تحقیق رایگان درباره اجتماعی و سیاسی

تحقیق رایگان درباره اجتماعی و سیاسی

دانلود پایان نامه

2-2-8-مدل های مدیریت شهری  

هرچند مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه ای با توجه به ساختار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد ؛ وظایف کنونی مدیریت شهری ( صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظام های اجتماعی و سیاسی گوناگون ) تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی , خدمات رسانی ، مدیریت فرهنگ محلی ، انجام پروژه های عمرانی و غیره نمی شود و جهت دهی فعالیت های شهری و ترسیم چشم نداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهم ترین وظایف مدیران شهری به شمار می رود (سعید نیا ،1383 ، ص 20)
در میان دسته بندی های مختلفی که در رابطه با مدل مدیریت شهری ارائه شده است می توان به چهار گونه ساختار اداری و مدل اصلی اشاره کرد که با توجه به تقسیم مسئولیت ها به شرح ذیل عبارتند از
1- ساختار شورا شهردار ضعیف
2-ساختار شورا شهردار قوی
3- سیستم کمیسیون
4- سیستم مدیر شورا
ساختار شورا شهردار ضعیف
در این ساختار شهردار وشورا همانند مقامات محلی انتصاب می شوند .
ساختار شورا شهردار قوی
در این ساختار شهردار و شورا مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند . در این مدل , شهردار , بازیگری سیاسی است که وظایف اجرایی نیز دارد ، این الگو در حقیقت بیانگر جایگاهی مشابه ریاست جمهوری برای شهرداردر سطح یک شهر است .
سیستم کمیسیون
در این سیستم امور اجرایی توسط کمیته های دایمی که توسط شورا ایجاد می شوند انجام می پذیرد. شوراهمچنین دور نما و قلمرو اختیارات این کمیته ها را تعیین می کند . این کمیته ها تصمیمات شورا را آماده و ضمن نظارت براجرای آنها , مدیریت امور مرتبط با قلمرو اختیارات خود را در چارچوب بودجه مصوب پیگیری می کنند . در این ساختار کمیسر هایی را برای امور برمی گزینند و برای شهرهای کوچک مناسب است
سیستم مدیر – شورا
شورای شهر دارای اختیارات کلی در ارتباط با سیاست های عمومی است . با این وجود نمی تواند در وظایف اداری و اجرایی که در دست مدیر شهر به عنوان رهبر اجرایی حقیقی ایفایی نقش می کند دخالت نماید . در این سیستم شورا ها توسط مردم انتخاب می شوند و این شورا برای اداره شهر مدیر شهری انتخاب مینماید (Ibid ,p7)
با توجه به الگوی معرفی شده به نظر می رسد که ساختار اداری حکمرانی شهری در ایران به سیستم مدیر – شورا نزدیک تر باشد . برهمین اساس میتوان 17 کشور اروپایی مختلف را برپایه مدل مدیریت شهری به شرح ذیل طبقه بندی کرد .
جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی
کشور ها
مدل حکومت محلی ( در سطح شهر )
ردیف
اسپانیا ،فرانسه ،پرتغال ،ایتالیا ،قبرس ، مجارستان
مدل شهردار قوی
1
بلژیک ، هلند ، لوکزامبورگ ، جمهوری چک

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد تمدن اسلامی

بستن منو