تحقیق با موضوع برنامه های آموزشی

تحقیق با موضوع برنامه های آموزشی

دانلود پایان نامه

تقویت رفتار هوش فرهنگی  

لیورمور (2010) پیشنهاداتی برای توسعه هوش فرهنگی رفتاری به شرح زیر ذکر کرده:
متناسب ساختن ارتباطات
انجام مذاکرات متفاوت
دانستن این که چه موقع باید منعطف و چه موقعی غیر منعطف بود.
خلاصه این که برای تقویت هوش فرهنگی لازم است پس از سنجش هوش فرهنگی افراد و تعیین نقاط قوت و ضعف آن ها، اقدامات زیر انجام شود:
شناسایی نقاط قوت و ضعف خود در زمینه هوش فرهنگی با ارزیابی خود
انتخاب برنامه های آموزشی (واقعی، تحلیلی و آزمایشی) لازم متناسب با نقاط ضعف خود
اجرای آموزش
انتخاب منابع لازم برای پشتیبانی از رویکردی که انتخاب کرده و قصد تقویت آن را دارد.
تکمیل مهارت ها بر مبنای نقاط قوت و نقاط ضعف باقیمانده
مواجه کردن فرد با موقعیت های جدید و کمک کردن به او جهت ارزیابی مهارت های کسب شده و ارائه آموزش های بیشتر (مرادی، 1390).
2-1-18 مزایای هوش فرهنگی
با توجه به گسترش محیط های کاری متنوع و جهانی، آگاهی از هوش فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است. مهم ترین دلیل برای درک هوش فرهنگی این است که اثربخشی در موقعیت های متنوع فرهنگی افزایش یابد. برای مثال، هوش فرهنگی حساسیت نسبت به تفاوت های فرهنگی و انطباق و روابط بین زمینه های چندفرهنگی را افزایش می دهد، استفاده از تعمیم گروهی را کاهش و تصمیم گیری و عملکرد کاری را بهبود می بخشد. مزایای اصلی درک هوش فرهنگی در سه حوزه مطرح می شوند:
آگاهی از نقاط قوت و ضعف هوش فرهنگی خود: یادگیری هوش فرهنگی بصیرت هایی را به فرد می دهد که به او کمک می کند تا نقاط قوتشان را مورد استفاده قرار دهند. آگاهی از قابلیت های هوش فرهنگی می تواند به فرد کمک کند تا استراتژیک، با اطلاع، برانگیخته و قابل انعطاف شود، همچنین آگاهی از هوش فرهنگی به فرد کمک می کند در مواردی که قوی نیست خود را اصلاح کند و بهبود بخشد.
توسعه شخصی فرد: با استفاده از خود انعکاسی، دیدگاه های خویش را تعبیر و تفسیر می کند و از طریق پرسش از دیگران هوش فرهنگی خود را ارزیابی می نماید و از آنها بازخورد می گیرد. مهم تر از همه در بیشتر مواقع، دیدگاه های دیگران است که تعاملات موفق و اثربخش را تحت تأثیر قرار می دهد.
آگاهی از نقاط قوت و ضعف دیگران: این آگاهی سوء تفاهم ها را کاهش می دهد و برای تعاملات مؤثرتر دیدگاه هایی را ارائه می دهد (ابزری، خانی، 1389).
هوش فرهنگی به افراد اجازه می دهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر می کنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ می دهند و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی می دهد. در محیط های کاری متنوع قرن حاضر، لازم است اضطراب های ناشی از شوک فرهنگی و اختلالات و پیامدهای ناشی از تعارض های فرهنگی به نحو مطلوب اداره شود. برای این منظور، به سازگاری و تعدیل مؤثر فرهنگ ها نیاز است. هوش فرهنگی سازگاری سریع با موقعیت های جدید و راحت تر عمل کردن با توجه به شرایط محیطی است (فیاضی، جان نثار احمدی، 1385).
2-1-19 نهادینه کردن هوش فرهنگی
برای نهادینه کردن هوش فرهنگی در سازمان، می توان اقداماتی را انجام داد:
مرحله نخست: تشخیص هنجارهای فرهنگی دیگران و انگیزه برای یادگیری در مورد آن ها– در هنگام تجربه یک تفاوت فرهنگی، حس کنجکاوی برانگیخته می شود و افراد خواهان یادگیری بیشتری می شوند. افراد در این مرحله، معمولاً برای جدایی از پیچیدگی های محیط خود تلاش می کنند. آن ها به دنبال قواعد کلیدی هستند تا رفتار خود را کنترل کنند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بستن منو