اطلاعات و مدیریت زنجیره تأمین

اطلاعات و مدیریت زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

 

یکپارچگی درونی به عنوان برقرارکننده ارتباطات و هماهنگی بخش های مختلف زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد فرایند تعریف میشود(سارکر و دیگران ،2001).
یکپارچگی درونی ارزش را از طریق کارایی هماهنگ خلق می کند.(لی ،1997).
یکپارچگی درونی به مجموعه ای از فعالیت های سازگار که در ارتباط متقابل ، اهداف شرکت را حمایت میکند(پارتاسارتی و هاموند،2002).
با توجه به افزایش رقابت ، نیاز برای زنجیره تأمین یکپارچه و استراتژی تشریک مساعی بطور پیوسته برای شرکت ها الزامی میباشد چرا که نقش یکپارچگی به عنوان یک عامل مهم در رسیدن به موفقیت می باشد.
2-2مهارتهای مدیریتی
مهارتهای مدیریتی یعنی توانایی شرکت در مدیریت استراتژی مبتنی بر فناوری، تغییرات سازمانی و طراحی برای تسهیل کردن استفاده از IT جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین(باونو و دیگران ،1985)
به مهارت هایی گفته می شود که بوسیله آن شخص در وجود خود امکان به حرکت درآوردن اجزای یک مجموعه را برای حرکت متناسب همه اجزاء بسوی اهداف تعیین شده فراهم می اورد.(علاقه بند،1386)
صلاحیت و کیفیت کار مدیران از نظرمهارت های مدیریتی ،یکی از عوامل مهم استمرار موفقیت در سازمان است . مدیران برای داشتن کارایی لازم نیازمند مهارت های اساسی هستند(جاسبی 1379)
مهارتهای مدیریتی به مدیران در توسعه سودمندی و جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان در موسسه کمک می کنند و در پیشبرد رسالت و اهداف سازمانی مهارتهای مدیریتی یکی از عوامل اصلی می باشد.
2-3 حمایت شریک
برای مشارکت کردن در یک سطح دیجیتالی لازم است شرکای زنجیره تأمین با سیستم اطلاعاتی سازگار شده و خدمات مناسب را برای همدیگر فراهم کنند(بلانکی 2008)
حمایت شریک یک منبع حمایتی است و بدون تردید با خلق ارزش در مدیریت زنجیره تأمین در ارتباط است (رامامورتی،1999)
حمایت شریک با بهبود عملکرد فرایند در ارتباط است و حمایت شریک در محیط های رقابتی ارزشمند تر است چرا که هماهنگی موثر برای موسساتی که در رقابت شدید فعالیت می کنند حیاتی تر است (بارو،2004).
زیر بنای انسجام در زنجیره تأمین همکار ی است که آن نیز براساس اشتراک اطلاعات میسر می گردد و در نتیجه هر چقدر همکاری میان شرکت ها گسترده تر باشد جریان اطلاعات بهتر و بیشتر جریان وحرکت داشته و قابلیت های بهتری را در شرایط رقابتی کسب خواهد کرد.
1-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
در این پژوهش با توجه به پیشینههای انجام شده در داخل و خارج در هیچ یک از تحقیقات انجام شده تاثیر همزمان دو متغیر فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تأمین در شرایط رقابتی و بصورت مقایسهای مورد بررسی قرارنگرفته است،همچنین نوآوری در مدل از امتیازات این پژوهش محسوب میشود که بصورت اکتشافی طراحی شده است و به شکلی کاملاً مستند و علمی رابطه بین متغیرها را نشان میدهد.
1-5 اهداف مشخص تحقیق
1-5-1 هدف کلی
مطالعه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین در شرایط رقابتی.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات

بستن منو