تحقیق درباره دانش آموزان دبیرستانی

تحقیق درباره دانش آموزان دبیرستانی

دانلود پایان نامه

 

31، 29، 27، 22، 20، 9، 3، 2
اجتماعی
48، 46، 43، 40، 37، 21، 8، 1
خلق و خو
28، 24، 23، 19، 16، 14، 10، 4
آموزشی
17، 15، 13، 5، 32، 30، 26، 25
اخلاقی
47، 45، 44، 42، 41، 35، 34، 6
عقلانی
39، 38، 33، 18، 12، 11، 7
(ساراسوت، 1981؛ ترجمهی ابوالفضل کرمی، 1381: 5).
روایی و پایایی: یارمحمدیان، مولوی و مبارکه (1381) روایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ 84/0 گزارش نمودند. ساراسوت (1981) پایایی پرسشنامه را به روش بازآزمایی برای خودپنداره کلی 91/0 بیان کرد. او همچنین ضریب پایائی را برای بعد جسمانی (77/0)، اجتماعی (83/0)، خلق و خو (79/0)، آموزشی (88/0)، اخلاقی (67/0) و عقلانی (79/0) مطرح کرد. روایی این مقیاس در مطالعهی حاضر 82/0 به دست آمد.
3-3-4- آزمون انگیزهی پیشرفت هرمنس(AMT)
در سال (1970) میلادی هرمنس، بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود، دربارهی نیاز به پیشرفت و با بررسی پژوهشهای مربوط به این زمینه، پرسشنامهی انگیزهی پیشرفت را تدوین نمود. بعد از اجرای آزمایش پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پرسشها، 29 پرسش که دارای همبستگی بالا و معنادار با نمره کل آزمون بودند، در نسخهی نهایی آزمون قرار گرفتند. پرسشهای آزمون، به صورت جملههای ناتمام و چهار گزینهای بیان شدهاند و این گزینهها بر حسب اینکه نشان دهندهی انگیزهی پیشرفت از زیاد به کم و کم به زیاد باشد، نمرهگذاری میشوند.
این پرسشنامه یکی از رایجترین ابزارهای مداد-کاغذی است که برای سنجش نیاز به پیشرفت به کار میرود. پرسشنامهی انگیزهی پیشرفت در ابتدا با 92 سؤال تدوین شد. اما در نهایت بر اساس محاسبهی، همبستگی هر سؤال با رفتار پیشرفت گرا به 29 سؤال تقلیل یافت. سؤالات پرسشنامه به صورت جمله ناتمام بیان شده و به دنبال هرجمله چند گزینه داده شده است.
در این پرسشنامه بعضی از سؤالات به صورت مثبت و بعضی از سؤالات به صورت منفی نمرهگذاری میشود. سؤالات شماره 29، 28، 27، 16، 15، 14، 13، 9، 4، 1 به این صورت نمرهگذاری میگردد:
گزینهی الف (1)، گزینه ب (2)، گزینه ج (3) و گزینه د (4).
و سؤالات شماره 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 12، 11، 10، 8، 7، 6، 5، 3، 2 به این صورت نمرهگذاری میگردد:
گزینهی الف (4)، گزینه ب (3)، گزینه ج (2) و گزینه د (1) (هومن و عسگری، 1379).
برای به دست آوردن امتیاز کلی امتیازات بدست آمده از تک تک سؤالات را با هم جمع نموده و به عنوان میزان انگیزهی پیشرفت تحصیلی فرد در نظر گرفته میشود. این نمره دامنهای از 21 تا 116 خواهد داشت و بدیهی است که هر چه نمرهی کسب شده بالاتر باشد، نشاندهندهی انگیزهی پیشرفت تحصیلی بالاتر فرد پاسخ دهنده خواهد بود و هرچه امتیاز پایینتر باشد انگیزهی پیشرفت تحصیلی، کمتر خواهد بود (تمناییفر و گندمی، 1390).
روایی و پایایی: هرمنس ضرایب همبستگی هر ماده را را با نمرهی کل انگیزهی پیشرفت محاسبه کرد و آزمون را دارای روایی و اعتبار دانست. ضرایب همبستگی در دامنهای بین 30/0 الی57/0 بود (طالبپور، نوری و مولوی، 1381). هومن و عسگری (1379) در پژوهشی با هدف ساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون انگیزهی پیشرفت هرمنس، نمونهای به حجم 1073 نفر (560 دختر و 513 پسر) از دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ساوه و حومه را با روش نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامهی انگیزهی پیشرفت هرمنس با 29 پرسش، به همراه 11 پرسش اضافه شده توسط پژوهشگران بود. ضریب اعتبار آزمون با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ پس از حذف 8 پرسش برابر با 803/0 به دست آمد. اجرای روش تحلیل مؤلفههای اصلی در پژوهش دربارهی روایی پرسشنامه نشان داد که مواد پرسشنامه بهگونهای کلی با یک عامل همبسته است. چرخش عاملها به شیوهی کوارتیماکس برای ساده سازی ساختار پرسشنامه نشان داد که ساختار نظری پرسشنامه از هفت عامل (داشتن پشتکار، اعتماد به نفس، ادراک پویا از زمان، فرصت جویی، سخت کوشی، توجه به ملاک شایستگی در انتخاب دوست، سطح آرزوی بالا، آینده نگری) با بار عاملی دستکم 3/0 تشکیل شده است. اسودی (1379) پایایی این آزمون را با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب84/0 و 82/0 گزارش کرده است (به نقل از زمینی، حسینی نسب و هاشمی، 1386). طالبپور، نوری و مولوی (1381) اعتبار آزمون را به روش آلفای کرونباخ 82/0 بیان کردند. پایایی این آزمون در مطالعهی حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ 80/0 به دست آمد.
3-3- شیوهی اجرای پژوهش
ابتدا با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش کل و کسب موافقت جهت اجرای این پژوهش در مدارس متوسطهی دخترانه به آموزش و پرورش ناحیهی 1 و 2 معرفی شدم و با دریافت مجوز از سوی این دو ناحیه، 4 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس بعد از توضیحات لازم و اجرای پرسشنامهی ابراز وجود در میان دانشآموزان پایهی اول و دوم افرادی که در این آزمون نمرهی بالاتر از میانگین به دست آورده بودند و به عبارتی فاقد توانایی ابراز وجود بودند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. قبل از شروع آموزش ابراز وجود، سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزهی پیشرفت دانشآموزان گروه کنترل و آزمایش بهوسیلهی آزمونهای مورد نظر سنجیده شد و به نوعی پیشآزمون گرفته شد. سپس بعد از اجرای آموزش ابراز وجود به گروه آزمایش بعد از 5/1 ماه از هر دو گروه آزمونهای لازم به عمل آمد.
3-4- روش تجزیه و تحلیل دادهها

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع تعاریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

بستن منو