تحقیق با موضوع مؤلفه فراشناختی هوش فرهنگی

تحقیق با موضوع مؤلفه فراشناختی هوش فرهنگی

دانلود پایان نامه

در پژوهش حاضر هوش فرهنگی از طریق پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ (2003) ارزیابی می شود که دارای عوامل زیر می باشد:  

بعد فراشناختی: فرد چگونه تجربیات میان فرهنگی را درک می کند. این استراتژی بیانگر فرآیندهایی است که افراد برای کسب و کار دانش فرهنگی به کار می برند. این امر زمانی اتفاق می افتد که افراد در مورد فرآیندهای فکری خود و دیگران قضاوت می کنند. استراتژی هوش فرهنگی شامل تدوین استراتژی پیش از برخورد میان فرهنگی، بررسی مفروضات در حین برخورد و تعدیل نقشه های ذهنی در صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین است.
نمره ی پاسخگویی به سؤالات 1-3 پرسشنامه
هدف جزیی: تعیین رابطه مؤلفه فراشناختی هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان زن مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر مشهد
فرضیه فرعی: بین بعد فراشناختی هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان زن مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر مشهد همبستگی وجود دارد.
زیر مؤلفه های این بعد:
فهم دانش فرهنگی سوالات 1 و 2
استدلال تجارب بین فرهنگی سوالات 3
بعد شناختی: این دانش بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوت های فرهنگی است و دانش عمومی و نقشه های ذهنی و شناختی فرد از فرهنگ های دیگر را نشان می دهد. جنبه دانش هوش فرهنگی مشتمل بر شناخت سیستم های اقتصادی و قانونی هنجارهای تعامل اجتماعی، عقاید مذهبی، ارزش های زیبایی شناختی و زبان دیگر است.
نمره ی پاسخگویی به سؤالات 4 – 9 پرسشنامه
هدف جزیی: تعیین رابطه مؤلفه شناختی هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان زن مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر مشهد
فرضیه فرعی: بین بعد شناختی هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان زن مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر مشهد همبستگی وجود دارد.
زیر مؤلفه های این بعد:
شناخت شباهت ها و تفاوت های فرهنگی سوالات 4 و 9
انعکاس دانش عمومی سوالات 5 و 6 و 7 و 8
بعد انگیزشی: بیانگر علاقه فرد به آزمودن فرهنگ های دیگر و تعامل با افرادی از فرهنگ های مختلف است. این انگیزه شامل ارزش های درونی افراد برای تعاملات چند فرهنگی و اعتماد به نفسی است که به فرد اجازه می دهد در موقعیت های فرهنگی مختلف به صورتی اثربخش عمل کند.
نمره ی پاسخگویی به سؤالات 10 – 14 پرسشنامه
هدف جزیی: تعیین رابطه مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان زن مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر مشهد
فرضیه فرعی: بین بعد انگیزشی هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان زن مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر مشهد همبستگی وجود دارد.
زیر مؤلفه های این بعد:
تطبیق خود با فرهنگ جدید در تعاملات میان فرهنگی سوالات 11 و 14

مطلب مرتبط :   مقاله درباره قانون داوری تجاری بین المللی

بستن منو