تحقیق رایگان درباره برنامه درسی تلفیقی

تحقیق رایگان درباره برنامه درسی تلفیقی

دانلود پایان نامه

– با توجه به رشد دانش و تکنولوژی، برنامهریزان ناگزیرند دست به انتخاب بزنند و انتخاب از میان مختلف مشکل است.  

– تربیت معلم برای اجرای این رویکرد دشوار است.
– معلمین دروس نظری ممکن است در برابر ادغام درسهایشان با دورس حرفهای مقاومت نشان دهند.
2- 2- 9-1 – احمدی ،1380 نیز دو گروه موانع را مورد شناسایی قرار داده است:
الف :موانع خارجی
– تقویم آموزشی مدرسه به لحاظ زمانی متناسب با برنامههای تلفیقی نیستند مدارسی که جدول زمانی انعطاف پذیر دارند بهترین وضعیت رادارند.
– زمان: تهیه برنامه درسی تلفیقی به ویژه اگر اولین تلاش و تجربه باشد به مدت زمان زیادی نیاز دارند در
طو ل طراحی برنامه درسی تلفیقی، به مراتب طولانیتر از زمان طراحی برنامه درسی سنتی است.
– طراحی این نوع برنامهها نیازمند برنامهریزی پیش بینی بیش از اندازه است.
– کمبود منابع :کمبود منابع آموزشی و اطلاعات مسئله رایجی در برنامهریزی درسی است برخی نواحی تحت عنوان شرایط در منابع غنی نیستند .
– نقل وانتقال کارکنان : نقل و انتقال کارکنان در طول برنامه یک شکل و یا مانع جدی است اعضای طرح شروع کار تهیه برنامه میتوانند تعهد دهند که در طول تهیه و اجرای برنامه در آن محل بمانند در غیر اینصورت قبل از شروع برنامه به محلی دیگر منتقل شوند.
– رهبری: رهبری گروه طراحی برنامهدرسی تلفیقی، کاری بسیار پیچیدهای است بهتر است رهبر از درون گروه به هدایت برنامه هماهنگی کار گروه بپردازد. چنانچه رهبر از خارج از گروه باشد ممکن است برخوردهایی به وجود آورد.
– ارزشیابی: ارزشیابی از دانشآموزان در این نوع برنامههای کار دشوار و حساسی است همانطور که شیوه آموزش در تلفیق برنامه درسی تغییر میکند راهبردهای ارزشیابی هم تغییر میکند ارزشیابی در برنامه های درسی تلفیقی به سمت اندازههای کیفیتر و تلفیقیتر پیش میرود و همچنین خود ارزشیابی دانش آموز و ارزشیابی معلم را شامل میشود. این موارد به همراه ارتباطات مداوم با والدین؛ منجر به درک پذیرش وحمایت آنها از نظام آموزش جدید خواهد شد. به عقیده کتی لیک،2001) از آنجائیکه که دانشآموزان در برنامههای درسی تلفیقی درگیر امور واقعی میشوند ارزشیابی عملکرد که یک تصویر واقعی از درک دانش آموزان در مورد مفاهیم ارائه میکند مورد نیاز است.
– والدین و جامعه: نگرش والدین جامعه نیز مانعی جدی تلقی میشود که تغییر را به خاطر می بیند ممکن است از برنامههای درسی تلفیقی استفاده کنند مدارسی که بزرگترین موفقیت را در رابطه با برنامههای جدید تجربه کرده اند والدین جامعه و صاحبان مشاغل محلی را که درگیر و تهیه برنامه کرده اند.
ب : موانع داخلی
– ایجاد کشمکش و تعارض در افراد و در نتیجه برانگیختن حالت مقاومت در برابر این گونه برنامه ها.
– ایجاد حالت اضطراب یاس و ناامیدی در افراد شرکت کننده در این نوع برنامه ها .
– نیل به معنای شخصی.
احمدی،(1383) میگوید دشواریها در تلفیق برنامه درسی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد دشواری در مرحله طراحی و مشکلات موجود در مرحله ای اجرا و سپس به مشکلات مرحلهای طراحی برنامه درسی میپردازد :
– کثرت و تنوع مفاهیم و مضامین ارزشمند.
– لزوم به کارگیری خلاقیت در طراحی برنامه درسی تلفیقی.
– انتخاب مفاهیم و مضامین ارزشمند.
– التقاط ناموزون و عدم انسجام برنامه درسی تلفیقی.
– توجه به تلفیق به عنوان یک هدف .
– شکل تمایل قطبی و جزم اندیشی در طراحی برنامه درسی تلفیقی.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق پیامبر اسلام (ص)

بستن منو