تحقیق با موضوع ارتباطات میان فرهنگی

تحقیق با موضوع ارتباطات میان فرهنگی

دانلود پایان نامه

 

فرهنگ نظام مند و سازمان یافته است: فرهنگ، یک سیستم سازمان یافته از ارزش ها، نگرش ها، باورها و معانی است که به عناصر خود و زمینه محیطی وابسته است.
حجم بزرگی از فرهنگ نامرئی است: بخش بزرگی از فرهنگ پنهان است. اجزای نامرئی فرهنگ، یعنی ارزش های اصولی، ساختارهای اجتماعی و شیوه های فکری بیشترین اهمیت را دارند.
فرهنگ ممکن است “باز” یا “بسته” باشد: فرهنگ بسته غالباً یکنواخت و مورد توافق همگان و حاکم بر جمعیت های همگن یا تحت نفوذ باورهای مذهبی خاص هستند. فرهنگ های باز که نسبتاً غیر منطقی اند و حتی به واسطه تشویق آزادی افکار و عمل، غیر منطقی تر نیز می شوند (توماس، اینکسن، 1947 ) .
2-1-7 تنوع فرهنگی
در طول سالیان گذشته، کشورها دچار تغییرات جمعیتی قابل ملاحظه ای شده اند و همین امر، تنوع بیش از پیش نژادی، قومی و فرهنگی دانش آموزان را موجب گردیده است. چنین تنوعی، چالش های فراوانی را پیش روی آموزگاران قرار داده است. آنان باید برنامه هایی را تدوین کنند که نه تنها از نظر مضمون با تفاوت های فرهنگی متناسب باشد (مانند قرار دادن دانش آموزان در معرض عقاید، پیشینه و پایه های فرهنگی خود)؛ بلکه از قابلیت کاربردی مطلوبی نیز سود برند (مانند یاری رساندن به دانش آموزان برای شناخت «روش های بیشمار یادگیری» در فرهنگ های مختلف) (آرمسترانگ، 1383:226).
تنوع فرهنگی به معنای وجود واقعی و مادی فرهنگ های متفاوت در یک واحد اجتماعی، خانوادگی، آموزشی، حرفه ای، اداری، هنری، ورزشی، جغرافیایی، دولتی- کشوری و نظایر آن است (احمدی، قاسمی، 1391).
بسیاری از افراد به تنوع و تفاوت های فرهنگی به عنوان منبع و عامل مؤثر در ایجاد برتری رقابتی بها نمی دهند، با این توصیف که تفاوت فرهنگی مسئله مهمی نیست؛ ما همه انسان هستیم و تنها عامل سوء تفاهم ما اختلاف زبان است؛ اگر بر تفاوت ها تمرکز کنیم از هدف دور می مانیم و دیگران، از فکر کردن به تفاوت های فرهنگی و مهارت های مورد نیاز برای اداره آن طفره می روند. در حالی که تنوع فرهنگی مزایای بسیاری از جمله موارد زیر را دارد:
از جنبه بازار یابی: توانایی سازمان و افراد را در تأمین و پاسخ به اولویت های فرهنگی بازارهای محلی افزایش می دهد.
از جنبه کسب منابع: توانایی سازمان را در جذب نیروهایی با زمینه های فکری مختلف بالا می برد.
از نظر هزینه ها: هزینه ناشی از ریزش مدیران غیر بومی را کاهش می دهد.
از نظر حل مسئله: با بهره گیری از تنوع دیدگاه ها، تصمیم گیری های بهتر و جامع تری گرفته می شود.
از نظر خلاقیت: از طریق تنوع در دیدگاه ها و به دلیل تأکید کمتر بر ضرورت هماهنگی و یکسان سازی عقاید، خلاقیت تقویت می شود.
از نظر انعطاف پذیری نظام ها: انعطاف پذیری و قدرت تحمل و پاسخگویی سیستم به تقاضاهای متعدد پویایی محیط کنونی را افزایش می دهد (Chen et al, 2002).
2-1-8 تعاملات میان فرهنگی
چند فرهنگی بودن یکی از موضوعات مهم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیاری از جوامع مدرن به شمار می آید. گرچه پدیده جامعه چند فرهنگی نسبتاً کهن بوده و منشأ و تاریخ آن در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ اما اهمیت آن به ویژه در عصر جهانی شدن آشکار شده است.
در جوامع چند فرهنگی مبحث تعاملات میان فرهنگی از اهمیت بسیاری برخوردار است. تعاملات میان فرهنگی وجوهی از رفتار است که میان مردمانی با فرهنگ یا پاره فرهنگ های هویتی متفاوت شکل می گیرد. تعاملات میان فرهنگی، به عنوان فرآیند مبادله اندیشه ها، معانی و کالاهای فرهنگی میان مردمانی از فرهنگ های مختلف، هنگامی به وقوع می پیوندد که ادراکات فرهنگی و سیستم های نمادین آن ها به اندازه کافی مجزا هستند. در این گونه از ارتباط، اساساً بین دو طرف ارتباط، در آغاز علقه فرهنگی مشترکی وجود نداشته و یا اینکه طرفین، دارای پیوندهای فرهنگی ضعیفی هستند. به عبارتی، ارتباط میان افرادی که ادراکات فرهنگی و نظام نمادهایشان به اندازهای گوناگون است که می تواند در جریان ارتباط، ایجاد اختلال نماید، تعاملات میان فرهنگی نامیده می شود. در این میان، فرد هنگامی نیازمند آگاهی از راز و رمزهای ارتباطات میان فرهنگی می شود که در یک حس فرهنگی خود را متمایز از دیگران ببیند و ضمناً در تلاش باشد که به مشابهت معنی در فراگرد ارتباط دست یابد (جانت، 1995).
2-1-9 تعریف و تحلیل هوش فرهنگی
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی مختلف ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻓﺮاد ﻳﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. پس در حالت کلی تعاریف هوش فرهنگی می‌توانند به منزله تکمیلکننده یکدیگر در نظر گرفته شوند.
هوش فرهنگی به قابلیت فردی برای عمل و اداره کردن به لحاظ فرهنگی با کارآیی در زمینه های گوناگون یا محیط های متعددی تعریف می شود (Ang, Van Dyne, Koh & Templer, 2007).
هوش فرهنگی بررسی می‌کند که چگونه فرد می‌تواند زمانی که در یک محیط بین فرهنگی (محیطی که فرد از امکانات و مهارت های آنها شناختی ندارد) خود را وفق دهد و پیشرفت کند (Brislin, Worthley, Mac Nab, 2006).
امروزه نتایج تحقیقاتی که در زمینه هوش فرهنگی انجام شده است نشان داده است که آن را می توان پیش بینی کننده سازگاری و تصمیم گیری موفقیت آمیز و انجام وظایف محوله دانست (Early, Mosakowski,2005:30; Early, Ang,2003).

مطلب مرتبط :   تفکر استراتژیک مدیران

بستن منو