تحقیق درباره مشارکت اجتماعی زنان

تحقیق درباره مشارکت اجتماعی زنان

دانلود پایان نامه

– صادقی، حسین وتقوی، علی. (1381).«نگاهی به جایگاه زن دراسلام». مبلغان. شماره 32، صص 32 ـ 43.  

– صدیق اورعی، غلامرضا.(1384).«امام خمینی(ره)؛ مادری و تربیت، شغل اول زنان». پیوند. شماره308، صص 4 ـ 10.
– صفری، فاطمه.(1370). مدل اجتماعی پایگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامی براساس دیدگاه امام خمینی(ره). پایان نامه کارشناسی. دانشگاه تهران.
———(1382).«حقوق زنان از دیدگاه امام خمینی(ره)».پیوند.شماره 285 و286 و 287، صص110 ـ122.
– صلواتی، فضل الله.(1379).«نقش زنان دردفاع ازمملکت وانقلاب اسلامی ازدیدگاه وسیره عملی حضرت امام خمینی(ره)» . مجموعه مقالات جایگاه و نقش زن ازدیدگاه امام خمینی. صص،223 ـ241.
– محمدی صیفار، مهدی.(1385).«مشارکت اجتماعی زنان از نظرحضرت امام خمینی(ره)». پگاه حوزه. شماره182، صص 19 ـ 24.
– طاهری، سید محمود. (1387). «جایگاه زن از نگاه اسلام». مبلغان، شماره104، صص 30 – 44 .
– طاهری نیا، احمد. (1383). «فعالیت اقتصادی زنان از دیدگاه قرآن». معرفت. شماره 83، صص 72 -79.
————- (1384). «زن واستقلال اقتصادی». معرفت. شماره 89، صص 61 – 72.
– طغرانگار، حسن.(1383).حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
– طهماسبی کهیانی، ساسان. (1385). نقش زنان در نهضت امام خمینی(ره). تهران: مرکزاسناد انقلاب اسلامی .
– عطارزاده، مجتبی.(1386).«زن ایرانی درگفتمان بازگشت به اصل». کتاب زنان، شماره 35، صص 7 – 30 .
– علیخانی، علی اکبر.(1383). مجموعه مقالات هویت در ایران. تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
————– (1383). مجموعه مقالات مبانی نظری هویت و بحران هویت. تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
– عیوضی، محمدرحیم. (1385). «انقلاب برای زنان». ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصرـ زمانه ـ سال پنجم، شماره 48، صص53 ـ 59 .
– غروی نائینی، نحله.(1386) .«کرامت زن در قرآن و سخن امام خمینی(ره)». بیّنات. سال چهاردهم، شماره 53، صص 116 – 135 .
– فاضلی، حبیب الله. (1391). «گفتمان امام خمینی (ره) ومسئله هویت: عرفان فقیهانه، اصالت امت و اعتبار ملت». فصلنامه مطالعات ملی؛ 52، سال سیزدهم، شماره 4، صص55 ـ 80.
– فانی اچوا اچوا .(1378). «قدرت زنان ایران، حقیقتی بزرگ و پنهان برای غرب». جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره). تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.
– فتاحی زاده، فتحیه.(1381). «نقش تاریخی اسلام در احیای شخصیت زن». بیّنات. سال نهم، شماره 36، صص 165ـ177 .
– فتحعلی خانی، محمد.(1380).«نگاهی به مکتب تربیتی امام خمینی(ره)».پژوهش های تربیت اسلامی. شماره 5، صص17 ـ 40 .
– فراتی، عبدالوهاب. (1378). «آزادی در اندیشه امام خمینی(ره) ). حکومت اسلامی. شماره 12، صص 137 ـ 124 .
– فضل الله، سید محمد حسین. (1380). «شخصیت و نقش فعال زن در زندگی از دیدگاه قرآن». ترجمه اسماعیل باغستانی . پژوهش های قرآنی. شماره 25 و26، صص 54 ـ 73 .
– فوزی، یحیی .(1385). امام خمینی (ره) و هویت ملی. تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
———– (1387).«زنان و حکومت دینی در ایران : بررسی پیامدهای گفتمان انقلاب اسلامی درمورد جایگاه سیاسی ـ اجتماعی زنان در ایران».متین.شماره 39، صص61 ـ 96.
———– (1384).«هویت ملی در ایران وآسیب شناسی آن از دیدگاه امام خمینی(ره)». متین. شماره26، صص95 ـ 114.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع اجتماعی و سیاسی

بستن منو