تحقیق با موضوع ویژگی های شخصیتی

تحقیق با موضوع ویژگی های شخصیتی

دانلود پایان نامه

تعقل و خردورزی: قرآن و سخنان ائمه در همه جا، انسان را به تعقل و به کارگیری عقل و استفاده از چشمه جوشان آن و عقلایی ساختن زندگی و نتیجه گیری و بهره وری از خرد دعوت می کند و محکم بر آن تأکید می نماید و از بیکار گذاشتن عقل و گوش ندادن به ندای آن و پیروی نکردن از ارشادهای خرد به شدت برحذر می دارد (حکیمی، 1358).  

2-1-21 انواع شخصیت و قالب های فکری در هوش فرهنگی
ویژگی های شخصیتی نسبتاً پایدارند و این ویژگی ها دلالت دارند بر اینکه طرز فکر، احساس و رفتار افراد چگونه است. پژوهش های جدید بر مدل های چندعاملی شخصیت های میان فرهنگی تمرکز دارند که استدلال می کند می توان بیشتر شخصیت ها را بر اساس چندین ویژگی عمومی دسته بندی کرد. ویژگی هایی مانند: وظیفه شناسی، پایداری عاطفی، ابتکار اجتماعی، دلپذیربودن، آمادگی و فراخی تجربه کردن مسائل، همدلی فرهنگی و برون گرایی (Digman، 1990).
مبتنی بر اندیشه روان شناسی میان فرهنگی، ویژگی های شخصیتی میان فرهنگی، مکانیسم های کلی انطباق و سازگاری هستند که در افراد در طول زمان و در محیط های چندفرهنگی به عنوان راه حل های ذهنی برای حفظ زندگی و تداوم ارتباط شکل و توسعه می یابند. بنابراین منش های رفتاری افراد در موقعیت های مختلف برای حفظ زندگی و تداوم آن شکل می گیرند. انتظار می رود از آن رو که هوش فرهنگی شامل توانایی سازگاری مؤثر با موقعیت های گوناگون فرهنگی (از نظر فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) است، ویژگی های شخصیتی میان فرهنگی را بتوان با عوامل خاص هوش فرهنگی مرتبط دانسته و میزان آن را در میان افراد پیش بینی نمود. بر این اساس، احتمالاً درک و تحقق رفتار های جدید در افراد دارنده ویژگی های میان فرهنگی بیشتر که در یک محیط خارجی جدید لازم هستند تسهیل می شود. در مقایسه با ویژگی های پایدار شخصیتی، این توانایی ها پویا هستند و نمایانگر دانش و مهارت هایی هستند که می توانند با آموزش به دست آیند (Bell، Harrison، 1996).
طبق تحقیقات صورت گرفته ارتباط بین صفات شخصیتی و ابعاد مختلف هوش فرهنگی عبارتند از:
1- برونگرایی: افرادی که تمام عقاید و افکارشان متوجه بیرون از خودشان است، نتایج نشان داده که بین این صفت شخصیتی و هوش فرهنگی رفتاری، انگیزشی و شناختی رابطه ی بالایی وجود دارد. این افراد اجتماعی بوده و با افراد دیگر معاشرت دارند.
2– سازگار: افرادی که بر همکاری تأکید دارند، تا خصومت و بدگمانی. افراد سازگار دارای هوش فرهنگی رفتاری بالایی هستند.
3– وظیفه شناس: افرادی که برنامه ریزی شده و براساس برنامه از پیش تعیین شده کار می کنند تا این که به صورت خودمختار و مستقل. این دسته از افراد دارای هوش فراشناختی بالایی هستند.
4– فرد دارای ثبات هیجانی: افرادی هستند که ثبات هیجانی و عاطفی بالایی داشته و اضطراب محدودی دارند. این دسته از افراد دارای هوش فرهنگی رفتاری بالایی هستند (مرادی ، 1390).
پیترسون (2004) نیز بیان کرده که مدیران از لحاظ قابلیت درک و شناخت فرهنگ های بیگانه و عمل متناسب با آنها یکسان نیستند، برخی از آنها زمانی که اندکی پا را از فرهنگ ملی و محلی خود فراتر می گذارند، دچار ناراحتی، بی اطمینانی و ناسازگاری می شوند. در مقابل بعضی دیگر، چنان رفتار می کنند که گویی سالهاست با آن فرهنگ بیگانه خو گرفته اند (پیترسون، 2004). او مدیران را بر حسب قابلیت هوش فرهنگی در یکی از طبقات زیر قرار داده است:
1– محلی: این مدیران زمانی می توانند کاملاً اثربخش باشند که با افرادی با پیشینه های فرهنگی مشابه با خود تمایل داشته باشند، در غیر اینصورت به مشکل برمی خورند.
2– تحلیل گر: این نوع مدیران بطور منظم قوانین و انتظارات فرهنگی را با توسل به استراتژی های یادگیری پیچیده و مفصل بررسی می کنند. رایج ترین حالت تحلیل گری در افرادی مشاهده می شود که ابتدا از محدوده ی فرهنگی بیگانه آگاه شده و سپس در چند مرحله، ماهیت الگوهای کاری و نحوه ی تعامل با آنها را تشخیص می دهند.
3– شهودی: مدیری است که بطور کامل به جای استفاده از یک سبک نظام مند، به شهود و بینش خود تکیه دارد، او به ندرت برداشت و نظریه اولیه خود را اشتباه می یابد، زیرا نه استراتژی یادگیری را در پیش گرفته است و نه می تواند خود را با احساسات ناآشنا وفق دهد.
4– سفیر: این گونه مدیران همانند بسیاری از دیپلمات ها ممکن است در مورد فرهنگی که به آن وارد می شوند اطلاعات چندانی نداشته باشند، اما بصورت متقاعد کننده ای با اطمینان و اعتماد به نفس ارتباط برقرار می کنند. در میان مدیران شرکت های چند ملیتی، سفیر شایعترین شخصیت است. اعتماد به نفس، مهمترین ویژگی هوش فرهنگی در این افراد است. دیدگاه سفیر در برخی مدی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع مقررات قانونی

بستن منو