تحقیق درباره تصمیم گیری

تحقیق درباره تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

ما اغلب از موقعیت ها، رویدادها و افراد جدید میترسیم زیرا به خود می گوییم قادر نخواهیم بود که با آنها کنار بیاییم. اگر بخواهیم رشد کنیم و واقعاً آنچه که هستیم باشیم، یعنی خودمان باشیم، پس باید به سوی ناشناختهها سفر کنیم. و باید به خود بگوییم که میتوانیم آن را انجام دهیم. باید تجارب مثبت گذشته را به خاطر آوریم نه تجارب منفی خود را و باید فراسوی آنچه در حال حاضر به عنوان محدودیت های خود میدانیم حرکت کنیم. جالب این است که وقتی فراسوی محدودیت های خود حرکت میکنیم، رشد خواهیم کرد و دیگر آن ها را محدودیت نمی دانیم، حتی میتوانیم باز هم بیشتر به فراسوی آن حرکت کنیم.  

این فرآیند با عزت نفس شروع میشود. خود را بسازید، تعهد نمایید که در مورد خود و دنیای خود مثبت باشید. افکار منفی را به دور بریزید و به جای آن ذهن خود را از افکار مثبت پر کنید.
جلسه سوم
روش های خاص کنار آمدن با تغییر
آزمایش ها
آموزشگر بعد از بحث در مورد موضوع جلسه قبل و جمعآوری تمرینها سخن خود را آغاز میکند.
بچههای عزیز برداشتن گامی کوچک در جهتی که فکر میکنید ممکن است به شما کمک کند دست به تجربه بزنید. به جای خیال بافی در مورد این که چیزها ممکن است چگونه باشند، آن ها را آزمایش کنید و حقایقی به دست آورید. احساسات و افکار خود را دربارۀ آن ها ارزیابی کنید. رفتار خود را براساس آن تنظیم نمایید. اگر مؤثر نبود خیلی راحت به کار دیگری بپردازید. دو مثال را در نظر بگیرید. اول، فکر می کنید میخواهید به ناحیه ای ییلاقی نقل مکان کنید، اما مطمئن نیستید. به عنوان یک تجربه، می توانید تعطیلات آخر هفته یا چند روزی را در مکانی که موردنظرتان است بگذرانید و ببینید چه احساسی دارید.
دوم، دربارۀ خرید ملکی فکر می کنید، اما توانایی خرید بیش از یک کلبۀ کوچک را ندارید. در مورد شریک شدن با کسی فکر می کنید، اما در مورد این کار کمی بیم دارید. برای برداشتن گامی در این جهت و یافتن اطلاعات بیشتر ممکن است مایل باشید با افرادی که این کار را انجام داده اند صحبت کنید و به روزنامه آگهی بدهید. این موضع گیری از ابراز وجود حکایت می کند. این به منزله گرفته شدن رشته امور به دست خود شخص و پذیرش مسؤولیت است.
نگرش ها
بچهها آیا احساس می کنید که «باید» بدانید در یک موقعیت خاص دقیقاً چه کاری باید انجام دهید؟ گاهی فکر می کنیم برای انجام کاری یک راه صحیح وجود دارد و یک راه غلط و اگر کلید را داشته باشیم می توانیم رمز را بگشاییم و راه صحیح را تشخیص دهیم. در بسیاری از موقعیت ها، نگرش ما تعیین می کند که عمل «صحیح» است یا «غلط» بدین معنی که این عمل برای ما مناسب یا نامناسب است. ما تمایل داریم که به چیزها تقریباً همان طوری نگاه کنیم که شرطی شده ایم. درواقع، در هر عملی که انجام می دهیم فرصت هایی وجود دارد. فقط این طور به نظر می رسد که ممکن است در عملی فرصت های بیشتری وجود داشته باشد تا عمل دیگری. و این مجدداً به عزت نفس فرد بر می گردد. یعنی اگر به خود بگوییم که می توانیم با آنچه رخ می دهد کنار بیاییم به احتمال بیشتری می توانیم این کار را انجام دهیم تا به خود پیام های منفی و اضطراب آور بدهیم.
برای مثال، زهرا آرزو دارد مدتی کارش را ترک کند و به مسافرت برود. وقتی که دربارۀ این موضوع فکر می کند، یکی از اولین چیزهایی که به ذهنش می رسد این است که وقتی بر می گردد نمی تواند شغلی پیدا کند و ممکن است احساس کند این یک عمل «صحیح» نیست. اما در واقع این عمل به منزلۀ «پیشی گرفتن از حادثه» است. وقتی او از مسافرت بر میگردد همان شخص قبلی نخواهد بود. او ممکن است از شغل خود توقع دیگری داشته باشد و در نتیجه شغل دیگری را بخواهید. این تصمیمی است که باید آن وقت بگیرد نه حالا، یعنی قبل از رفتن به مسافرت. گرچه او هرچه بیشتر سعی کند که محاسن و معایب رفتن به مسافرت را تجزیه و تحلیل کند، نخواهد توانست آن را بشناسد مگر این که آن را تجربه کند. اگر بخواهیم پیشاپیش چگونگی رویدادها را بدانیم، این بدان معنی است که به عملکرد مسؤولانه خود و به شیوه ای که برای خودمان در آن زمان صدق میکند، اطمینان نداریم.
داشتن رفتار ابراز وجود شامل آن است که توجه معقولی به تصمیم گیریتان کنید، راه خود را انتخاب کنید و خود را متعهد سازید که بر آنچه انتخاب کردهاید تمرکز نمایید و راه انتخاب شده خود را بدون اتلاف انرژی در مورد زیر سؤال بردن صحت تصمیم خود ادامه دهید. «ناشناختهها» میدان عمل وسیعی دارند. وقتی خود را از جسارت ورزیدن به خارج از شناخته ها باز میداریم، اجازه نمی دهیم که بخش های وسیعی از وجودمان که معمولاً آنها را نشان نمی دهیم، آشکار شوند.
پس سعی کنید فکر خود را بر آنچه می خواهید به دست آورید متمرکز کنید، نه بر روی موانع.
به خاطر این که اغلب از تغییرات میترسیم، معمولا به جای این که بر نتیجه نهایی تمرکز کنیم و امکان رخداد آن را تصور نماییم، انرژی زیادی صرف خطرات احتمالی می کنیم. به جای این که خود را فریب دهیم که وقایع از آنچه که هستند بدتر یا بهترند باید آنچه را که واقعاً در این لحظه رخ می دهد بپذیریم. امکان دارد که تغییر را از پذیرش جایگاه فعلی خود شروع کنیم.
تمرین
تصور کنید هر چیزی در زندگی شما رخ میدهد علتی دارد و میتوانید از هر رویدادی که برایتان اتفاق میافتد چیزهایی یاد بگیرید. این امر چه تأثیری بر نگرش شما در جهت آنچه اکنون به عنوان مشکل یا مانع تلقی میکنید دارد؟
جلسه چهارم
استفاده خلاقانه از خشم
آموزشگر بعد از بحث در مورد موضوع جلسه قبل و جمعآوری تمرینها بحث خود را آغاز میکند.
احساس شما درباره خشم چیست؟ درباره خشم خودتان چیست؟ آیا آن را انکار میکنید؟ آیا آن را سرکوب می کنید؟ یا قطع نظر از آن که به سودتان باشد یا نباشد آن را ابراز می کنید؟ یا آن را به موازات سایر هیجاناتی که تجربه می کنید، به سادگی می پذیرید؟
احساس خشم، ناراحتی یا سرخوردگی امری کاملا طبیعی است. انسان بودن و زندگی کردن بدون احساس این هیجانات دشوار است. خشم، هیجان شدیدی است و لازم است به نحوۀ عملکرد آن در زندگی خود توجه کنید. با آگاهی بیشتر درباره خشم، می توانیم اقداماتی در جهت برخورد مؤثر و مبتنی بر ابراز وجود با آن انجام دهیم.
بگذارید ببینیم افراد در مورد خشم چه احساسی دارند. برای اکثر ما کنار آمدن با خشم دشوار است زیرا خشم را یک هیجان بسیار شدید میدانیم. مخصوصا در جوامع غربی بیان هیجانات چندان قابل قبول نیست. بنابراین، در ابراز آن ها احساس گناه و ناراحتی میکنیم، خصوصا خشم که چندان قابل کنترل نیست. اغلب ما حتی داشتن خشم را انکار میکنیم. انکار خشم گاهی آسانتر از کشمکش کنار آمدن با آن است. اما آیا واقعا انکار خشم سرانجام آسانتر است؟ آیا تا به حال پیش آمده است که خشمی را که به هنگام بروزش سرکوب و انکار کرده اید در موقعیت کاملاا متفاوتی به صورت نامناسبی ظاهر شود؟ البته نمیتوان گفت که همیشه مناسب است خشم خود را ابراز کنیم، اما همچنان که در مورد احساسات دیگر نیز صادق است، خوب است در مورد آنچه احساس میکنید حقیقت را به خود بگویید و آن احساس را بپذیرید. فقط با آگاهی از حقیقت درون خود است که می توان به طور خلاق و سازنده در زندگی عمل کرد.
چرا خشمگین می شویم؟
به طور کلی مواقعی را که خشمگین می شویم می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد.
1- وقتی به نحوی احساس ناکامی، تهدید یا اهانت می کنیم و یا وقتی که راه رسیدن به اهداف برای ما به وسیله عمل فرد دیگر ظاهرا بسته شده باشد.

مطلب مرتبط :   دانلود فایل پایان نامه حقوق حقوق بشر

بستن منو