تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه

همبستگی اسپیرمن و برای رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک از آزمون فریدمن استفاده شده است که نهایتا نتایج حاصل نشان داد که بین عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای و عوامل ماهیتی با عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به طوری که نتایج حاصل از پژوهش امیرخانی و متقی ثابت(۱۳۸۹) نیز نشان داد که عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای و عوامل ماهیتی با عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۲.معصومی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت با بازاریابی بیمه عمر
(مورد مطالعه : نمایندگی های بیمه ایران در استان زنجان ) در سال ۱۳۹۱.
این پژوهش براساس نوع هدف از نوع تحقیقات کاربردی، همچنین این پژوهش را می توان جزء تحقیقات توصیفی نیز به شمارآورد. روش انجام این پژوهش نیز پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان و نمایندگی های بیمه ایران در استان زنجان شکل می دهد که تعداد آنها ۱۰۲ نفر می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت در صنعت بیمه با بازاریابی بیمه عمر می باشد. که نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد بین اینترنت با بازاریابی بیمه عمر، تسهیل ارتباطات، تسهیل تحقیقات بازاریابی، افزایش فروش بیمه عمر، بهبود چهره تجاری، کاهش هزینه و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد. استفاده از اینترنت با توجه به سرعت، دقت و صحت که از ویژگیهای آن است می تواند ضمن ایجاد تسهیلات در ارتباطات و تحقیقات بازاریابی ، فروش بیمه عمر را افزایش دهد و با کاهش هزینه های مربوطه سبب افزایش سهم بازار و مزیت رقابتی شود.
۳. افخمی و ترابی در مقاله ای تحت عنوان” تاثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتریان در تجارت الکترونیکی B2C (موردکاوی: بیمه اینترنتی ایران و البرز) در سال ۱۳۹۰ .
هدف این مقاله بررسی تاثیرات خدمات الکترونیکی بر رضایتمندی مشتریان شرکت های بیمه ای است که به صورت برخط اقدام به فروش بیمه نامه کرده اند. بدین منظور بر اساس ادبیات پژوهش و استخراج نظر خبرگان با استفاده از روش دلفی، مدلی مشتمل بر شش بعد مربوط به کیفیت خدمات الکترونیکی طراحی شد تا تاثیر این ابعاد بر رضایت مشتریان شرکت های بیمه (ایران و البرز) بررسی شود، سپس از طریق پیمایش برخط، یک پژوهش کمی صورت پذیرفت. برای بررسی پایایی تایید اعتبار در این پژوهش از تحلیل عاملی استفاده شد و با استفاده از رویکرد معادلات ساختار یافته، آزمون فرضیه ها انجام پذیرفت. نتایج تحلیلی حاکی از تاثیر ابعاد سهولت استفاده، کیفیت اطلاعاتی و اطمینان بر رضایت مشتریان است.
۴. اسفیدانی و همکاران در مقاله ای تحت عنوان” اثر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر” در سال ۱۳۹۰. به کارگیری فناوری اطلاعات به طور عام و تجارت الکترونیک به طور خاص در صنعت بیمه، تغییرات اساسی را در بخش های مختلف آن ایجاد خواهد کرد. از ابعاد به کارگیری فناوری اطلاعات، استفاده از اینترنت در فرایند بازاریابی شرکت های بیمه است. توسعه صنعت بیمه در ایران با وجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور با موانع بسیاری روبرو است که عمده ترین آن، نبود زیرساخت های لازم جهت اجرایی نمودن استفاده از تکنولوژی است. علاوه براین یکی دیگر از موانع، خلا و چالشی است که در بحث مربوط به بیمه های زندگی (عمر) داریم. بنابراین جهت تامین منابع و رفع نیازهای متنوع و نیاز دسترسی همگان به مزایای بیمه عمر، امروزه بیش از هر زمان دیگری به روش مناسب بازاریابی در این صنعت نیازمندیم. هدف از این مقاله بررسی میزان استفاده از اینترنت در صنعت بیمه و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از اینترنت باعث افزایش عملکرد بازاریابی بیمه عمر خواهد شد.
۵. سهرابی و خانلری(۱۳۸۹) در پژوهشی عوامل اثرگذار در به کارگیری تجارت الکترونیک در بنگاه های کوچک و متوسط ایران را مورد بررسی قرار داد. هدف این مقاله، شناسایی عوامل اثرگذار بر به کارگیری موفق تجارت الکترونیک در بنگاه های کوچک و متوسط در ایران است . بدین منظور ابتدا با بررسی پیشینه ی تحقیق شاخص های اثرگذار، استخراج و در قالب پرسش نامه ای از صاحب نظران علمی این حوزه در سطح شهر تهران و مدیران بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی شهر تهران سوال شد. طبق محاسبه های فرمولی با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه ی آماری، نمونه ی آماری این تحقیق شامل ۱۵۰ نفر بوده است که ۱۰۲ نفر از آن ها پرسش نامه ها ی تحقیق را پاسخ دادند (نرخ بازگشت ۶۸ ٪). روش نمونه گیری استفاده شده برای انتخاب این افراد “نمونه گیری هدف مند قضاوتی” بوده است. پس از دسته بندی شاخص ها با تحلیل عاملی اکتشافی، با استفاده از تکنیک الگوسازی معاد له های ساختاری ، روابط ساختار ی این الگو آزمون شد. طبق یافته ها، کلیه ی شاخص های برازش الگو در دامنه ی قابل قبول بوده و تایید شدند. نتایج نشان داد که بلوغ بازارهای برخطظ(آنلاین) و زیرساخت فناوری شرکت دارای بیش ترین میزان اثرگذاری و هم بستگی هستند. در بخش پایانی، کاربردهای این الگو همراه با پیشنهادهای علمی و اجرایی بحث شده است.
۶. امیرخانی و متقی ثابت در مقاله ای تحت عنوان “بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه آسیا در سال ۱۳۸۹. این پژوهش با الهام از مدل سه شاخگی (عوامل رفتا
ری ، ساختاری و زمینه ای) و با افزودن بعد چهارمی به این مدل (عوامل ماهیتی) موانع و راهکارهای پیاده سازی بیمه الکترونیک را در شرکت بیمه ای بررسی کرده است . فرضیه های اصلی تحقیق ، وجود ارتباط بین عوامل ساختاری، رفتاری ، زمینه ای و ماهیتی را با عدم توسعه بیمه های الکترونیکی در شرکتهای بیمه ای بررسی می کند. برای تحلیل آن نیز از آزمون های علامت (دو جمله ای)، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس فریدمن و روش رگرسیون خطی استفاده شده است. آزمون ها و تحلیل های مرتبط با فرضیه های این تحقیق ، این نتیجه را تایید کرد که تمامی عوامل یاد شده ، موانع پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک در شرکت های بیمه ای بوده و طبق آزمون رگرسیون خطی ترتیب اهمیت و تاثیر گذاری عوامل اصلی بر اساس ضرایب بتا به ترتیب ماهیتی ، رفتاری ، زمینه ای و در نهایت ساختاری است .
۷.حاجی کریمی و عزیزی(۱۳۸۷) در پژوهشی به ارائه مدل عوامل موثر بر به کارگیری تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک” پرداخت. در این مقاله محققین با رویکردی نوین و متفاوت به بررسی اثر متغیرهای آمادگی سازمانی، پویایی بازار، مزایا و مخاطرات تجارت الکترونیکی و ظرفیت نوآوری بر به کارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک پرداختند. برای انجام تحقیق، پرسشنامه ای ۴۶ سوالی مطرح و در ۷ صنعت توزیع شد. نرخ برگشت %۸۱ و پایایی تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ معادل ۸۹۴، ۰ محاسبه شد. نتایج حاکی از آن است که حدود %۷۲ نمونه مورد بررسی فاقد وب سایت و تنها %۲ دارای وب سایت مبادله ای هستند. ضرایب مسیر محاسبه شده در تحلیل مسیر نشان داد که آمادگی سازمانی، مزایای تجارت الکترونیکی، پویایی بازار، ظرفیت نوآوری شرکت و مخاطرات تجارت الکترونیکی بر به کارگیری تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک اثر گذارند. تجزیه اثرات مشخص نمود که اثر کل متغیرهای آمادگی سازمانی،‌ مزایای تجارت الکترونیکی،‌ پویایی بازار، نوآوری شرکت و مخاطرات تجارت الکترونیکی به ترتیب معادل ۰.۴۵۷، ۰.۴۲۱،‌ ۰.۴۰۴، ۰.۳۳۴ و -۰.۱۵۳ است.
۸. حقیقی و سیحون (۱۳۸۷)در پژوهشی به ارائه مدل بلوغ الکترونیکی برای فرآیندهای ارائه خدمات در صنعت بیمه کشور وآزمون آن در شرکت بیمه پارسیان پرداخت. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان بیمه های بازرگانی و واحدهای IT در شرکت های بیمه دولتی و خصوصی صنعت بیمه در سطح شهر تهران تشکیل می دهند. نمونه تحقیق به صورت تصادفی از بین آحاد جامعه آماری انتخاب شده و از تعداد ۶۰ پرسشنامه ارسالی، ۵۴ مورد بازگردانده شده است و از نرم افزار SPSSبرای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. مدل به دست آمده به عنوان نتیجه اصلی این تحقیق، به خدمات ارائه شده به مشتریان با دید سیستمی نگاه می کند. بررسی کلی و جزئی فر آیندهای ارائه خدمات بیمه به صورت سه مرحله خدمات قبل از فروش، فروش و خدمات پس ازفروش به عنوان متغیرهای اصلی و اجزاء هرکدام به متغیرهای فرعی درجه اول و درجه دوم تقسیم می شوند. همچنین برای بررسی وضعیت فعلی، وضعیت مطلوب فرآیندهای ارائه خدمات بیمه در شرکت بیمه مورد آزمون و به منظور دریافت پاسخ های دقیق با چند تن از خبرگان بیمه الکترونیک و فناوری مصاحبه هایی به صورت منظم انجام گرفت و در انتها محقق با اختصاص دادن امتیازهای ۱ تا ۴ به نشانه مرحله منتسب به شاخص های وضعیت فعلی و با استفاده از آمار توصیفی و احتساب میانگین امتیازها برای پنج متغیر فرعی درجه اول، وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب آن رشته بیمه ای را بررسی کرده است.

مطلب مرتبط :   مقاله درباره روزهای یخبندان

جدول۲- ۳ پیشینه در ایران
ردیف
سال
محقق
یافته ها
۱
۱۳۹۲
صحرایی
نتایج حاصل نشان داد که بین عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای و عوامل ماهیتی با عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۲
۱۳۹۱
معصومی
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده بین اینترنت با بازاریابی بیمه عمر، تسهیل ارتباطات، تسهیل تحقیقات بازاریابی، افزایش فروش بیمه عمر، بهبود چهره تجاری، کاهش هزینه و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
۳
۱۳۹۰
افخمی و ترابی
برای بررسی پایایی تایید اعتبار در این پژوهش از تحلیل عاملی استفاده شد و با استفاده از رویکرد معادلات ساختار یافته، آزمون فرضیه ها انجام پذیرفت. نتایج تحلیلی حاکی از تاثیر ابعاد سهولت استفاده، کیفیت اطلاعاتی و اطمینان بر رضایت مشتریان است.
۴
۱۳۹۰
اسفیدانی و همکاران
نتایج حاصل نشان داد که بین استفاده از اینترنت در صنعت بیمه با افزایش عملکرد بازار یابی بیمه عمر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده بین اینترنت با بازاریابی بیمه عمر، تسهیل ارتباطات، تسهیل تحقیقات بازاریابی، افزایش فروش بیمه عمر، بهبود چهره تجاری، کاهش هزینه و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
۵
۱۳۸۹
سهرابی و خانلری
طبق یافته ها، کلیه ی شاخص های برازش الگو در دامنه ی قابل قبول بوده و تایید شدند. نتایج نشان داد که بلوغ بازاره ای برخط (آنلاین) و زیرساخت فناوری شرکت دارای بیش ترین میزان اثرگذاری و هم بستگی هستند. در بخش پایانی، کاربردهای این الگو همراه با پیشنهادهای علمی و اجرایی بحث شده است.
۶
۱۳۸۹
امیرخانی و متقی ثابت
نتایج نشان داد که عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای و عوامل ماهیتی با عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک رابطه مثبت و معناداری وجود دا
رد.
۷
۱۳۸۷
حاجی کریمی و عزیزی
نتایج حاکی از آن است که حدود %۷۲ نمونه مورد بررسی فاقد وب سایت و تنها %۲ دارای وب سایت مبادله ای هستند. ضرایب مسیر محاسبه شده در تحلیل مسیر نشان داد که آمادگی سازمانی، مزایای تجارت الکترونیکی، پویایی بازار، ظرفیت نوآوری شرکت و مخاطرات تجارت الکترونیکی بر به کارگیری تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک اثر گذارند. تجزیه اثرات مشخص نمود که اثر کل متغیرهای آمادگی سازمانی،‌ مزایای تجارت الکترونیکی،‌ پویایی بازار، نوآوری شرکت و مخاطرات تجارت الکترونیکی به ترتیب معادل ۰.۴۵۷، ۰.۴۲۱،‌ ۰.۴۰۴، ۰.۳۳۴ و -۰.۱۵۳ است.
۸
۱۳۸۷
حقیقی و سیحون
مدل به دست آمده به عنوان نتیجه اصلی این تحقیق، به خدمات ارائه شده به مشتریان با دید سیستمی نگاه می کند. همچنین برای بررسی وضعیت فعلی، وضعیت مطلوب فرآیندهای ارائه خدمات بیمه در شرکت بیمه مورد آزمون و به منظور دریافت پاسخ های دقیق با چند تن از خبرگان بیمه الکترونیک و فناوری مصاحبه هایی به صورت منظم انجام گرفت و در انتها محقق با اختصاص دادن امتیازهای ۱ تا ۴ به نشانه مرحله منتسب به شاخص های وضعیت فعلی و با استفاده از آمار توصیفی و احتساب میانگین امتیازها برای پنج متغیر فرعی درجه اول، وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب آن رشته بیمه ای را بررسی کرده است.
۲-۱۶-۲.پیشینه پژوهش در جهان
۱.کیم و همکاران(۲۰۱۱) در پژوهشی ویژگی های خدمات الکترونیک از نظر نه بعد کارایی ، در دسترس بودن سیستم ، فضای خصوصی، حساسیت و تماس، اجرا، شخصی سازی، کافی بودن اطلاعات و سبک های گرافیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این تحلیل نشان داد که تفاوت هایی بین وب – سایت های زنان و مردان، در فراهم نمودن خدمات اینترنتی وجود دارد که البته این میزان بر ای وب سایت های پوشاک زنان بیشتر از مردان است که سطح کیفیت خدمات الکترونیک و رضایت الکترونیکی بالاتری را فراهم می نماید(کفاش پور و همکاران،۱۳۹۰).
۲.برتتل و همکاران (۲۰۱۰)پژوهشی در ارتباط با بررسی اثربخشی تبلیغات اینترنتی با توجه به تفاوت های فرهنگی انجام دادند،که فرهنگ ملی، به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر روی اثربخشی تبلیغات اینترنتی در نظر گرفته شده است. فرهنگ، اثری قوی، بر روی چگونگی درک و پردازش تبلیغات اینترنتی دارد. در این تحقیق، مشخص شد که چگونه فرهنگ، بر درک تبلیغات در جهان اینترنتی اثر می گذارد(کفاش پور و همکاران، ۱۳۹۰).
۳.اولونیتیس و کارایانی۳۷ (۲۰۱۰) به بررسی رابطه بین اینترنت با بازاریابی بیمه های عمر پرداختند. آنها دریافتند که همه مؤلفه های بازاریابی بیمه عمر شامل: تسهیل تحقیقات، تسهیل ارتباطات، افزایش فروش، کاهش هزینه، بهبود چهره تجاری، مزیت رقابتی رابطه معناداری با خرید

مطلب مرتبط :   در دوران قبل از انقلاب

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو