تحقیق رایگان درباره برنامه درسی تلفیقی

تحقیق رایگان درباره برنامه درسی تلفیقی

دانلود پایان نامه

2 – 2- 12- برنامه زمانی دربرنامههای درسی تلفیقی  

دروس مجزا از هم در جداول زمانی برنامهدرسی مهم بزرگی را به خود اختصاص میدهند در حالی که برنامه تلفیقی میتواند از تراکم جدول زمانی بکاهد زمانبندی سنتی یکی از عواملی است که معلمان برنامه درسی تلفیقی را رها میکنند علوم تلفیقی برای سوق دادن دانشآموزان به انتخاب یک یاد و درس بهترین راه حل است. از طرف دیگر معلمانی که در یکی از موضوعات تعلیم دیدهاند، اغلب برای تدریس در یک حوزه اکراه دارند. پروفسور ابیکو در اجرای آزمایشی برنامهی درسی تلفیقی در ژاپن به این نکته اشاره کرد که کار مدارس که هفتهای شش روز بود به 5روز هفته تقلیل یافت. یعنی تعداد ساعت ساعات درسی برای سال ششم ابتدایی از1500 ساعت در سال تحصیلی به 945 ساعت تقلیل یافت. در این برنامهدرسی ملی برخی از نقشها به مدرسه واگذار شد. بسیاری از اختیارات به عهده استان و شهر مدرسه نهاده شد.(نوآوری آموزشی ،شماره یک سال اولپاییز ،1381)
2-2- 13- ابعادتلفیق برنامه ها
در تلفیق برنامه درسی سه بعد را مورد بررسی قرار میدهند 1) وسعت 2) شدت 3) درگیری محیطی
وسعت : ناظر بر تعداد رشتهها و حوزههای مطالعاتی است که محتوای آنها در یک برنامه درسی تلفیقی مورد استفاده قرار میگیرند و بین وسعتهای تلفیق تفاوت وجود دارد.
الف : درون یکی از علوم طبیعی برای مثال گیاه شناسی، جانورشناسی، زیست شناسی.
ب : بین علوم طبیعی برای مثال شیمی و فیزیک و علوم طبیعی.
و : بین علوم انسانی وهنر.
ن : بین علوم طبیعی وعلوم اجتماعی.
در هر حالتی حداکثر تلفیق بهترین نیست وسعت حداکثر در جایی بیشترین تناسب را دارد که دانشآموزان مطابق با علایقشان برای کار تحقیقی در محیط خود ترغیب میسازیم همچنین این حد از تلفیق زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که یک برنامه یا واحد؛ بر محور یک سایه پیچیده برگرفته از زندگی معاصر تنطیم میشود اما وقتی که دانشآموزان به سطح بالایی از تحقیق میرسند که وسعت تلفیق کمترمیشود.
شدت: برنامههای تلفیقی در درجات مختلف تلفیق میشوند بلوم بین معلم همرتبگی، ترکیب و آمیختگی (تلفیقکامل) تمایز قایل میشود همرتبگی دلالت بر آموزش همزمان برنامههای مستقل دارند ترکیب به معنای سازمان یافتن وصول یا واحدهای اصل برنامه بر محور موضوعات برگرفته از رشتههای مختلف است در حالیکه یک برنامه واقعا در آمیخته یک موضوع یا مساله بین رشتههای اصول وحدت بخش را در یک فصل سازمان میدهد.
تلفیق برنامهها از همرتبگی شروع میشود و به طرف درهم آمیختگی(تلفیق کامل) حرکت میکند
درگیری محیطی:تماسهای دائمی با محیط واجتماعی است که باعث رشد و نمو و همچنین تقویت و بسط استعدادهای بالقوه بشر می گردد.
آموزش علوم تلفیقی بدون درگیری محیطی کامل نیست هدف آموزش تلفیقی ضرورت درگیری محیطی را بیان میکند(کمک به دانشآموزان برای درک نقش کارکرد علوم در زندگی روزمره آنها و جهانی که در آن زندگی میکنند) درگیری محیطی برنامه های تلفیقی در سه سطح طبقه بندی میشوند.(ملکی،1379).
توصیف مسایل محیطی : هدف این سطح رساندن دانش آموز تا سطح درک(شناختی) و پاسخ دادن (عاطفی) است .
جستجوی راه حل یک مساله محیطی : به وسیله کاربه دانش به دست آمده در یک موقعیت جدید وکار روی پیشنهادهای جانشینی برای حل مساله این سطح به مهارتهای بسیار بالایی ذهنی و درونی شدن در حد بلا احتیاج دارد.
فعالیت دانشآموزان برای اصلاح وضعیت محیطی در یک طرح واقعی این سطح از حیطه های شناختی و عاطفی فراتر میرود. درگیری با محیط تلفیق علوم را معنادار میکند ولی معلمی را مشکلتر میسازد معلمان باید به حد وسیعی از آگاهی و مهارت در خصوص موضوعات مختلف را دارا باشد و بتوانند اصول وحدت بخش را به وضوح بیرون آورند و آنها را به طور معنادار در محیط دانشآموزان بکار گیرند(ملکی،1379).
2- 2- 14- ملاک های گزینش مواد درسی
دانشآموزان دبستانی میتوانند همه چیز حتی بیفایدهترین چیزها را در صورتی که مورد علاقه شان باشد را یاد بگیرند. فعالیتهای آموزشی این دوره باید به موقعیتهای عملی مربوط باشد فکر کودک در این مرحله حول چند مفهوم اساسی مانند زمان و مکان و علت آن است این مفاهیم هر کدام به دنبال هم آمیخته وجود دارد (شکوهی،1368).
2-2- 15- آموزش میان رشته ای و تعدد کتابهای درسی
توجه به رشد جسمانی دانشآموزان یکی از ضروریات اهداف آموزش و پرورش است، برنامه ها باید به گونه ای باشد که به پرورش جسم دانشآموز توجه داشته باشد و نباید مغایرتی با آن داشته باشد.
2-2- 16- رویکردهای مختلف برای ارائه ماده درسی
برخی از مفاهیم و اصول بسیار کلی هستند که در نظامهای رشته ای بیشتر به کارمی روند مانند مجموعه ها درگونه های تغییر و کنش و واکنشها، برخی دیگر از مفاهیم و اصول، اگر چه کلیت ندارند میتوان در مورد تعداد محدودی از نظامهای رشتهای به کاربرد، سرانجام مفاهیم واصول بسیاری هم هستندکه خاص یک نظام رشتهای هستند که به یک مجموعهای از واقعیتهای مربوط به آن نظام رشتهای وابستهاند. تمیز میان مفهوم بسیار عام و نسبتا عام و خاص قطعیت ندارد. این مفاهیم درحقیقت نقشهایی از یک پیوستار را در بر میگیرد، اصول و مفاهیم برحسب کلیت آنها تنظیم میشوند به این معنی که هر چه کلیت بیشتری داشته باشد، موقعیت بالاتری پیدا میکنند و هر چه خاصتر باشند در پایین قرار میگیرد سه نوع رویکرد تلفیق یا در هم تنیدن مورد توجه است:
رویکرد مربوط به مرور قائم جدول : انسان میتواند مفاهیم و اصول گوناگون درون هر نظام رشتهای را یکی پس از دیگری بیاموزد این گونه آموزش را آموزش درون رشتهای مینامند.
به مرور افقی جدول: مفاهیم و اصول بسیار عام در این جا آموخته میشوند در عین حال کاربردها و جلوه یا بسیار متنوع هراصل که به نحوی در نظامهای گوناگون کاربرد دارند مطرح میگردند این آموزش را آموزش درون رشتهای مینامند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

بستن منو