تحقیق رایگان درباره محتوای برنامه درسی

تحقیق رایگان درباره محتوای برنامه درسی

دانلود پایان نامه

– زمان مورد نیاز برای طراحی برنامه درسی تلفیقی.  

– لزوم تغییر در نگرش و فرهنک حاکم بر نظام آموزشی.
به منظور مقابله با مشکلات موجود در امر تلفیق توجه به معیارهای عقلانی و عملی در طراحی واجرای برنامههای درسی تلفیقی حائز اهمیت است جاکوبز بیان میکند که بزرگترین مانع برای برنامهریزی درسی، طراحی بیش از اندازه است(احمدی 1383).
2- 2- 10- سازمان دهی محتوا در برنامه ریزی درسی تلفیقی
سازمان برنامهریزی درسی در برگیرنده کلیه عوامل موثر در برنامه درسی است گروه بندی دانشآموزان برای انجام فعالیتهای یادگیری مدیریت رهبری اجرای برنامه درسی، سازماندهی کلاس درس و سازماندهی تجربیات یادگیری همه عناصر معنای وسیع سازماندرسی را تشکیل میدهد و باید طوری با یکدیگر ارتباط پیدا کند که هدفهای برنامه درسی حاصل شود به طور کلی سازماندهی محتوای درسی به توالی، استمرار، وسعت و تعادل در برنامه ریزی درسی توجه می شود.
توالی: منظم زمانی است که در آن تجربیات آموزشی ارائه میشود و توالی مفهوم در رویکردهای رشتهای به گونهای است که مفهوم محور مهم قرار میگیرد. اساسیترین چیز که برنامهریزان باید در مورد آن شناخت حاصل کنند. مفهوم است وقتی یک مفهوم از سوی برنامه ریزان به عنوان یک محور آموزشی شناخته شده باید محتوای را اختیار کرد که آن مفهوم را پرورش دهد.
استمرار: توصیف استمرار تداومی است که با آن تجربیات یکسان در یک دوره رفاهی ارائه میشود استمرار ممکن است عمودی باشد و تداومی را که براساسآن تجربیات معینی در طول دورههای زمانی برای آموزش ارائه میشوند تعیین مینمایند همچنین میتواند افقی باشد که استمرار یک تجربه خاص را در یک روز فعالیت مدرسه شرح میدهد.
دیس میل معتقد است که کودکان باید در سه جنبه استمرار تجربه داشته باشند و توسعه مفاهیم اساسی و توسعه شیوههای پردازش اطلاعات توسعه شیوههای احساس در مورد انسانها که توسعه شیوههای احساس دربارهی انسانها، مستلزم حفظ احساسات خوب دربارهی خود انسان هاست دیگر و مهارتهای ارتباطی بین اشخاص را در سرتاسر سالهایی که بچههای مدرسه میگذارنند استمرار بخشند.
وسعت: به معنای شمول محتواست که بر تفکر رویکرد هدفهای اساسی و تعلیم و تربیت مبتنی است اگر منحصرا مجموعهای از اطلاعات را در برداشته باشد هیچ معیاری برای تشخیص محتوا مناسب از نامناسب وجود نخواهد داشت. در این حالت همهی حقایق و اطلاعات با اهمیت یکسان در نظر گرفته میشوند از این رو این نیاز احساس میشود که در برنامهدرسی برای تقویت روشهای تفکر خلاق درک روابط ایدهها با مطالعه عمیق ایدههای مهم فرصت لازم را فراهم میآورد لذا برنامه درسی به انفجار دانش؛ تراکم اطلاعات و حقایق به نقطهای خواهد رسید که در همه چیز جز شمول حقایق اهمیت خود را از دست خواهد داد.
تعادل : برنامه درسی تعادل برای فراگیران معین، در مدت زمان معین براساس نیازهای آموزشی همان زمان تعین میشود برای ایجاد تعادل در محتوای برنامه درسی به نکات ذیل باید توجه کرد:
– شناخت نیازهای فردی دانشآموزان و ابزار آن چه درباره آنها میدانیم.
– توجه به اهمیت هدفهای آموزشی _ شناخت نیازهای فردی دانشآموزان را فراتر از آن چه درباره آنها میدانیم.
– تهیه امکانات و مواد آموزشی لازم برای تدریس و یادگیری.
– جلوگیری از تاثیر عواملی که تعادل را از بین می برند.
– سازماندهی وقت دانشآموزان بر محور فعالیتهای یادگیری مناسب(ملکی ،1379)
میتوان معلم ساختار مفاهیم اساسی مشترک داشت که یک چهارچوب مفهومی واحدی را به وجود میآورد و هر یک از علوم در ساختار دارند : ساختار مفهمومی(ذاتی) ساختار روش شناسنامه(نحوی) تحقیق تجربی ممکن است. اجزای فرایند تحقیق دررشته های گوناگون مختلف باشد. اما روش بنیادی در همه علوم مشترک است و حوزه های علم را از حوزههای دیگر دانش متمایز میسازد. روشهای اساسی بررسی تجربی فرضیه ها در همه رشتهها مشترکاست.امروز بیشتر تحقیقات توسط سیستمی از دانشمندانی که میتوانند با متخصصان رشتههای دیگر نیز ارتباط داشته باشد انجام میگیرد و آموزش تلفیقی علوم دانشآموزان را طوری تربیت میکند که علاوه بر نگاه بر اساس رشته از نقطه نظر ارتباطات بین رشته ای نیز به آن ها نظر افکند(ملکی،1379)
در یادگیری رسمی مدرسهای عوامل مختلف دخالت دارند تحقق یادگیری و حصول هدفهای آموزش و به شرایطی مناسبی نیاز دارد مواد آموزشی وسایل کمک آموزشی و معلم دانش آموز والدین محیط آموزش، ارزشیابی و امتحانات و غیره و هر یک به نوعی در تهیه برنامه درسی اجرای موثر آن مشارکت دارند و این عوامل باید به طوری انسجام پیدا کنند که از حاصل پیوند آن ها موقعیتهای لازم برای رشد فراگیر به وجود آید و هدفهای برنامه درسی محقق گردد. در تنظیم برنامهدرسی سازمان دادن یادگیری اهمیت خاصی دارد زیرا کارایی تدریس و درجهی وضوح تغییرات در یادگیرندگان بدان وابسته است .
2-2- 11- شیوه های سازماندهی محتوای برنامه درسی
سازماندهی محتوای برنامهدرسی در دو جنبه سازماندهی عمودی(سازماندهی محتوای دردرون یک مساله درسی) سازماندهی افقی مورد بررسی قرار میگیرد و آنچه که در ارتباط با موضوع پژوهش مورد نظر است. سازماندهی افقی و نحوه ارتباط مواد درسی است و سازمان براساس رشتههای علمی رایج ترین شده سازماندهی در برنامه درسی سنتی است و این شیوه مبتنی بر موضوعات درسی به شکل مجزا است ویژگی اصلی این شیوه سازمان دهی به این شرح است :
– تدریس موضوعات درسی به صورت مجزا در بخشهای زمانی مجزا.
– پرهیز از هرگونه فعالیتهای تلفیقی.
– ملاک استخدام معلم متخصص در یک موضوع درسی.
– ارزشیابی براساس محفوظات دانشآموزان.
– برای هر ماده درسی یک کتاب درسی است و تدریس معلم محدود به همان مطالب کتاب است .
– ملعمان دروس مختلف با یکدیگر ارتباط آموزشی ندارند.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره سازمان تأمین اجتماعی

بستن منو