تحقیق رایگان درباره بررسی فرضیه اول

تحقیق رایگان درباره بررسی فرضیه اول

دانلود پایان نامه

 

ازمجموع 484 نفر پاسخگوی این پژوهش که همه آنها زنان متاهل در شهر یزد می باشند:
به لحاظ سنی، 3/35 درصد (معادل 171 نفر) در گروه سنی 26-33 سال قرار دارند که بیشترین حجم نمونه در این رده سنی قرار دارد .5/28 درصد در گروه سنی 18-25 سال ، 5/16 درصد در گروه سنی 34-41 سال، 5/10 درصد در گروه سنی 42-49 سال، 9/8 درصد در گروه سنی 50 سال به بالا می باشند که کمترین حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند و از بین پاسخگویان یک نفر به این سوال پاسخی نداده است.
از مجموع 484 نفر پاسخگو، 5/83 درصدپاسخگویان (معادل 404 نفر) را افراد متاهل تشکیل داده اند که این گروه بیشترین حجم نمونه را از آن خود کرده اند، 4/5 درصد از پاسخگویان افرادی هستند که همسرشان فوت شده، 5/4 درصد از پاسخگویان را افرادی که از همسر خود طلاق گرفته اند تشکیل داده است که این گروه کمترین حجم نمونه را به خود اختصاص داده است.
میانگین تعداد فرزند پاسخگویان 39/1 بوده است که این نشان می دهد اکثریت پاسخگویان بین یک تا دو فرزند دارند. این متغیر به صورت باز پرسیده شده بود پس از وارد کردن اطلاعات به صورت به چهارگروه دسته بندی شده است که اکثریت پاسخگویان، 8/42 درصد (معادل 207 نفر) دارای یک تا دو بچه هستند و کمترین میزان، 1/2 درصد پاسخگویان دارای پنج فرزند به بالا هستند.
بیشترین میزان تحصیلات خود پاسخگویان در مقطع دیپلم و کارشناسی 6/30 درصد (معادل 148 نفر دیپلم و 148 نفر کارشناسی) می باشد و کم ترین میزان تحصیلات در بین پاسخگویان در مقطع دکتری 2/0 درصد ( معادل 1 نفر) می باشد. در دیگر مقاطع تحصیلی، زیر دیپلم 4/18 درصد (معادل 89 نفر) ، فوق دیپلم 13 درصد ، کارشناسی ارشد 2/6 درصد و پنج نفر بی جواب می باشد.
بیشترین میزان تحصیلات همسران پاسخگویان در مقطع دیپلم 7/26 درصد (معادل 129 نفر) می باشد و کم ترین میزان تحصیلات در بین پاسخگویان در مقطع دکتری 4/1 درصد (معادل 7 نفر) می باشد. در دیگر مقاطع تحصیلی، زیر دیپلم 5/22 درصد (معادل 109 نفر)، فوق دیپلم 6/11 درصد، کارشناسی ارشد 6/6 درصد و 42 نفر هم پاسخی نداده اند.
از نظر وضعیت درآمد، 4/5 درصد پاسخگویان در گروه درآمدی کمتر از 500 هزار تومان، 7/28 درصد از پاسخگویان (معادل 139 نفر) بین 500 الی 800 هزار تومان است که بیشتر پاسخگویان در این گروه قرار دارد.2/26 درصد در گروه درآمدی 800 تا یک میلیون، 4/19 درصد در گروه درآمدی بیش از یک میلیون تا یک میلیون سیصد، 9/16 درصد در گروه درآمدی بیش از یک میلیون سیصد هزار قرار داشتند و 16 پرسشنامه نیز بی پاسخ مانده بود.
از بین کل پاسخگویان 7/64 درصد پاسخگویان خانه دار می باشند که در مجموعه بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند و 7/33 درصد زنان شاغل را تشکیل داده اند که 8 نفر به این سوال پاسخی نداده اند.
در مورد زمان ایفای نقش در بیرون از خانه، 1/52 درصد صبح تا ظهر، 6/24 درصد بعد از ظهر تا عصر و 7/16 درصد غروب تا آخر شب، پاسخ داده اند و 32 نفر هم پاسخی نداده اند.
از نظر تعداد ساعت حضور در بیرون از خانه میانگین پاسخگویان 55/3 درصد می باشد که در گروه یک الی سه ساعت در روز می باشد.4/3 در صد اصلا، 7/9 درصد کمتر از یک ساعت در روز، 7/15 درصد سه الی پنج ساعت در روز و 32 درصد پاسخگویان بیش از پنج ساعت در روز در برون از خانه حضور داشته اند و ده نفر جوابی به این سوال نداده اند.
از میان انواع نقشی که برای زنان مشخص گردید میزان انجام پاسخگویان در هر کدام از نقش ها سنجیده شد که مشخص شد 9/1 درصد پاسخگویان میزان فعالیتشان در نقش ها مشخص شده بالا ست، 8/62 درصد متوسط و 3/35 درصد فعالیت کمی دارند که نشان می دهد که زنان به طور متوسط در جامعه نقش دارند.
از میان سوالات مرتبط با مزاحمت های اجتماعی با توجه به میانگین 69/22 و دامنه 5 (کمترین داده) و 35 (بیش ترین داده)، در حد پایین قرار دارد.
پاسخگویان از نظر باورهای سنتی و مذهبی در سطح متوسط و بالایی برخوردارند و میانگین میزان باورهای سنتی و مذهبی 25/47 و این در حالی است که کمترین داده 21 و بیشترین داده 65 می باشد.
در این تحقیق میزان مصرف گرایی با میانگین 12/46 و در سطح متوسط قرار دارد ،حداقل و حداکثر میزان پاسخگویی 24 و 7 می باشد،
پاسخگویان از نطر چندگانگی نقشی با میانگین 78/30 در دامنه 11 تا 54، در سطحی متوسط قرار دارند.
میانگین پاسخگویان در تعارضات نقشی 43/33، حداقل و حداکثر میزان پاسخگویی 12 و 60 می باشد.
پاسخگویان از نظر فشارهای روحی و روانی در سطح متوسطی قرار دارند؛ میانگین میزان فشار روحی و روانی 71/27 می باشد و این در حالی است که کمترین داده 10 و بیشترین داده 46 می باشد.
در مورد میزان احساس بدنامی از بین افراد مورد مطالعه باید گفت که میانگین بدنامی پاسخگویان 35/18 وحداقل و حداکثر میزان پاسخگویی7 و 35 می باشد و این نشان می دهد که احساس بدنامی در میان پاسخگویان پایین تر از سطح متوسط است.
میانگین پاسخگویان در میزان خود آرایی 22/28، حداقل و حداکثر میزان پاسخگویان 10 و 50 می باشد. در بین پاسخگویان میزان خود آرایی در سطح متوسط قرار دارد.
از میان سوالات مرتبط با نگرش زنان به حضور زنان در جامعه، پاسخگویان با میانگین 57/26، حداقل و حداکثر میزان پاسخگویی 12 و 39 ، نگرش متوسطی دارند.
در مورد عملکرد خانواده با میانگین 13/87 و حداقل امتیاز 47 و حداکثر امتیاز 122، عملکرد خانواده در را در سطح متوسط گزارش می دهد.
5-3. بحث و نتیجه گیری
در قسمت بحث و نتیجه گیری در کنار مرور یافته های استنباطی پژوهش به بحث پیرامون نتایج آن می پردازیم تا مشخص شود نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات مرتبط تا چه اندازه تشابه یا تفاوت دارد.
خانواده، در بین تمامی نهادها، سازمان ها و تاسیسات اجتماعی نقش و اهمیت بسزایی دارد. مطالعه خانواده یکی از مهمترین حوزه های جامعه شناسی است (گیدنز،1376: 423). موفقیت و استحکام خانواده، موجب موفقیت و توسعه جامعه و متقابلا ناکامی و نزول آن موجب معضلات اجتماعی خواهد شد و زنان به عنوان یکی از عناصر مهم و تاثیر گذار که در خانواده نقش مهمی دارند و به عنوان نیمی از جمعیت تشکل دهنده پیکره جامعه، نقش به سزایی در توسعه دارند. امروزه با توجه به تغییراتی که در جوامع رخ داده، حضور زنان در جامعه هم برای جامعه و هم برای خود زنان یک نیاز تلقی می شود که این حضور هم در زمینه اشتغال زنان بیان می شود و هم سایر نقش های دیگر. اما با وجود ضرورت حضور زنان، آسیب هایی در جامعه در سطح فردی و اجتماعی زنان را تهدید می کند که بر عملکرد خانواده تاثیرات و پیامدهایی دارد. بنابراین؛ پژوهش حاضر به منظور بررسی آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن بر خانواده در بین زنان متاهل شهر یزد انجام شده است، پس از طی مراحل مقدماتی و مرور پژوهش‌ها و تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی و همچنین، مرور نظریات مختلف در زمینه نقش زنان و خانواده و سایر نظریات اجتماعی مرتبط، یک چارچوب نظری برای این موضوع برگزیده شد و برای تأیید یا عدم تأیید فرضیات این تحقیق از آن استفاده می شود.
در این پژوهش، کوشش شد با بهره گیری از مبانی نظری نقش و خانواده و با استفاده از اطلاعات تجربی به دست آمده، به ارائه بحثی تحلیلی درباره نگرش نسبت به حضور زنان در جامعه و تاثیر آسیب ها بر عملکرد خانواده و عوامل تاثیرگذار بر آن پرداخته شود. برای بررسی عملکرد خانواده ها، آسیب هایی به عنوان متغیر مستقل، مورد بررسی قرار گرفت. این متغیرها شامل مزاحمت های اجتماعی، کاهش باورهای دینی و سنتی، مصرف گرایی، چندگانگی نقش، تعارضات نقشی، فشارهای روحی و روانی، احساس بدنامی و تن آرایی، تعدد نقش ها، میزان ساعات حضور در جامعه و نگرش بودند. برای اینکه تاثیر این عوامل را بر عملکرد خانواده بیان کنیم، می توان از رویکردهای نظری و تجربی مختلفی استفاده کنیم. اما با توجه به اینکه، تحقیق حاضر به شکل توصیفی و اکتشافی صورت گرفته و متغیرهای مستقل و وابسته آن از یک چارچوب نظری خاص استخراج نشده، نمی توان به یک تحلیل تئوری ناب بسنده کنیم. با این حال، با مدد گرفتن از برخی مفروضات نظری در نظریه نقش، نظریه برچسب و نظریه اینگلهارت و نظریه تعارض اسکانزونی به بررسی آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن بر خانواده ها پرداخته ایم.
یکی از متغیرهای زمینه ای که تاثیر آن بر عملکرد خانواده به اثبات رسیده است، متغیر وضعیت تأهل می باشد؛ به عبارت دیگر عملکرد خانواده از نظر کمی و کیفی بین زنانی که داراری همسر هستند و زنانی که همسرانشان فوت شده اند و یا طلاق گرفته اند، متفاوت است، به طوری که زنان دارای همسر از عملکرد خانوادگی بالایی برخوردارند. همچنین متغیر زمینه ای دیگری که رابطه معناداری با عملکرد خانواده داشت، پایگاه اقتصادی- اجتماعی است؛ به این صورت که هرچه فرد دارای پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالاتری برخوردار باشد عملکرد خانواده نیز بالا تر است و فرد روابط و تعاملات بیشتر و صحیح تری با اعضای خانواده خود دارد. که با یافته های گلینل (1988)، اورگیل و هیتون (2005)، بنی فاطمه و تیمور لویی (1388) و دهقان چناری(1393) همخوانی دارد و همینطور در زمینه تحصیلات که یکی از مولفه های پایگاه اقتصادی- اجتماعی است با یافته های لاورنس (2005) و سفیری و زارع(1385) همسو و با یافته های کوییسومبیبگ (2003) ناهمخوان بود. همینطور مطابق با نظریه مازلو است که معتقد بود تامین نیازهای فرد موجب احترام و منزلت می شود و فرد با برخورداری از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالا، احترام و منزلت بیشتری در روابط اجتماعی کسب می کند و در نتیجه موجب رضایت می شود و از بین سایر متغیرهای زمینه ای دیگر: سن،تعداد فرزندان و وضعیت اشتغال با عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود نداشت که در مورد متغیر سن با یافته های دهقان چناری(1393) مطابقت نداشت و در مورد متغیر وضعیت اشتغال با نتایج بنی فاطمه و تیمور لویی (1388)، صادق مقدم و همکاران (1385) همسو بود و با یافته های دهقان چناری (1393) و کری (2012) ناهمسو بود. در مورد وضعیت اشتغال می توان بیان کنیم که نظر بلومبرگ مبنی بر اینکه، اگر زنان شاغل فعالیت اقتصادی گسترده تر داشته باشند، از قدرت بیشتری هم برخوردار می شوند و احتمال دارد خشونت مردان را علیه زنان آغاز گردد که این نظر بلومبرگ برای جامعه یزد که به عنوان یک شهر سنتی و مدهبی شناخته شده است صدق نمی کند ولی با این وجود می توان اثرات مدرنیته و نوگرایی را در بافت این شهر با حضور زنان در جامعه و پذیرش نقش های مختلف در این شهر دید و اینکه به عنوان یک شهر مدرن که هنوز به تعهدات خانوادگی پایبند است و این موجب می گردد تا وضعیت اشتغال زنان با عملکرد خانواده رابطه نداشته باشد. و همچنین نتایج توصیفی تحقیق نشان دهنده این است که عملکرد خانواده در بین پاسخگویان، 2/38 درصد دارای عملکرد خانوادگی بالایی هستند، 5/60 درصد عملکرد متوسط و فقط 2/1 درصد دارای عملکرد پایین هستند.
بررسی فرضیه اول حاکی از این است که بین زمان ایفای نقش زنان در جامعه و عملکرد خانواده، رابطه معنادار نیست و این فرضیه تایید نشد که این یافته ها با نتایج تحقیق زمانی (1386) هم سو و با نتایج تحقیقات مقصودی و بستان (1383) هم سو نیست.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه با موضوع محتوای برنامه درسی

بستن منو