در سوالات احتمال کنکور آزمایش یک فرایند اندازه گیری است که نتایج قابل اندازه گیری را تولید می کند (به عنوان مثال پرتاب دو تاس ، کارت معامله ، در پوکر ، اندازه گیری ارتفاعات افراد ، ضبط برخوردهای پروتون-پروتون) نتیجه: یک نتیجه واحد از اندازه گیری(به عنوان مثال اعداد نشان داده شده در دو تاس) در سوالات احتمال کنکور است. فضای نمونه: مجموعه کلیه نتایج احتمالی یک آزمایش (به عنوان مثال مجموعه ای از همه دست های پنج کارت ممکن) تعداد کل نتایج ممکن است باشد (الف) محدود (به عنوان مثال تمام نتایج احتمالی پرتاب یک تکی. تمام دست های پوکر 5 کارت ممکن است) (ب) بی حد و حصر بی شماری (به عنوان مثال تعداد حوادث پروتون-پروتون که پیش از این ساخته می شوند) یک رویداد بوزون هیگز مشاهده می شود) یا (ج) یک زنجیره تشکیل دهند (به عنوان مثال ارتفاعات افراد) در مورد (الف) به فضای نمونه محدود گفته می شود در موارد (الف) و (ب) به فضای نمونه گسسته گفته می شود در مورد (c) ، فضای نمونه به طور مداوم گفته می شود.

در سوالات احتمال کنکور فضاهای نمونه گسسته ، عمدتا محدود را در نظر می گیریم یک رویداد عبارت است از هر زیر مجموعه از یک مجموعه نمونه (شامل مجموعه خالی و کل مجموعه) دو واقعه که هیچ نتیجه ای مشترک ندارند ، وقایع متقابل منحصر به فرد خوانده می شوند. در بحث درباره فضاهای نمونه گسسته ، استفاده از نمودارهای Venn و نظریه اصلی مفید است. بنابراین ما به اتحادیه (A U B) ، تقاطع ، (A ∩ B) و مکمل (Ᾱ) وقایع A و B. ما همچنین از روابط نظریه مجموعه مانند موارد استفاده خواهیم کرد A U B = A ∩ B (چنین روابطی اغلب با استفاده از نمودارهای Venn ثابت می شود) این قانون به نام قانون د مورگان نیز خوانده می شود ، نیمی دیگر از قانون دو مگان این است: = 𝐴 در تعریف کلاسیک احتمال (مفهوم احتمال کلاسیک) آمده است: اگر نتایج یک متر مربع در یک فضای نمونه (مجموعه جهانی) وجود داشته باشد ، و همه به همان اندازه احتمالاً نتیجه یک اندازه گیری آزمایشی باشند ، احتمال مشاهده یک رویداد (زیر مجموعه) که حاوی نتایج s است توسط از تعریف کلاسیک می بینیم که توانایی شمارش تعداد نتایج در یک رویداد و تعداد نتایج در کل فضای نمونه (مجموعه جهانی) از اهمیت اساسی برخوردار است.

در سوالات احتمال کنکور نتیجه کامپوزیت را می توان با روشی توصیف کرد که می تواند در مراحل پی در پی (مرتب شده) شکسته شود به گونه ای که وجود دارد نتایج n1 در مرحله 1 ، نتایج n2 در رویداد 2 ، نتایج nk در رویداد k و اگر تعداد نتایج در هر مرحله مستقل از گزینه های مرحله قبل باشد و اگر نتایج کامپوزیت همه مشخص است تعداد نتایج کامپوزیت ممکن است. به عنوان مثال، فرض کنید نتایج کامپوزیت سه گانه (M.P ، C) مقادیر کلاس برای خودروها ، در کجا M کلاس مسافت پیموده شده را مشخص می کند (M1 ، M2 یا M3) P نشانگر کلاس قیمت (P1 یا P2) C کلاس هزینه عملیاتی را مشخص می کند (C1 ، C2 یا C3) نتیجه به وضوح به عنوان یک مقدار 3 مرحله نوشته شده است 3 نتیجه در کلاس M ، 2 در کلاس P و 3 در کلاس C وجود دارد تعداد نتایج در کلاس P به انتخابی که برای M و غیره بستگی ندارد سپس 3 – 2 · 3 = 18 نتایج کامپوزیت مجزا برای طبقه بندی خودرو وجود خواهد داشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *