تحقیق رایگان درباره استفاده از فناوری

تحقیق رایگان درباره استفاده از فناوری

دانلود پایان نامه

هدف جزیی :
بررسی میزان تاثیر توجه به اهداف آموزشی در غنی سازی برنامه ریزی درسی.  

بررسی میزان تاثیر توجه به حیطه عاطفی ، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی میزان تاثیر توجه به حیطه شناختی ، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی میزان تاثیر توجه به حیطه روانی وحرکتی ، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی تاثیر نوع، محتوای درسی در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی تاثیر بکارگیری روشهای مناسب تدریس، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی تاثیر استفاده از فناوریهای جدید، در کلاس درس توسط معلمان در غنیسازی برنامهریزی درسی.
بررسی تاثیر انواع ارزشیابی، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
1-4- سوالهای تحقیق:
بکارگیری چه مولفههایی در حیطه عاطفی دربرنامهریزی درسی تا چه اندازه میتواند در غنیسازی برنامهریزی درسی موثر باشد ؟
بکارگیری چه مولفههایی در حیطه شناختی دربرنامهریزی درسی تا چه اندازه میتواند در غنی سازی برنامهریزی درسی موثر باشد ؟
بکارگیری چه مولفههایی در حیطه روانی_حرکتی دربرنامهریزی درسی تا چه اندازه میتواند درغنی سازی برنامهریزی درسی موثر باشد؟
استفاده از چه نوع محتوایی می تواند در غنیسازی برنامه ریزی درسی موثر باشد؟
استفاده از چه نوع روش تدریسی می تواند در غنیسازی برنامهریزی درسی موثر باشد؟
به کارگیری چه نوع ارزشیابی توسط معلم در کلاس درس در غنیسازی برنامهریزی درسی میتواند موثر باشد؟
استفاده از چه نوع فناروی توسط معلمان در کلاس درس میتواند در غنیسازی برنامهریزی درسی موثر باشد؟

تعاربف و نظری عملیاتی متغیرها
٭تعریف نظری:
غنیسازی آموزشی : غنیسازی یعنی تعمق در محتویات آموزشی، جهت سازمان دهی اطلاعات و زمینه سازی برای پژوهش فردی است، تا دانشآموزان موضوعات را عمیقتر بررسی کنند. به عبارتی یعنی تعمق و گسترش بیشتر در موضوعات و ناظر بر محتوای آموزشی، روشهای مورد استفاده در تدریس، بهره گیری از فناوریهای جدید، استفاده از امکانات آموزشی توسط معلمان، روز آمد کردن معلمان، استفاده از مشارکت خانواده، و ارزشیابی توصیفی موسسات آموزشی هستند.(منطقی،1382)
اهداف : یک برنامه درسی، به قصد ایجاد تغییرات در رفتار یادگیرنده اجرامی شود. این تغییرات همان هدفهای برنامه است به بیانی دیگر “فراگیرنده، باید اختلاف بین دادههای مربوط به حل یک مسله حساب را از دادههای نامربوط به آن ، تشخیص دهد و یا فراگیرنده باید برای لذت بردن مطالعه کند(مشایخ،1386)
محتوا : عبارت از مجموعه مفاهیم و مهارتها و گرایشهایی که از سوی برنامه ریزان انتخاب و سازمان دهی میشود در عین حال محتوا آثار حاصل از فعالیتهای یاددهی _ یادگیری معلم و شاگرد را نیز در بر می گیرد.(ملکی،1374 )
برنامه درسی : مجموعه قواعد و ظوابطی که به مجموعه عوامل و عناصر مرتبط به یادگیری منطبق و سازمان می دهد برنامه درسی است.(ملکی ،1376 )
تدریس : عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد، بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد. این تعریف دو ویژگی خاص برای تدریس مشخص میکند: الف: وجود تعامل یا رابطه متقابل بین معلم و شاگرد ب : هدفدار بودن فعالیتهای معلم.(سیف،141368و15)

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره تمدن اسلامی

بستن منو