تشکیل یافته است:
الف_ درک مفهوم یک ارزش :در طبقه قبلی، یعنی ارزشگذاری؛ چنان که دیدیم، ثبات و یک دستی ویژگیهای یک ارزش یا باور به حساب میآمدند. در این سطح از طبقه بندی ویژگی انتزاعی یا مفهومی نیزبه آن افزوده میشود. این امر به یادگیرنده کمک میکند تا رابطه بین ارزش را با ارزشهایی که قبلا آموخته، یا بعدا خواهد آموخت را بفهمد. داوری کردن درباره مسئولیت یک جامعه برای حفظ منابع انسانی و مادی.
ب- سازمان دادن به یک نظام ارزشی :در این سطح یادگیرنده مجموعه ای از ارزشها را به هم ربط میدهد وآنها را به صورت یک سازمان در می آورد .برنامهریزی برای تنظیم زمان استراحت متناسب با فعالیتهای خود.
5- شخصیت پذیرفتن به وسیله مجموعه ای از ارزشها :
تبدیل نظام ارزشی به صورت یک سبک زندگی یا یک دیدگاه فلسفی. این کار از درهم آمیزی صرف ارزشها و تعیین روابط بین آنها فراتر می رود و نوعی فلسفه پایدار زندگی را شامل میشود. این طبقه نیز از دو خرده طبقه به شرح زیراست:
الف- آمایه کلی : منظور از آمایه یا آمادگی در اینجا یک تمایل تعیین کننده یک جهتگیری نسبت به پدیده ها، یا یک پیش آمادگی برای عمل کردن به طریقی معین است. آمایه کلی پاسخی به یک پدیده بسیار تعمیم یافته است که به صورت یک جهتگیری اساسی فرد را قادر میسازد تا جهان پیرامون خود را ساده ومنظم کند تا بتواند به طور باثبات و موثر در آن عمل نماید. داوری درباره مسائل و مشکلات بر حسب موقعیتها، مقاصد و پیامدهای مربوط، نه برحسب تصورات ثابت و جزمی یا افکار آرزومندانه هیجانی .
ب- شخصیت پذیرفتن : این مرحله بالاترین سطح فرایند درونی سازی به حساب می آید. در دیدگاه فرد در این سطح از طبقه بندی آن دسته از هدفهای یادگیری حوزه عاطفی قرار میگیرند که به دیدگاه فرد درباره جهان و فلسفه زندگی او اشاره میکنند. ایجاد یک فلسفه پایدار زندگی. (سیف ،1386)
1- دریافت کردن (توجه کردن) 1/1 آگاهی
2/1 میل به پذیرش
3/1 توجه انتخابی
علاقه
ارج شناسی
نگرش
سازگاری یاانطباق
2- پاسخ دادن
1/2 رضایت به پاسخدهی
2/2 میل به پاسخدهی
3/2 خرسندی درپاسخدهی
3- ارزش گذاری
1/3 پذیرش یک ارزش

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع قانون حمایت خانواده مصوب

بستن منو