تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات

تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

سخت افزار : مجموعهای از وسایل و تجهیزات فیزیکی، ابزارها و ماشین آلات.  

نرم افزار : مجموعهای از تکنیکها، فعالیتهای فنی،روشها و دستورالعملها.
نیروی انسانی : تواناییهایی که به موجب آن سختافزار و نرم افزار بکارگرفته میشوند.
سازماندهی و مدیریت : راهکار و ترتیبات اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آنها سایر اجزاء بکار میافتند.
پورتراستاد دانشگاه هاروارد،فناوری را عامل اصلی در ارتقای موقعیت رقابتی بنگاهها میداند؛وی معتقد است که توسعه و تغییرات فناوری فینفسه دارای ارزش نیست،بلکه ارزش تغییرات آن از آنجا ناشی میشود که این تغییرات برمزیت های رقابتی شرکتها مؤثراست(کامرانی،1386: 9 -11).
2-2-1-2 تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات
واژه فناوری اطلاعات،اولین بار از سوی آقایان لویت و وایزلر در سال 1958 به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیریها و پردازش اطلاعات در سازمان بکار گرفته شد.برداشتهای مختلفی ازIT وجود داردکه خود سبب گشته تا تصاویر متفاوتی از آن در جوامع مختلف ارائه گردد.IT نه تنها به تواناییهای پردازش دادهها توسط رایانهها،بلکه به مهارتهای انسانی و مدیریتی در بهرهبرداری از آنها هم دلالت دارد،با توجه به عمر نسبتاً کوتاهIT و در مقابل،رشد و توسعه سریع آن،تعاریف متفاوتی از آن وجود دارد.شیلدر سال1997،ITرا در تجهیزات رایانه ای مستقر در ادارات و کسب وکارهای مختلف میداند،که شامل رایانههای شخصی،سرورها،ایستگاههای کاری و…است.در فرهنگ آکسفوردIT به مفهوم مطالعه نظام یافته صنایع مرتبط با ارتباطات دانش است،به هر حالIT به ما میآموزد که چگونه به تغییر سازمان پرداخته و فعالیت تجاری جدیدی آغاز کنیم و یا اینکه چگونه در ارتباط با محیط وسایر سازمانها وبنگاه ها کسب وکار مؤثری برقرارسازیم.
بررسیها نشان میدهند که سازمانها عمدتاً در چهار زمینه ازIT بیشتر بهره میگیرند:
امور پردازش اطلاعات
تصمیمگیری
اشتراک اطلاعات
نوآوری
بکارگیریIT میتواند به خلق نوآوری در سازمان در ارائه کالا یا خدمات وحمایت از مشتریان وایجاد برتری رقابتی بیانجامد.سیر تحولIT از ابعاد مختلف در شکل(2-1)نشان داده شده است.همانگونه که اشاره شد این ابعاد عبارتند از:بُعد شبکه،بُعد اطلاعات مدیریت،بُعد کاربرد،بُعد فناوری محض، بُعد جغرافیا وبُعد جهان الکتریکی(کامرانی،1386: 11 و12).
تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات
تجهیزات ارتباطی
تجهیزات ارتباطی
نرام افزار
نرام افزار
سخت افزار

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره حقوق بشر

بستن منو