تحقیق با موضوع تفاوت های فرهنگی

تحقیق با موضوع تفاوت های فرهنگی

دانلود پایان نامه

 

ﻋلاوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روش های ﺳﺎزﮔﺎری اﻧﺪﻳﺸیده و برنامه رﻳﺰی ﺷﺪه، روشﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﻲاﻟﺒﺪاﻫﻪ را ﻧﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﺪ و گزارﺷﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﻛﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ بوده اﻧﺪ را ﺗﻜﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر درآﻳﻨﺪ.
دو اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻟﮕﻮی ارﻟﻲ و موساکوفسکی عمدتاً ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد الگوی ﺗﻮﻣﺎس و اﻳﻨﻜﺴﻮن ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎری واﻗﻌﻲ و ﭼﻨﺪﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻲﮔﺰﻳﻨﺪ. اﻟﮕﻮی اول میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻓﺮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫـﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﻟﮕﻮی دوم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات عمیقﺗﺮی را ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی واﻗﻌﻲ آﻣﻮزش ﮔﻴﺮندگان ﮔﺬارد. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو اﻟﮕﻮ (ﺳﺮﻋﺖ آﻣﻮزش و اﺛﺮ رﻓﺘﺎری) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ( قاسمی، وحیدا، یزدخواستی، 1390).
ج) الگوی حلقه های سه گانه باووکو همکاران (2008)
ﺑﺎووک و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ بین ﻓﺮﻫﻨﮕﻲو ﻃﺮح اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت آن ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ، اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﮕﻮی ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی سهﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﻃﺮح ﻛـﺮده اﻧﺪ. آﻧﺎن ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﻧﺪﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻮﻫﺮه اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻋلاﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت های ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﭘﺲ از آن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺻلاح رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان نشانه ای از اﺣﺘﺮام ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎﻧﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. اﻟﮕﻮی ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی سهﮔﺎﻧﻪ ﺗلاش میﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺮزﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﻔﺮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴـﺐ و همگرایی ناشی از مقایسه های بین فرهنگی فراتر رود. اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﺠﺎد ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﻳﻲ دوﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد اﺧﺬ می ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ی فرهنگی ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ ﻫای ﭼﻨﺪﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺎری ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻓﺮادی از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
خوشبختانه برخلاف سایر جنبه های شخصیت انسانی، هوش فرهنگی کسانی که روانی سالم دارند و از نظر حرفه‌ای و شغلی توانمند هستند، قابل پرورش و توسعه است. موارد زیر در توسعه مهارتهای هوش فرهنگی مؤثر است:
با به کارگیری دیدگاه مثبت نسبت به تفاوت های فرهنگی، ابعاد فرهنگی سازمان و کارکنان خود را بشناسید.
با استفاده از روش های مختلف نظیر مشاهده، پرسش و تفسیر نسبت به تجزیه و تحلیل سطوح مختلف فرهنگی افراد سازمان اقدام کنید.
تنوع فرهنگی را بپذیرید و در خود آمادگی رویارویی با فرهنگ های مختلف را ایجاد کنید.
با توجه به میزان آشنایی با هر فرهنگ، از استراتژی های خاص آن برای تعامل استفاده کنید.
با نگرانی هایی همچون ترس از دست دادن هویت و خودمختاری فردی ، درمورد خود وکارکنانتان مقابله کنید. افراد سازمان باید احساس کنند که برای آن ها و فرهنگشان ارزش قائلید.
در مورد توانمندی های هوش فرهنگی هر کجا احساس ضعف می کنید آموزش ببینید.
چنانچه انگیزه کافی در کسب و توسعه مهارت های هوش فرهنگی ندارید، در خود این انگیزه را پرورش دهید.
از افراد پیرامون خود که تجارب موفقی در محیط های کاری متنوع دارند کمک بگیرید.
فراموش نکنید هوش فرهنگی لازمه بقا در محیط رقابتی است. از این عنصر کلیدی غافل نشوید (جو سنگ، 2004: 19 – 21؛ رحیم زاده، 1387).
2-1-17 تقویت ابعاد هوش فرهنگی
تقویت استراتژی هوش فرهنگی
دانش و اطلاعات خود را راجع به فرهنگ افراد به صورت خلاصه در آورید.
قبل از حرف و عمل فکر کنید تا باعث رنجش دیگران نشوید.
در حین تعامل دقت کنید که آیا اطلاعاتتان درست بوده یا خیر؟
لیورمور (2010) نیز پیشنهاداتی برای توسعه هوش فرهنگی فراشناختی به شرح زیر ذکر کرده:

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع انواع اختلالات روانی

بستن منو