اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک

اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک

دانلود پایان نامه

– اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک

براساس بند 2 ماده 25 قانون ثبت «هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تحدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد. این بند مربوط به اشتباهات رخ داده در جریان مقدماتی ملک است که تاکنون ملک ثبت دفتر املاک نشده است». هرگاه در جریان مقدماتی اشتباه موثری واقع شود هیات نظارت آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی را که اشتباه در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت را تجدید یا تکمیل و یا اصلاح می نماید مهمترین موضوع در این بند اینست که این بند شامل املاکی است که ثبت دفتر املاک نگردیده است در صورتیکه هیات نظارت رای بر تجدید آگهی نوبتی صادر نماید آگهی مزبور فقط یک نوبت انتشار می یابد در این مورد اگر هیئت نظارت اشتباه را موثر تشخیص دهد می تواند عملیات مقدماتی را اصلاح یا تکمیل و یا تجدید نماید به عنوان مثال اگر در مندرجات اظهارنامه از لحاظ مشخصات متقاضی ثبت یا مشخصات ملک اشتباهی واقع شود مانند اینکه در شماره پلاک اصلی، پلاک فرعی، نوع ملک، شماره بخش و مساحت ملک یا نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه محل صدور و یا سایر مشخصات متقاضی اشتباه شده باشد اصلاح و یا تکمیل موارد مزبور با هیئت نظارت است یا در صورت اشتباه در آگهی های نوبتی یا تحدید حدود هیات نظارت آن را بررسی و با توجه به اهمیت اشتباه تصمیم مقتضی می گیرد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره جمهوری آذربایجان

1- هر گاه هیات اشتباه را موثر تشخیص ندهد دستور ادامه عملیات را صادر می نماید.

2- در صورت یکه هیات تشخیص دهد که قسمتی از اظهارنامه ناقص بوده است.

3- در صورت اشتباه در آگهی نوبتی (ماده 11 ق.ثبت) یا اشتباه در آگهی تحدید حدود دستور تجدید آگهی ها را بدهد که بندهای 3 الی 16 ماده 2 آئیننامه اجرایی رسیدگی به اسناد معارض در این خصوص راهکارهای لازم را ارائه داده است. شایان ذکر است که مطابق بند 370 مجموعه بخشنامه های ثبتی دستور تجدید آگهی نوبتی موجب نمی شود تا آگهی تحدید حدود نیز تجدید شود مگر اینکه در رای هیات نظارت تجدید آ گهی تحدید حدود نیز قید شود[1].

نمونه رای صادره توسط هیات نظارت بشماره 3422 مورخ 30/8/68 در ارتباط باغ بند 2 ماده 25

بر ای گزارشهای اداره … و ضمائم آن مربوط به پرونده ثبتی پلاک شماره 10 فرعی از 1224 اصلی واقع در بخش 11 حوزه ثبتی …. مبنی بر اینکه مساحت یک باغ در اظهارنامه 931 مترمربع قید شده در صورتیکه در مقام تحدید حدود مساحت آن 20/983 مترمربع تعیین گردیده است طبق بررسی محلی معلوم گردیده که حدود و طول متر ابعاد اظهارنامه تغییر نکرده و حد فاصل با مجاورین به نحوی است که موقع قبول ثبت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و وقوع اشتباه بر اثر بی دقتی مهندس نقشه بردار هنگام قبول ثبت به وجود آمده است و در آگهی های نوبتی مساحت قید نگردیده است هیات نظارت اداره کل ثبت استان … در جلسه مورخ 30/1/68 پس از ملاحظه سوابق و مشاوره به اتفاق چنین رای داده است ر ای هیات- با توجه به محتویات پرونده وقوع اشتباه محرز تشخیص و مقرر می گردد ثبت محل نسبت به اصلاح مساحت مندرج در اظهارنامه پلاک فوق از 931 مترمربع به 20/983 مترمربع یا حضور متقاضی یا قائم مقام او اقدام نماید و عملیات ثبتی را ادامه دهد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوع داوری تجاری بین المللی

این رای طبق  بند 2 از ماده 25 قانون ثبت صادر و قطعی است.

1-    رئیس دادگاه تجدیدنظر شعبه … و عضو هیات نظارت

2-    رئیس دادگاه تجدید نظر شعبه ………………………….

3-    مدیر کل ثبت استان …

همانطوریکه از مفاد رای هیات نظارت بر می آید اشتباه مزبور موجب ابطال عملیات ثبتی نگردیده و علت آن بعلت سهل انگاری و بی دقتی مامور ثبتی بوده که با دستور هیات نظارت در حضور متقاضی قابل اصلاح بوده و سپس عملیات ثبتی ادامه پیدا می کند.

[1] – بند 370 مجموعه بخشنامه های ثبتی- در مواردیکه رای هیئت نظارت تصریح بر تجدید آگهی های نوبتی دارد عملیات تحدیدی در صورتی تجدید خواهد شد که در رای هیات نظارت قید شده باشد در غیر اینصورت تجدید حدود بقوت خود باقی است.

بستن منو