تحقیق درباره ویژگیهای اجتماعی

تحقیق درباره ویژگیهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

نمودار شماره 48. میزان تاثیر عوامل سیاسی در مرزبندی محله قیطریه

محله کوهسار:  

نمودار شماره 49. میزان تاثیر عوامل سیاسی در مرزبندی محله کوهسار

3-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش:
در این قسمت فرضیه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است. در این قسمت در قالب هر کدام از فرضیه های پژوهشی با استفاده از آزمون آماری t تک گروهی مورد تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در بررسی فرضیه ها مورد بررسی با استفاده از آزمونt تک گروهی مبنای مطلوبیت وضعیت مولفه ها پایین بودن میانگین تجربی از میانگین نظری و واقع شدن میزان t به دست آمده در سطح معنادار می باشد. شرط معناداری مقدار t محاسبه شده در آزمون های دو دامنه ؛ بزرگتر بودن از مقدار بحرانی t (96/1) می باشد. با توجه به طیف ارایه شده در پرسشنامه مورد مطالعه (کاملاً مخالفم با عدد 1 و کاملا موافقم با عدد 5 ) مبنای تعیین میانگین نظری 60% بیشترین نمره ممکن برای هر گویه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب با توجه به اینکه حداکثر نمره فرض شده برای گزینه یک گویه عدد 5 می باشد، بنابر این 60 درصد 5 که همان عدد 3 می باشد؛ به عنوان میانگین نظری هر گویه در نظر گرفته شده است. و برای محاسبه میانگین نظری هر مولفه نیز عدد 3 را ضرب در تعداد گویه های مولفه کرده ، میانگین فرضی مولفه را حساب می کنیم. لذا با توجه به آنچه که گفته شد میانگین به دست آمده از پاسخ افراد نمونه در هر مولفه بزرگتر از عدد میانگین فرضی باشد و مقدار t به دست آمده نیز در سطح معناداری قرار گرفته باشد، آن مولفه مورد بررسی به عنوان یکی از مولفه های مورد توجه قلمداد می گردد و در غیر این صورت میزان توجه به این مولفه در حد پایین ارزیابی می گردد.
پس فرض صفر و فرض تحقیق در این پژوهش در آزمون های t تک گروهی به این صورت می باشد که :
فرضیه صفر:
بین میانگین تجربی فرضیه پژوهش و میانگین نظری فرضیه پژوهش تفاوت معنی داری وجود ندارد.
فرضیه محقق:
بین میانگین تجربی فرضیه پژوهش و میانگین نظری فرضیه پژوهش تفاوت معنی داری وجود دارد.
سوال : عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
الف.ساکنین محله
جدول شماره 22 شاخص های آمار توصیفی عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران از نظر ساکنین محله
متغیر تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای استاندارد
خیابانها، بلوارها و بزرگراه ها 162 3.44 1.540 .121
ساختمانها و بناهای مسکونی و تجاری 162 3.41 1.377 .108
پارکها و فضاهای عمومی 162 4.30 .857 .067
پیاده روها و کنار گذرها 162 3.83 1.320 .104
نمادهای هویت بخش 162 4.10 1.198 .094
زیرساختها 162 2.99 1.408 .111
تقسیمات اداری و سیاسی 162 3.17 1.430 .112
ویژگیهای اجتماعی مشترک 162 4.19 1.249 .098

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره مطالعات فرهنگی

Close Menu