تحقیق رایگان درباره اقلیم گرم و خشک

تحقیق رایگان درباره اقلیم گرم و خشک

دانلود پایان نامه

 

7-1-3-4-باد
بادهای غالب در شیراز از جهات غرب و شمال غربی می وزند و به ترتیب در ماه های مختلف سال، حکم باد غالب و باد درجه دوم را پیدا می کنند. گلبادهای فصلی و سالانه شهر نیز بیانگر همین نکته می باشند.
جدول شماره زیر مربوط به باد غالب شهر در ماه های مختلف سال است. همانطور که قبلاً نیز گفته شد، بادهای غالب شیراز در دو جهت شمال غربی و غرب به طرف شهر می وزند. باد شمال غربی از میان باغ های منطقه قصر الدشت عبور کرده و به منطقه مرکزی شهر می رسد و بدین ترتیب پالایش یافته قدری از برودت تبخیری حاصل از باغات این منطقه را همراه خود دارد.
جدول 7-5-جهت بادهای غالب و بادهای درجه دوم در شیراز

شکل 7-3-جهت و سرعت باد درعرض جغرافیایی مورد نظر
7-1-3-5-تابش خورشید
تابش خورشید نسبت به هر نقطه از زمین در روزهای مختلف سال متفاوت است. مسیر حرکت خورشید وابسته به عرض جغرافیایی منطقه مورد نظر می باشد. تصویر زیر زوایای تابش عرض 29 درجه شمالی که شهر شیراز نیز در ان واقع گشته است ، را نشان می دهد.

شکل 7-4-موقعیت و زوایای تابش خورشید درعرض جغرافیایی مورد نظر
7-1-3-6-آسایش
7-1-3-6-1-آسایش در فضای داخلی
از نقطه نظر تابش و سایه و جذب انرژی خورشیدی توسط بدنه ها چرخش 60 درجه به جنوب شرقی، بر جهت گیری غالب بناها در وضع موجود شهر شیراز، در جهت تأمین آسایش در فضای داخلی، ارجحیت دارد. بافت شیراز امکان ورود هر دو جهت باد غالب را به شهر فراهم می آورد. با توجه به آنکه در شرایطی نیازمند وجود باد برای تأمین آسایش حرارتی ساکنان بناها هستیم، به این نتیجه می رسیم که چرخش بنا به 60 درجه جنوب شرقی، که امکان ورود باد به داخل بنا را فراهم می کند، بر جهت دیگر دارای ارجحیت است.
7-1-3-6-2-آسایش در فضای باز
از نقطه نظر ترجیح جهت معابر در دو راستای شمالی- جنوبی یا شرقی- غربی، مطالعات در رابطه با تابش و یخبندان، جهت شمالی- جنوبی را در قیاس با جهت شرقی- غربی توصیه می کنند، که با یکدیگر منافات دارند. از آنجایی که با افزایش تقاطع در معابر و تداوم دیگر فضاهای باز شهری به غیر از معابر، در تقاطع با معابر شمالی- جنوبی، امکان تصویه هوا و به جریان انداختن باد در آنها فراهم می گردد. بنابراین توصیه ای که در رابطه با تابش در این شهر انجام می گیرد، به عنوان توصیه نهایی پذیرفته می شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع حسابهای دریافتنی

شکل 7-5-جهت مناسب استقرار ساختمان دراقلیم گرم و خشک

شکل 7-6-فرم مطلوب ساختمان دراقلیم های مختلف
بخش دوم: مکان یابی طرح
7-2-معیارهای مکان یابی بر اساس موارد ذکر شده
با توجه به حوزه عملکرد این پروژه که شهری است و همچنین به دلیل ماهیت خاص آن در جهت اعتلای معیارهای شهر دوستدار کودک، نیاز به به مکان مناسبی برای این مرکز است، موارد ذکر شده متضمن معیارهایی برای مکان یابی این مرکز از قبیل ابعاد و وسعت زمین با توجه به عملکرد پروژه، تناسب کاربری پیشنهادی در طرح تفصیلی با کاربری پروژه، تناسب کاربری های اطراف با کاربری پروژه، دسترسی مناسب، دارا بودن بستر اجتماعی متناسب با پروژه، داشتن پتانسیل طبیعی و قابلیت توسعه می شوند اما طرح مورد نظر به دلیل ویژگی های عملکردی خاص خود نیازمند ویژگی های فراتری است که در ادامه بررسی می شود.
7-3-معیارهای مکان یابی بر اساس راهنمای کاربردی سازمان یونیسف

بستن منو