تحقیق درمورد
حقوق جزای عمومی

تحقیق درمورد حقوق جزای عمومی

دانلود پایان نامه

مقتضیات فرهنگی و آموزشی لازم برای این پرونده را اعمال نکرده است. در نتیجه حکومت و قوه قضائیه و نهادهای نظارتی و آموزشهای موجود در دستگاه قضایی باید در جهت فرهنگسازی و جهتدهی و ایجاد و تثبیت نگرش مطلوب در اذهان قضات محترم و آشنا نمودن قضات با تشکیل پرونده شخصیت و نحوه اجرای آن بکوشند. وآنها را نسبت به اعمال این پرونده تشویق کنند.
در نتیجه در سیستم حقوقی ایران برای تشکیل پرونده شخصیت چالشها و موانعی وجود دارد که به طور کلی میتوان به موانع قانونی، قضایی و اجرایی اشاره کرد. یکی از موانع قانونی این است که قانون با وجود اجباری دانستن پرونده شخصیت، ضمانت اجرای عدم تشکیل آن را ذکر نکرده است و بعید است که این موضوع تأثیری بر تحقیقات داشته و سبب بیاعتباری آن بشود. قوه قضائیه با آموزش لازم قضات و فرهنگسازی در این زمینه و نیز با اجرای صحیح قوانین و استفاده مناسب از این امکانات در سیاستگذاریها و برخورد با پدیده بزهکاری، از علوم جدید برای مبارزه با جرم و اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار استفاده کند. در نهایت حکومت هم زمینه اعتبارات مالی را فراهم کند. لذا قوای سهگانه بایستی طی طرحی با زمانبندی مناسب در خصوص حل این معضلات اقدام مناسب نمایند. تنها راه برطرف کردن این موانع تلاش و همیاری قوای سهگانه را میطلبد.
در مواد 203 و 286 آیین دادرسی کیفری در مورد تشکیل پرونده شخصیت یکسری ایرادات و انتقاداتی وجود دارد که عبارتند از:
1-برخی از مجازاتها همانند سلب حیات یا قطع عضو در قانون ما ثابت و منحصر است. قتل عمدی که مجازات آن قصاص نفس و برخی از حدود که مجازات آنها اعدام میباشد ویکی از جهات تشکیل پرونده شخصیت تشخیص مجازات مناسب و به دنبال اصل فردی کردن مجازات است
2- انعطافهای قانون مجازات اسلامی 92 بعنوان مثال تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین حبس عمدتاً در جرایم تعزیری کم اهمیت (درجه 5 تا 8) پذیرفته شده است در حالی که در این درجات که لزومی به تشکیل پرونده شخصیت نیست با این حساب پرونده شخصیت موضوع 203 هر چند مفید است اما اثر کامل نخواهد داشت و ماده میتوانست بهتر باشد.
3- اگر چه پرونده شخصیت هزینهبر است. اما هدف از تشکیل پرونده شخصیت هدف مقدسی است. بازپروری و اصلاح بزهکاران، برغم هزینههای سنگین، ارزشمند است و سیاست جنایی ما را از انسداد نجات میدهد. تشکیل پرونده شخصیت واجد یک جنبه مثبت مهم است. که خصوصاًدر پروندههای قتل عمدی قاضی تکلیفی به معاینه روانپزشکی متهم نداشت در حالی که بر اساس قانون جدید قاضی ملزم به این کار است.
بنابراین با توجه به نتایجی که از این تحقیق گرفته شده است مواردی به شرح ذیل در راستای تحقق عدالت از جنبه اصلاح و درمان مجرمان پیشنهاد میگردد.
برای اینکه تحقیقات پیرامون وضعیت اشخاص از زوایای مختلف و به صورت هدفمند صورت پذیرد باید سازمانی در معیت دادسرا تحت عنوان سازمان شناسایی شخصیت زیر نظر قوه قضائیه تشکیل گردد.
وقتی میتوان از قضات انتظار داشت که در اعمال مجازات، شخصیت و شرایط مجرم را مدنظر قرار دهند و مجازات مناسب را انتخاب کنند. که قضات فرصت و زمان کافی برای شناسایی شخصیت مجرم داشته باشند. در حالیکه که در وضعیت فعلی دادگستری با توجه به تراکم پروندها و شلوغی کار قضات، شناسایی شخصیت و وضعیت مجرم عملاً غیر ممکن است و لذا پیشنهاد میشود با گزینش تعداد قاضی کافی مجرب و آزموده و رفع کمبود نیروهای قضایی در دادگستری، تناسبی نسبی بین جمعیت کشور، جرم و بزه ارتکابی و قضات فعال در دادگستری برقرار گردد.
3- پرونده شخصیت حاوی اظهارنظر متخصصان پزشکی، روانشناسی، روانکاوی و یا روانپزشکی میباشد لازم است دستورالعملی از طرف قوه قضائیه به تصویب برسد نحوه تشکیل پرونده و دعوت از متخصصان مختلف برای اظهار نظر و چگونگی تعامل متخصصان مشخص شود.
4-با توجه به ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، قانونگذار ما در جرایم کم اهمیت و خرد تشکیل پرونده شخصیت را بخصوص در اطفال و نوجوانان را قضات را ملزم به تشکیل آن کند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   تعریف عملیاتی توسعۀ اجتماعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منابع
قرآن کریم
نهج البلاغه
1- منابع فارسی
الف: کتب
ابراهیمی، ابراهیم، (1389). پرونده شخصیت در فرآیند کیفری ایران، چاپ اول، انتشارات فکرسازان
احمدی ابهری، محمد علی، (1377). اسلام و دفاع اجتماعی، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
آخوندی، محمود، (1394). آییندادرسی کیفری، چاپ هفدهم، انتشارات دوراندیشان
آخوندی، محمود، (1386)، آییندادرسی کیفری، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات وزارت فرهنگ اسلامی
اردبیلی، محمد علی، (1385). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ سیزدهم، نشر میزان
آشوری، محمد،(1382). جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، جلد اول، انتشارات گرایش
آشوری، محمد، (1379). آییندادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات سمت
آقایی جنت مکان، حسین، (1392). حقوق کیفر عمومی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات جنگل
آقایی جنت مکان، حسین، (1392). حقوق کیفر عمومی (کیفر شناسی نو)، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات جنگل

آقایی، مجید، (1386). مکاتب کیفری، چاپ اول، انتشارات خرسندی

الهام، غلامحسین و برهانی، محسن، (1392). درآمدی بر حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر میزان
آنسل، مارک، (1375). دفاع اجتماعی، ترجمه: محمد آشوری و علی حسین نجفی، چاپ سوم، موسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران
آماده، غلامحسین، (1389).اختیارات قاضی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی ایران، مصر و انگلستان)، چاپ اول، انتشارات دادگستر
ایبراهمسن، دیوید، (1371). روانشناسی کیفری، ترجمه: پرویز صانعی، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع علامه طباطبایی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو