تحقیق درباره مقام معظم رهبری

تحقیق درباره مقام معظم رهبری

دانلود پایان نامه

 

امام خمینی(ره) در کتاب شریف چهل حدیث دربخشی با عنوان« فضیلت تلاوت قرآن »به توضیحاتی در این موضوع پرداخته اند.در آغاز سخن می فرمایند:« یکى از وصایاى رسول اکرم(صلّى اللّه علیه و آله) وصیت به تلاوت قرآن است. و فضل تلاوت و حفظ و حمل و تمسک و تعلم و مداومت و مزاولت و تدبر در معانى و اسرار آن بیش از آن است که به فهم قاصر ما درست آید. و آنچه از اهل بیت عصمت( علیهم السلام) در خصوص آن وارد شده است در این اوراق نگنجد، و ما به بعض آن قناعت کنیم.» (خمینی، 1388ب، ص497)
ایشان در ادامه با بیان برخی احادیث به تبیین بیشتر پرداخته می فرمایند:« مطلوب در تلاوت قرآن شریف آن است که در اعماق قلب انسان تأثیر کند و باطن انسان صورت کلام الهى گردد، و از مرتبه ملکه به مرتبه تحقق رسد.و اشاره به این فرموده آنجا که فرماید: «جوان مؤمن اگر قرائت کند، قرآن در گوشت و خون او وارد شود.» و این کنایه از آن است که صورت قرآن در قلب مستقر و جایگزین گردد به طورى که خود باطن انسان کلام اللّه مجید و قرآن حمید گردد به اندازه لیاقت و استعدادش.
و در حمله قرآن کسى است که باطن ذاتش تمام حقیقت کلام جامع الهى است و خود قرآن جامع و فرقان قاطع است، مثل على بن ابى طالب( علیه السلام) و معصومین از ولد طاهرینش (علیهم السلام) که سراپا تحقق به آیات طیبات الهیه هستند، و آنها آیات اللّه عظمى و قرآن تامّ و تمام هستند. بلکه در تمام عبادات این معنا مطلوب، و یکى از اسرار بزرگ و عبادات و تکرار آن همین تحقق به‏ حقایق عبادات است، و متصور شدن باطن ذات و قلب است به صورت عبادت. و در حدیث است که «على، علیه السلام، نماز مؤمنین و روزه آنان است.» (خمینی،پیشین، ص499)
بر اساس سخنان امام خمینی (ره)تلاوت دارای مراتبی است؛یک مرتبه از آن این است که قرائت قرآن همراه با ترتیل ،فهم آیات وعمل به آنها باشد.بنابر این هرچه تلاوت بیشتر باشد عمل به قرآن نیز بیشتر است.امامرتبه بالاتر آن، این است که باطن انسان بشود قرآن!
در سخنان مقام معظم رهبری نیز ویژگی های خاصی برای تلاوت حقیقی بیان شده است.ایشان یکی از نکات مهم در تلاوت را مخاطب قرار گرفتن برای قرآن می دانندو در این باره فرموده اند:
«یک تلاوت این است که انسان مثل یک مستمعی بنشیند پای صحبت خدای متعال. خدای متعال دارد با شما حرف می‌زند. مثل اینکه از یک عزیزی، از یک بزرگی، نامه‌ای به شما رسیده باشد. شما نامه را می‌گیرید می‌خوانید. برای چه می‌خوانید؟ برای اینکه ببینید چه برای شما نوشته. قرآن را اینجوری بخوانید. این نامه خدای متعال است. امین‌ترین زبانها و دلها ،این قرآن را از خدای متعال گرفته و به شما رسانده است.تا ما از آن استفاده کنیم؛ بهره ببریم.
لذا در روایت هست که سوره را وقتی که می‌خوانید، همت شما این نباشد که به آخر سوره برسید. همت شما این باشد که قرآن را بفهمید؛ ولو حالا به آخر سوره، به وسط سوره، وسط جزء، به وسط حزب نرسید و آن را تمام هم نکنید؛ تأمل و تدبر کنید. قرآن را اینگونه بخوانید. اگر کسی با قرآن مأنوس بشود، از قرآن دل نمی‌کند. اگر ما با قرآن مأنوس بشویم، حقیقتاً از قرآن دل نمی‌کنیم.(خامنه ای،پیشین،22/6/1386)
در ادامه تلاوت قرآنی مطلوب را تبیین کرده می فرمایند:
«تلاوت قرآنی مطلوب است که انسان با تدبر بخواند و کلمات الهی را بفهمد، که به نظر ما می‌شود فهمید. اگر انسان لغت عربی را بلد باشد و آنچه را هم که بلد نیست، به ترجمه مراجعه کند و در همان تدبر کند؛ دو بار، سه بار، پنج بار که بخواند، انسان فهم و انشراح ذهنی نسبت به مضمون آیه پیدا می‌کند که با بیان دیگری حاصل نمی‌شود؛ بیشتر با تدبر حاصل می‌شود؛ این را تجربه کنید.لذا انسان بار اول وقتی مثلاً ده آیه مرتبط به هم را می‌خواند، یک احساس و یک انتباه دارد؛ بار دوم، پنجم، دهم که همین را با توجه می‌خواند، انتباه دیگری دارد؛ یعنی انسان انشراح ذهن پیدا می‌کند. هرچه انسان بیشتر انس و غور پیدا کند، بیشتر می‌فهمد، و ما به این احتیاج داریم.» (خامنه ای،پیشین، 17/07/1384)
بنابر سخن ایشان شرط مهم در تلاوت قرآن در نظر داشتن تدبر با دقت نظر در ترجمه ی آیه است که با تکرار مستمر آیات وتلاش در فهم آن حاصل می گردد.می توان گفت ایشان به همان مرتبه پایین تر قرائت که امام خمینی(ره)بیان داشتند ،اشاره کرده اند.
مقام معظم رهبری (مد ظله) با تاکید بر اهمیت تلاوت می فرمایند:«احیاء قرآن، عمل به قرآن و گرامیداشت قرآن این است؛ اینها درست ـ اما اینها معنایش این نیست که ما تلاوت قرآن را دست‌کم بگیریم.» (خامنه ای، پیشین، 4/7/1385)
ایشان در باره ی اثرمجالس تلاوت واستماع تلاوت صحیح در جریان تدبر، بر روی افراد می فرمایند:
«خود من که در مجالس تلاوت، زیاد بوده‌ام، یا نوارهای تلاوت را زیاد گوش کرده‌ام، خیلی از حقایقی را که از قرآن فهمیده‌ام، در هنگام تلاوت خوش یک قاری به ذهنم رسیده است. خوشخوانی کمک می‌کند به اینکه انسان تدبر کند و نکته را دریابد. این هنر خیلی بزرگی است که بتوانید چنین کاری را بکنید. آن کسی را هم که با قرآن آشنا نیست، به قرآن علاقمند می‌کند.یعنی یک تلاوت خوب، هر کسی را هر جا هست، یک قدم جلو می‌آورد. این کار مهمی است.» (خامنه ای،پیشین، 05/08/1378)
لازم به ذکر است که بر اساس آیات قرآن تلاوت در سطح بالاتری نسبت به قرائت قرار دارد ،اما گاهی تسامحا این دو به یک معنا به کار برده شده اند (مخصوصا در سخنان امام خمینی (ره)) .در هر صورت آنچه اهمیت دارد این است که برای اثر گذاری آیات بر قلب انسان وتوفیق یافتن برای عمل به آنها،تلاوت آیات مد نظر بوده ولازم وضروری است.
3-3-5-مراتب قرائت
در مسلک امام خمینی (ره)قرائت قرآن دارای مراتبی است ؛چنانچه تصریح نموده اند:« بدان که از براى قرائت در این سفر روحانى‏ و معراج الهى مراتب و مدارجى است .»(خمینی ،1388 الف،ص214)
ایشان لازمه قرائت قرآن را فراهم آوردن آداب ظاهری وباطنی دانسته اند ومی فرمایند:
«انسان که مى‏خواهد کلام خدا را قرائت کند و به آیات الهیه قلب قاسى خود را مداوا کند و با کلام جامع الهى شفاى امراض قلبیه خود را بگیرد و با نور هدایت این مصباح منیر غیبى و این «نور على نور» آسمانى طریق وصول به مقامات اخرویه و مدارج کمالیه را دریابد، باید اسباب ظاهریه و باطنیه آن را فراهم کند و آداب صوریه و معنویه آن را فراهم کند، نه مثل ما که اگر گاهگاهى هم تلاوت قرآن کنیم، علاوه بر آنکه از معانى و مقاصد آن و اوامر و نواهى و وعظ و زجر آن بکلى غافلیم، و گویى آیاتى که در آن ذکر اوصاف جهنم و عذاب الیم آن یا بهشت و کیفیات نعیم آن گردیده به ما ربطى ندارد- و نعوذ باللّه در خواندن کتاب قصه حضور قلب ما بیشتر و حواس ما جمعتر است از کتاب کریم خدایى- از آداب ظاهریه آن نیز غفلت کنیم.» (خمینی ،1388 ب، ص503)
با توجه به مطالبی که بیان خواهد شد توجه به این نکته شایسته است که به نظر می رسد مراتبی که در مراحل مختلف مطرح است جزئیات مربوط به آن مرحله است.به بیان دیگر این مراتب بیانگر وجود رتبه های مختلف در یک مرحله است که با توجه به درجات افراد مختلف ومیزان تلاش آنها متفاوت می گردد.یعنی هر چه آداب در هر مرحله بیشتر رعایت گردد،فرد به طور کاملتر ودر درجه بالاتری آن مرحله را طی کرده است.
امام خمینی (ره)این مراتب ومدارج را به دو گونه ظاهری وباطنی تقسیم کرده وهر کدام را جدا گانه شرح وبسط داده اند:
3-3-5-1-مراتب وآداب ظاهری قرائت قرآن
آداب وشرایط ظاهری که برای قرائت قرآن باید فراهم شود در واقع مراتب قرائت قرآن است که فراهم آوردن هریک از این مراتب سبب صعود به مرتبه بالاتر می گردد.این مراتب شامل تجوید وتحسین،استعاذه وتکرار وتلقین است.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد سازمان تجارت جهانی

بستن منو