برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه

 

نتایج مطلوب ما در سطح کلی یا کلان چیست؟ نتایج مطلوب ما در سطح متوسط یا میان مدت وسطح خرد یا کوتاه مدت چیست؟چطور ما به آنجا دست خواهیم یافت؟بهترین گزینه ها چه چیزهایی هستند؟ ما چطور تغییر را اداره خواهیم کرد؟ چه تغیراتی در ساختارها نیاز هستند؟ بازنگری اهداف (کلان،متوسط،خرد) استراتژیک:
ماچطور عملکرد را اداره خواهیم کرد؟ چطور به بهبود مستمر دست خواهیم یافت؟ چطور ما موقعی که موفق هستیم، خواهیم دانست؟ توسعه تاکتیکها یا روشها :
اجراء – ارزیابی – بهبود مستمر
Source: kaufman & et al , 2003” Strategic planning for success”
خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک
آن دسته برنامه های استراتژیکی موفق هستند که با مستنداتی کار کنند که شرح دهند کجا می خواهید بروید و چه تغیرات سودمندی می بایست ایجاد کنید تا به آنجا که می خواهید دست بیابید. برنامه ریزی استراتژیک به سازمانها اجازه می دهد که تصمیمات اساسی بگیرند که آنها را به توسعه چشم انداز آینده سازمان راهنمایی کند. نتیجه این تلاشها “برنامه ریزی استراتژیک” فعالیتهایی است که همه منابع را به سوی چشم انداز آینده هدایت می کند، برنامه ریزی استراتژیک می بایست هم عملی و هم انعطاف پذیر باشد ونیز راهنمای تصمیمات روزانه باشد. از جمله فوایدی که برنامه ریزی استراتژیک دارد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ارائه یک رشد و توسعه منظم و بقاء در رقابت.
برانگیختن سازمانها جهت اینکه پاسخگو در قبال نیازهای مشتریان باشند.
تحریک و یا برانگیختن آینده
نیرویی است جهت تنظیم کردن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت
افزایش کارآیی
بکار بردن یک رویکرد سیستمی در طرح ریزی و کسب یک نتیجه منطقی
ایجاد یک مبنا برای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی
ارائه یک مدیریت کارکنان اثربخش و موثر،با استفاده از محک زنی های عملکرد واقعی و عملی
ارائه یک چارچوب تصمیم گیری
تسهیل مدیریت بحران و تصمیم گیری برای فرضیه هایی در حالت بحرانی
پیش بینی تأثیر تغییر و نفوذ نیروهای خارجی
بهبود روحیه کارکنان بخاطر روشنی و وضوح تمرکز،هدایت و رهبری،ارتباطات
ساخت یک شبکه ارتباطی ((Texas workforce commission , 2005.
و نیز می بایست اشاره گردد که از مهمترین خواص برنامه ریزی استراتژیک هادی بودن آن است به این صورت که مسیر فعالیتها و عملیات سازمان را مشخص می سازد و همچنین مخاطرات را در تصمیم گیری کاهش
می دهد(الوانی،1387،65).
اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک بر اساس گفته هایی بر پایه سه جزء اساسی به شرح زیر می باشد:
تعریف استراتژی: استراتژی طرح شده میبایست مبتنی براهداف بلند مدت، میان مدت وکوتاه مدت سازمان بنا شده باشد و چارچوبها و طرحهای مهمی برای دستیابی به اهداف داشته باشد.
استراتژی ترکیب شده از دو عنصر اصلی و محوری: شکل گیری و اجراء.

مطلب مرتبط :   رویکرد منظومه ای

بستن منو