تحقیق درباره قانون اجرای احکام مدنی

تحقیق درباره قانون اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

17- جعفری لنگرودی،دکتر محمدجعفر،تأثیر اراده درحقوق مدنی،گنج دانش، چاپ دوم، سال 1387  

18- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، تهران 1372
19- جعفری لنگرودی، دکتر محمد، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت جلد اول، بنیاد راستاد، چاپ اول، سال 1337
20- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، فروردین 1372
21- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، اصول عامه اذن و اذنیات، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال 1380
22- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، گنج دانش، چاپ اول، تهران
23- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، انتشارات گنج دانش، چاپ اول – تهران 1378
24- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی از قوانین و مقررات ثبت، ابن سینا، چاپ اول، خرداد ماه 1349
25- حسینی، سید محمد رضا، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، نگاه بینه، چاپ اول، 1383
26- حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی، جلد اول انتشارات مجمع علمی و فرهنگی، چاپ اول، سال 1379
27- رفیعی، علی، اجرای احکام مدنی علیه دولت، فکر سازان، چاپ اول، تهران 1390
28- دمرچیلی، دکتر محمد، قانون تجارت در نظم کنونی، دادستان، چاپ چهاردهم، تهران 1390
29- رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال 1387
30- سالاری، حسین، بازداشت ملک ثبت شده، جنگل، چاپ اول، تهران 1390
31- ستوده تهرانی،دکتر سید حسن، حقوق تجارت، جلد سوم، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران 1374
32- شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و مدارک، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، چاپ یازدهم، پاییز 1382
33-شهری، غلامرضا و امیر حسین آبادی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری از سال 1358 تا 1362، انتشارات روزنامه رسمی
34-شهری، غلامرضا، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری از سال 1363 تا 1380 انتشارات روزنامه رسمی، 1380
35-شهری، غلامرضا، محمد خرازی، غلامحسین افتاده، حسن اسداللهی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی، از سال 1387 تا 1362، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول 1388
36- شمس، دکتر عبداله، آیین نامه دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ اول، سال 1381
37- شهیدی، دکتر مهدی، تشکیل قرارداد ها و تعهدات، جلد اول، حقوقدان، چاپ اول، 1377

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره سازمان تجارت جهانی

بستن منو