تحقیق با موضوع مؤلفه رفتاری هوش فرهنگی

تحقیق با موضوع مؤلفه رفتاری هوش فرهنگی

دانلود پایان نامه

میزان گشودگی برای تجربه تعامل با مردم سایر فرهنگ ها سوالات 12 و 13  

میزان رضایت از تعاملات فرهنگی سوال 10
بعد رفتاری: این رفتار قابلیت فرد برای سازگاری با آن دسته از رفتارهای کلامی و غیر کلامی را در بر می گیرد که برای برخورد با فرهنگ های مختلف مناسب هستند. رفتار هوش فرهنگی مجموعه ای از پاسخ های رفتاری منعطفی را شامل می شود که در موقعیت های مختلف به کار می آیند و متناسب با یک تعامل خاص یا موقعیت ویژه از قابلیت اصلاح و تعدیل برخوردارند.
نمره ی پاسخگویی به سؤالات 15 – 19 پرسشنامه
هدف جزیی: تعیین رابطه مؤلفه رفتاری هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان زن مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر مشهد
فرضیه فرعی: بین بعد رفتاری هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان زن مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر مشهد همبستگی وجود دارد.
زیر مؤلفه های این بعد:
اعمال کلامی و غیر کلامی مناسب سوالات 15 و 18
توانایی واکنش مناسب فرد در فرهنگ جدید سوالات 16 و 17
اعمال آشکار فرد در مواجهه با فرهنگ جدید سوال 19
تعهد سازمانی
تعهد سازمانی در این پژوهش، نمراتی است که آزمودنی ها از طریق اجرای پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) به دست می آید . مؤلفه های این پرسشنامه به شرح زیر است:
تعهد عاطفی: این بخش از تعهد سازمانی به عنوان تعلق خاطر به یک سازمان که از طریق قبول ارزش های سازمانی و نیز بوسیله ی تمایل به ماندگاری در سازمان مشخص می گردد تعریف می شود. پیش شرط های تعهد عاطفی عبارتند از: ویژگی های شخصی، ویژگی های مرتبط با نقش، ویژگی های ساختاری، تجربیات کاری
نمره ی پاسخگویی به سوالات 1 – 8 پرسشنامه
تعهد مستمر: ناشی از درک افزایش یافتن هزینه های از دست رفته در یک سازمان است. هزینه های از دست رفته عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازیافت نباشند. بنابراین اگر کسی دارای تعهد مستمر باشد نسبت به افزایش چنین هزینه هایی حساس خواهد شد. پیش شرط های تعهد مستمر عبارتند از: حجم و اندازه سرمایه گذاری و نیروی صرف شده در سازمان، فقدان فرصت های شغلی خارج از سازمان
نمره ی پاسخگویی به سوالات 9 – 16 پرسشنامه
تعهد هنجاری: به عنوان یک وظیفه درک شده برای حمایت از سازمان و فعالیت های آن تعریف می شود و بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن در سازمان است که افراد فکر می کنند ادامه فعالیت و حمایت از سازمان دینی بر گردن آنهاست. پیش شرط های تعهد هنجاری عبارتند از: اثر پذیری خانوادگی، فرهنگی و سازمان، سرمایه گذاری های سازمان، جبران متقابل خدمات
نمره ی پاسخگویی به سوالات 17 – 24 پرسشنامه
فصل دوم
سابقه موضوع تحقیق
(ادبیات و مبانی نظری فرضیه تحقیقاتی)

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوع هزینه دادرسی

بستن منو