تحقیق با موضوع استدلال استقرایی

تحقیق با موضوع استدلال استقرایی

دانلود پایان نامه

استرنبرگ در بررسی خود پیرامون هوش ابتدا تأکید می کند که هوش مفهومی است که می توان آن را به عنوان چیزی که همه روانشناسان شناختی را گیج کرده است تلقی کرد. سپس بیان می کند اول این که هوش شامل ظرفیت یادگیری از تجربه است. دوم این که هوش شامل توانش سازگاری با محیط اطراف است (استرنبرگ، 1387).  

2-1-2 انواع هوش
از نظر پیاژه فقط می توان دو شکل از هوش را مشخص ساخت: یکی هوش عملی یا تجربی و دیگری هوش متفکرانه یا سیستماتیک. در هوش نوع اول، مسئله به صورت یک نیاز ساده مطرح می شود و نظریه به صورت یک آزمایش و خطای حسی-حرکتی و ضبط یا کنترل نیز به شکل یک سری از شکست ها یا پیروزی ها متجلی می گردد. در هوش نوع دوم است که نیاز به صورت مسئله مورد تفکر و حرکات آزمایشی به صورت پژوهش ها و بررسی هایی به منظور یافتن فرضیه ها در می آید و بالاخره ضبط و کنترل وجود قطعی و تثبیت شده تجربه را از طریق شناسایی و درک ارتباطات که برای جدا ساختن و طرد فرضیه های غلط و حفظ فرضیه های درست به کار می رود قبلاً جلو انداخته و پیش بینی می نماید (پیاژه، 1357).
ریموند کتل اعلام کرد که دو نوع هوش وجود دارد: هوش سیال و هوش متبلور. هوش سیال یعنی استعداد کسب شناخت های تازه و حل مسائل تازه و هوش متبلور یعنی تراکم شناخت ها در طول زندگی (گنجی، 1386).
گروهی از دانشمندان مانند گاردنرهوش را به شکل Multiple Intelligence تعریف می کنند؛ او شیوه ای را فراهم می کند که می توان به وسیله ی آن، توانایی های بشر را با قرار دادن آن ها در هشت مقوله ی متفاوت، باز نمایی کرد (آرمسترانگ، 1383).
گیج و برلاینر(1992) عناصر تشکیل دهنده هوش را در سه دسته قرار داده اند:
توانایی پرداختن به امور انتزاعی: منظور این است که افراد با هوش بیشتر با امور انتزاعی سروکار دارند تا امور عینی
توانایی حل کردن مسائل: یعنی توانایی پرداختن به موقعیت های جدید، نه فقط دادن پاسخ های از قبل آموخته شده به موقعیت های آشنا
توانایی یادگیری: به ویژه توانایی یادگیری انتزاعیات، از جمله انتزاعیات موجود در کلمات و سایر نمادها و نیز توانایی استفاده از آن ها (سیف، 1390)
2-1-3 خصوصیات افراد باهوش
استرنبرگ خصوصیات یک شخص باهوش را اینچنین عنوان می کند:
به طور منطقی و درست استدلال کند.
به طور گسترده مطالعه کند.
ذهن بازی داشته باشد.
با درک و فهم بالایی مطالعه کند (سولسو، 1371).
پرکینز (1985) فهرستی از توانایی هایی را که به اعتقاد آنان مبین هوش انسانی است ارائه کرده اند:
توانایی طبقه بندی الگوها
تغییر سازشی رفتار
توانایی استدلال قیاسی
توانایی استدلال استقرایی- تعمیم
توانایی تدوین و استفاده از مدل های مفهومی

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع کارکرد ایدئولوژی

بستن منو